prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński

W 1971 roku ukończyłem studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego z oceną bardzo dobrą, uzyskując dyplom magistra ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. W 1975 roku uzyskałem stopień doktora nauki ekonomicznych na tymże Wydziale. W 1984 roku, w oparciu o opublikowaną książkę „Międzynarodowa specjalizacja w przemyśle okrętowym (istota, metodyka, kierunki)” i kolokwium habilitacyjne, uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego. Na tym samym Wydziale w 2010 roku otrzymałem z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W 1971 roku podjąłem pracę w Instytucie Handlu Zagranicznego UG na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora UG i profesora zwyczajnego. Przez wiele lat kierowałem Zakładem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego, a w latach 20082016 byłem Dyrektorem Instytutu Handlu Zagranicznego UG.

Prace naukowo-dydaktyczną łączyłem z pracą w praktyce gospodarczej. W 1972 roku rozpocząłem pracę w Centrali Morskiej Importowo-Eksportowej „Centromor” S.A. w Gdańsku, przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej, od handlowca do Dyrektora Ekonomicznego. W 1987 roku objąłem stanowisko Dyrektora Zarządzającego polsko-norweskiej spółki „Polnor”A/S z siedzibą w Oslo, która reprezentowała interesy handlowe polskiego przemysłu okrętowego na rynku norweskim . Po powrocie do kraju w 1994 roku podjąłem ponownie pracę w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego i jako Doradca Dyrektora Naczelnego CMIE „Centromor” S.A. W 1998 roku objąłem stanowisko I-szego Radcy Ambasady RP w Oslo kierującego pracą Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady w zakresie współpracy gospodarczej między Polską a Norwegią i Islandią.

Praca zawodowa na Uczelni i w powyższych instytucjach związanych z działalnością w zakresie handlu zagranicznego pozwoliła mi uczestniczyć w szeregu konferencji, szkoleń, kursów, praktyk i stypendiów, zarówno w kraju, jak i za granicą – tak w charakterze uczestnika, jak i prowadzącego szkolenia oraz organizatora. Wykładałem na uniwersytetach w Niemczech, Francji, Belgii, Finlandii i Rosji.

Prowadziłem seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie, a także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA. Wypromowałem kilkuset licencjatów i magistrów oraz dziewięciu doktorów. Byłem recenzentem wydawniczym, w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytuły profesora. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania i kształtowania rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej, ryzyka w biznesie międzynarodowym, polityki regionalnej i zarządzania publicznego. Znajduje to potwierdzenie zarówno w publikacjach naukowych, jak i wykładanych przedmiotach.

Zostałem odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Za pracę doktorską i habilitacyjną otrzymałem nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie nagradzany byłem również nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzone zajęcia

Główne publikacje

Introduction to international trade, Gdańsk 2016. (współautorstwo)

Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, Gdańsk 2009.

Podstawy handlu zagranicznego, Gdańsk 2003, 2005, 2008. (współautorstwo)

Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Gdańsk 2003.

Polska polityka handlu zagranicznego, Gdańsk 2002.

Międzynarodowa specjalizacja w przemyśle okrętowym (istota, metodyka, kierunki), Gdańsk 1994.

Ekonomika handlu zagranicznego, Sopot 1998.