prof. zw. dr hab. Krzysztof Ficoń

Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń jest absolwentem Wydziału Cybernetyki WAT, gdzie ukończył studia w specjalności cybernetyka ekonomiczna.
Całe swoje życie zawodowe poświęcił zagadnieniom zastosowania technologii informatycznych dla potrzeb operacyjnych. Szczególnym przypadkiem tych aplikacji są współczesne systemy logistyczne, zarówno wojskowe jak też rynkowe, wykorzystujące szeroko rozumiane zaawansowane technologie komputerowe i standardy teleinformatyczne. Przedmiotem naukowych zainteresowań są teoretyczne metody i modele służące do wspomagania i optymalizacji procesów zabezpieczania  logistycznego narodowych i sojuszniczych sił zbrojnych. Sprawdzone w ekstremalnych warunkach standardy logistyki wojskowej rozwija obecnie w nurcie logistyki rynkowej, prowadząc praktyczne badania dla firm logistycznych, aktywnie uczestnicząc w kształceniu kadr logistycznych dla współczesnego biznesu. Jest animatorem wielu prac i publikacji naukowych oraz autorem kilkunastu pozycji książkowych o tematyce logistycznej. W swojej pracy zawodowej przeszedł przez wszystkie szczeble kariery od nauczyciela akademickiego, asystenta do kierownika Zakładu Logistyki i Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku kierownika Katedry Logistyki w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Jest autorem ponad 150 publikacji o charakterze naukowym i popularno-naukowym zamieszczonych w materiałach konferencyjnych, zeszytach naukowych, periodykach i czasopismach naukowych. Ponadto wygłosił ponad 50 referatów i komunikatów naukowych w kraju i za granicą. Jako autor opublikował 12 monografii i podręczników akademickich oraz 6 skryptów uczelnianych. Głównym obszarem naukowych zainteresowań jest teoria badań operacji, społeczeństwo informacyjne i logistyczne zabezpieczenie operacji bojowych, kryzysowych i działalności rynkowej w skali mikro i makroekonomicznej. Specjalizuje się w aplikacjach logistyki on-line oraz modelowaniu procesów i systemów logistycznych.