dr Cezary Tatarczuk

W 1987 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W latach 1988–2006 pełniłem zawodową służbę w Policji, zajmując stanowiska wykonawcze i kierownicze w trzech jednostkach nadmorskich, w tym: Zastępcy Komendanta Miejskiego w Słupsku oraz Komendanta Powiatowego w Wejherowie. W 2000 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Filologiczno-Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu historii prawa i stosunków polsko-niemieckich. Od 2006 r. związany jestem z WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie wykładam przedmioty związane z moimi zainteresowaniami badawczymi i doświadczeniem praktycznym, tj. zarządzaniem bezpieczeństwem publicznym w jednostkach administracji publicznej. Od 2007 roku byłem Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Lęborku, a od 2011 roku Dziekanem Wydziału Zarządzania WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskeigo w Gdyni. Obecnie pełnię funkcję Pełnomocnika Rektora. Zostałem odznaczony Srebrnym (2005) i Brązowym (2001) Krzyżem Zasługi oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant (2003). Byłem i jesten aktywnym uczestnikiem kilkudziesięciu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych poświęconych problematyce zarządzania organizacjami publicznymi oraz bezpieczeństwa publicznego.

Administracja publiczna, pod red. T.Maciejewskiego i J.Gierszewskiego, Zeszyt Naukowy PWSH „Pomerania” w Chojnicach, nr 2/1a/2010, Chojnice 2010.
Edukacja dla bezpieczeństwa – walory i mankamenty treści nauczania w kontekście wprowadzania nowego przedmiotu szkolnego, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, pod red. P.Sienkiewicza, M.Marszałka i H.Świebody, T.I, Wyd.AON, Warszawa 2010.

Kontrowersje w określaniu celów i metod działania w zarządzaniu bezpieczeństwem na przykładzie Policji pomorskiej w latach 2007–2009, [w:] Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, pod red.W.Kieżuna, L.Ciborowskiego i J.Wołejszo, T.I, Wyd.AON, Warszawa 2010.
Skuteczność menedżerów bezpieczeństwa publicznego na tle prawnych możliwości administracji samorządowej w doposażeniu Policji (na przykładzie wybranych jednostek województwa pomorskiego w latach 2004–2009), [w:] Z problemów administracji.
Ocena realizacji podstawowych zadań Policji i jej wpływu na poczucie bezpieczeństwa Polaków w świetle badań społecznych w latach 2007–2009, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie, pod red. T.Białasa, M.Grzybowskiego i J.Tomaszewskiego, WSAiB Gdynia 2009.

Organizacyjne uwarunkowania tworzenia wydziałów zamiejscowych wyższych uczelni, [w:] Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju, pod red.T.Białasa, WSAiB Gdynia 2008.

Bezpieczeństwo – potrzeba nadrzędna codziennie, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, pod.red.M.Grzybowskiego i J.Tomaszewskiego, WSAiB Gdynia 2007.