dr hab. prof. WSAiB Henryk Woźniak

W 1969 roku ukończyłem studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończeniu studiów doktoranckich w roku 1971  podjąłem pracę w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Transportu Lądowego  UG kolejno na stanowiskach asystenta,  adiunkta, docenta oraz profesora UG.

W oparciu o opublikowaną monografię „Rynek usług transportowych w wysoko rozwiniętym państwie kapitalistycznym” i kolokwium habilitacyjne w 1985 roku, uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki i organizacji transportu.

W roku 1993 utworzyłem  Katedrę Logistyki, którą kierowałem przez kilka lat. Byłem również współorganizatorem Polskiego Towarzystwa Logistycznego w Poznaniu oraz członkiem pierwszego zarządu tej organizacji. Doświadczenia praktyczne zdobyłem dzięki pracy w administracji państwowej i samorządowej, a konkretnie w Delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Gdańsku (1991–1994) oraz w Zarządzie Miasta Gdańska (1994–1997).  W trakcie pierwszej kadencji samorządu województwa rozpocząłem pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W 2003 objąłem stanowisko dyrektora Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Gdańsku, które pełniłem do czasu likwidacji ministerstwa w sierpniu 2013 roku. Zatrudnienie na stanowisku doradcy zarządu w ENERGA S.A. (2013–2017) umożliwiło mi dwuletnie uczestnictwo w pracach międzynarodowej organizacji Central Europe Energy Partners w Brukseli w charakterze członka Rady Dyrektorów. W latach 2017–2021 pracowałem na Wydziale Zarządzania UG w Katedrze Bankowości i Finansów, gdzie  prowadziłem wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych.

Źródłem cennych doświadczeń  było członkostwo  w radach nadzorczych  dużych korporacji z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa. Kierowałem ponadto w tym okresie pracami Techtransbalt sp.  z.o.o., spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego d/s komercjalizacji innowacji naukowych.  Cenię sobie bardzo kilkuletnie doświadczenia z prac Rady Fundacji Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Jako dydaktyk powadziłem seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie. Przez okres czterech lat (2013–2016) na Wydziale Ekonomicznym UG byłem kierownikiem studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, finansowanych przez Narodowy Bank Polski w ramach programu uzgodnionego z bankiem. Wypromowałem wielu licencjatów i magistrów oraz czterech doktorów. Głównymi obszarami moich zainteresowań naukowych są problemy szeroko rozumianej logistyki (w skali mikro i makro, w tym logistyka globalna), finanse publiczne, problematyka bezpieczeństwa energetycznego w powiązaniu z problematyką ochrony środowiska oraz strategie biznesowe przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem strategii logistycznych. Zajęcia o takim profilu prowadzę jako pracownik Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Główne publikacje

Podstawy logistyki. Gdańsk 1994 (współautor St. Abt)

Procesy finansjalizacji gospodarki światowej. Sopot 2020 (współautor: D. Kowalczyk)

Globalne łańcuchy wartości. Uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania. Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2023 (współautor: A. Kędzierska-Szczepaniak, K. Szczepaniak)