prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska

Prof. dr hab. Danuta Rucińska uzyskała stopień magistra w 1968 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku na Wydziale Nauk o Ziemi na kierunku geografia. W 1977 r. na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego obroniła pracę doktorską pt. Port morski jako czynnik rozwoju regionu nadmorskiego. W 1989 r. na tym samym wydziale, na podstawie kolokwium, dorobku naukowego, dydaktycznego i organizatorskiego otrzymała stopień doktora habilitowanego. W 2001 r. prezydent RP nadał tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 2003 r. potwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W lipcu 1970 r. rozpoczęła pracę na nowo powołanym Uniwersytecie Gdańskim. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego na Wydziale Ekonomiki Transportu w 1976 r. podjęła pracę w Katedrze Ekonomiki Transportu, najpierw jako starszy asystent, a od 1978 r. na stanowisku adiunkta. W latach 1990-2001 pełniła obowiązki adiunkta doktora habilitowanego i profesora nadzwyczajnego profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a od końca roku 2001 – profesora zwyczajnego. W latach 1998-2009 pełniła funkcję dziekana w niepublicznej szkole wyższej.

Była stypendystką w Hochschule fuer Transport und Verkehrswesen i Freie Universitaet i rozwijała kontakty naukowe z Universitaet Passau z Niemczech jako Visiting Professor prowadziła wykłady na Uniwersytecie w Turku (Centre for Maritime Studies – CMS) i filii UTU – Uusikaupunki w Finlandii. Uczestniczyła we współpracy naukowej z uczelniami w Kaliningradzie i Murmańsku. Uczestniczyła w spotkaniach nauki i biznesu w Niederbeiern–Neubureger Gespraechkreis. Wygłosiła ok. 80 referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, które opublikowała w Polsce i zagranicą. Zaaranżowała i koordynowała międzynarodowe praktyki oraz spotkania naukowe pracowników nauki i studentów w ramach międzynarodowej wymiany studentów, Programu Erasmus z uczelniami w Finlandii (Turun Yliopisto, Turku of Applied Sciences/Uusikaupunki), Niemczech (Universitaet Passau) i Portugalii (Universidade da Beira Interior).

Jest autorką, współautorką, redaktorką i współredaktorką naukową licznych publikacji naukowych w tym w języku angielskim oraz tekstów publicystycznych, głównie z zakresu nauk ekonomicznych. Łączny dorobek publikatorski obejmuje autorstwo lub współudział 26 książkach w tym wydanych przez WN PWN, PWE SA, PTE, Wyd. UG i inne oraz ponad 200 artykułów naukowych w specjalistycznych czasopismach (Problemy Ekonomiki Transportu, Transport, Spedycja, Przegląd Komunikacyjny, Logistyka, Ekonomista, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe I Roczniki różnych uczelni).

Jest też redaktorką naukową lub współredaktorką ok. 30 tomów zeszytów naukowych w polsko- i anglojęzycznej wersji językowej. Istotnym elementem dorobku naukowego prof. dr hab. D. Rucińskiej jest upowszechnianie wyników badań na międzynarodowych i krajowych konferencjach, kongresach lub seminariach naukowych. Była członkiem grup panelowych lub moderowała przebieg obrad. Wygłosiła ponad 80 referatów.

Recenzowała wiele opracowań naukowych w tym książek, artykułów, podręczników akademickich, skryptów, monografii profesorskich i habilitacyjnych, prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych. Uczestniczyła w komisjach ds. awansów naukowych (habilitacyjnych, profesorskich, doktorskich i prac projektowych. W ramach międzynarodowych i krajowych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych (Program Współpracy Transgranicznej INTERREG IC MATROS, inne projekty unijne, rządowe, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Badań Naukowych, badania własne) kierowała zespołami naukowo-badawczymi, koordynowała działalność, przebieg badań lub uczestniczyła w ich realizacji. Opiniowała też wnioski do rad naukowych i innych gremiów.

Dorobek dydaktyczny obejmuje wszystkie typy zajęć na studiach stacjonarnych, wieczorowych, niestacjonarnych, podyplomowych, magisterskich uzupełniających, doktoranckich i na Kolegium Ekonomicznym w formie wykładów (w tym kursowych i fakultatywnych-specjalizacyjnych), konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych (licencjackich), magisterskich i doktoranckich. Wykładała i nadal wykłada m.in. ekonomikę transportu, przedmioty dotyczące funkcjonowania, rozwoju i przeobrażeń rynków transportowych, marketingu, zarządzania i logistyki. Zajęcia te prowadził w kilku uczelniach, na różnych wydziałach i specjalnościach (nauk ekonomicznych, zarządzania, administracji, marketingu, transportu lądowego, ekonomiki transportu i logistyki, transportu morskiego, handlu zagranicznego, biotechnologii, nauki o żywności i nauk humanistycznych i społecznych). Wypromowała czterech doktorów, w tym jedną dysertację w języku niemieckim, ponad 400 magistrów i 200 dyplomantów z tytułem licencjata. a w trakcie realizacji są cztery kolejne prace doktorskie i osiem prac magisterskich.

Ważnym elementem aktywności na rzecz nauki i edukacji jest dorobek organizatorski w tym uczestnictwo w Uczelnianych i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych, Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników uczelni i studentów, w Komisjach Programowych, Komisji d.s. Siatki Zajęć, Wydziałowej Komisji d.s. Okresowej Oceny Kadry Naukowej. Ponadto jest członkiem Rady Programowej i redaktorem tematycznym naukowych czasopism Transport i Logistyka” oraz Research Journal of the University of Gdansk Transport Economics and Logistics.

Działalność pozauczelniana w tym społeczna obejmuje członkostwo w Komitecie Transportu PAN, 12 letni okres sprawowania funkcji dziekana wraz z przygotowaniem trzech wniosków w sprawie uruchomienia kierunków i specjalności oraz ponad 18 letni okres – funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku. Od 2001 r. jest członkiem najwyższych władz krajowych towarzystwa (Prezydium i Zarządu), Rady Naukowej PTE oraz Przewodniczącą dwóch Kapituł Konkursowych na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe w regionie gdańskim.

Za zasługi i osiągnięcia była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Za swoją uzyskała 18 nagród rektorskich w różnych uczelniach, dwie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jedną – Ministra Transportu. Została też uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PTE i Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem.

Ważniejsze publikacje książkowe
Przeobrażenia strukturalne transportu morskiego w świetle przebiegu i oddziaływania długich cykli koniunktury, Wyd UG, Gdańsk 1989.
Cykle gospodarcze w transporcie, Wyd. UG, Gdańsk 1992.
Rynek przewozów pasażerskich, red. O. Wyszomirski – współautorstwo, Wyd. UG, Gdańsk 1994.
Restrukturyzacja transportu w Polsce w latach 1990-1994, red. D. D. Rucińska, współautorstwo Wyd. UG, Gdańsk 1996.
Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wyd. UG, Gdańsk 2001.
Transport, praca zbiorowa, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka Król), (współautorstwo), WN PWN, Warszawa – 5 wydań wyd. w latach 1997, 2000, 2005, 2009, 2010.
Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych (redakcja naukowa i współautorstwo – A. Ruciński, O. Wyszomirski) Wyd. UG, Gdańsk 2004.
Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Ruciński (współautorstwo), FRUG, Gdańsk 2005, 2006,
Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja (współautorstwo a. Ruciński, D. Tłoczyński), Wyd. UG, Gdańsk 2012,
Polski rynek usług transportowych, red. D. Rucińska (współautorstwo), PWE, Warszawa 2012.
Rynek usług transportowych w Polsce. Teoria i praktyka, red. D. Rucińska (współautorstwo), Warszawa 2015,
Transport – nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, WN PWN Warszawa 2016.

Udział w realizacji projektów – 2019-2010

Naukowo-badawcze

1. Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych,
Nr N N 112 1256 36, UMOWA NR 1256/B/H03/2009/36 z dnia 19.03.2009. Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa Projekt naukowo-badawczy o zasięgu krajowym; kierownictwo Zespołu Badawczego i główny realizator. Gdańsk 2011. Publikacja poprojektowa pt. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie, przemiany, rozwój, red. naukowa D. Rucińska, ISBN 978-83-208-1998-4, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warszawa 2012, s.s. 1-333. współautorstwo: J. Burnewicz, S. Miecznikowski, A. Ruciński, S. Szwankowski, K. Wojewódzka – Król, O. Wyszomirski, K. Grzelec, H. Klimek, S. Miecznikowski, K. Hebel, H. Kołodziejski, T. Nowosielski, D. Tłoczyński, M. Wołek, PWE, Warszawa s. 1-382, udział własny 16%.

2. Strategia budowy i rozwoju Pomorskiego Węzła Lotniczego Nr N N 114 136 65 36 UMOWA NR 1365/B/H03/2009/36 z dnia 29 04.2009 –członek Zespołu Badawczego (realizacja 2009-2011).

3. Modelowanie i organizacji i funkcjonowania regionalnych portów lotniczych w Polsce wobec polityki otwartego nieba. Projekt KBN Nr 2H02D041124, realizacja w w latach 2003-2006; drugi główny realizator, Publikacja poprojektowa pt. Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Ruciński, ISBN 83-89786-75-3, FRUG, Gdańsk 2005 i 2006.

Szkoleniowo- doradcze

1. Bankowość mobilna – (nie)bezpieczna?, projekt w ramach programu edukacji ekonomicznej, współpartnerstwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku i Narodowy Bank Polski realizacja: styczeń-marzec 2018.

2. Azymut – praca; projekt w ramach Działania 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współpartnerstwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, realizacja: 2017- 2019.

3. Artykuł 61. Dobre praktyki; projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, współpartnerstwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku i Urząd Miejski w Gdańsku, realizacja w roku 2015.
4. Artykuł 61.; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Współpartnerstwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku i Uniwersytet Gdański, realizacja: w roku 2014.
5. Pomorska Akademia Bankowości dla Seniorów;. projekt w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013; współfinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizacja w roku 2013 r.

6. Sukces kobiet – sukcesem Gdańska; projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1. PTE Oddział Gdańsk, realizacja w roku 2010.

7. Dojrzałość atutem – projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1., PTE Oddział Gdańsk, realizacja w roku 2010.

8. Lepsza kadra-lepsza szkoła – projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PTE Oddział Gdańsk, realizacja w roku 2010.

Finansowane ze środków Unii Europejskiej (2019-2010)
1. Strengthening civil society rights by information access for European youth, PTE Oddział w Gdańsku dofinansowany jako jedyny organizacja w Polsce. Informacja przekazana przez European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Managing programmes and activities on behalf of the European Commission, Europe for Citizens, w trakcie przygotowań do podpisania umowy, wrzesień 2018.
2. Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie; projekt współfinansowany z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego pt. PTE, Oddział Gdańsk, 2010.

3. Czas zmian, projekt współfinansowany z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego, PTE Oddział Gdańsk, 2010.