dr Gabriela Golawska-Witkowska

adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, karierę naukową kontynuowałam na Politechnice Gdańskiej, gdzie na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem Regulacje ostrożnościowe w polskim systemie bankowym na tle standardów europejskich” uzyskałam tytuł doktora. 

Od lat pracuję jako starszy wykładowca w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku zatrudniona jestem także na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Jestem autorką licznych publikacji o zasięgu krajowym.

Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka bankowego, red. Gabriela Golawska-Witkowska, Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska.
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Inwestycje w instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, red. Gabriela Golawska-Witkowska, Katedra Finansów.
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Kryzysy finansowe jako element wahań koniunktury gospodarczej, Pieniądze i Więź.
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego, Pieniądze i Więź.
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie [praca zbiorowa]/ red. J. Ostaszewski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, Warszawa.
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Dźwignia finansowa w kształtowaniu struktury przedsiębiorstwa, [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie [praca zbiorowa]/ red. J. Ostaszewski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, Warszawa.
Golawska-Witkowska G., Anna Rzeczycka, Polski rynek instrumentów pochodnych w ujęciu dynamicznym, [w:] Rynki finansowe: Mikrofinanse/ eds. E. Ostrowska, J. Ossowski; Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Instytut Stelczyka, Sopot.
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego identyfikacja i minimalizowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług.
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Kształtowanie płynności jako element zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług.
Golawska-Witkowska G., Mechanizm powstawania kryzysu finansowego, [w:] Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce, Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.