dr Tomasz Białas

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Mam przyjemność pełnić funkcję Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Od 1996 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta z równoczesną funkcją Prorektora, w latach 1989–2010 pracowałem także jako wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego.

Urodziłem się w Gdańsku, studia ukończyłem na Uniwersytecie Gdańskim. Karierę naukową kontynuowałem na macierzystej uczelni, gdzie obroniłem pracę doktorską pt. „Zarządzanie organizacją non-profit na przykładzie fundacji”, nagrodzoną przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki:

Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim [red.] G. Pawelska-Skrzypek [rozdział 7], Fundacja Współczesne Zarządzanie oraz Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.

T. Białas, M. Czapiewski, Narzędzia tworzenia strategii organizacji, Branta, Bydgoszcz 2004.

Biznes plan jako narzędzie projektowania przedsięwzięć kapitałowych, [w:] Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, red. B. Nogalski J. Rybicki, Toruń 2002.

 

Redakcja książek:

Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie, red. T. Białas, M. Grzybowski, J. Tomaszewski, Gdynia 2009.

Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. T. Białas, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2008.

Szkolenia, standardy działania, certyfikacja – szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce, Tom 1, red. T. Białas, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia-Warszawa, marzec 2006.

Szkolenia, standardy działania, certyfikacja – szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce, Tom 2, red. T. Białas, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia-Warszawa, czerwiec 2006.

Szkolenia, standardy działania, certyfikacja – szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce, Tom 3, red. T. Białas, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia-Kraków, wrzesień 2006.

Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, red. T. Białas, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2006.

 

Publikacje:

Publiczna misja prywatnej uczelni (Jak ją wypełniać? Czy to możliwe? Twórcze wyzwanie?). Doświadczenia Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni [w:] Zeszyty Naukowe nr 14 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2010.

T. Białas, Bezpieczeństwo jako cel strategiczny organizacji publicznych na przykładzie strategii województw, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, red. M. Lisiecki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2008.

Interesariusze w procesie strategicznego zarządzania organizacją publiczną, [w:] Zeszyty Naukowe nr 10 Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni,  Gdynia 2008.

Profesjonalizacja zarządzania organizacjami obywatelskimi, [w:] Współczesne zarządzanie 1/2007.

T. Białas, Kontrola strategiczna a bezpieczeństwo w strategii rozwoju regionalnego, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski, Gdynia, WSAiB, 2007.

T. Białas, Interesariusze jako partnerzy w strategicznym zarządzaniu regionem, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, red. T. Białas, WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2007.

Kontrola strategii regionalnej na przykładzie strategii województw, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, red. T. Białas, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2006.

Zastosowanie benchmarkingu w systemach kontroli strategicznej w organizacji publicznej, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, red. J. Skalik, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Pola strategii formułowanych przez samorządy terytorialne na przykładzie strategii wojewódzkich, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

Kontrola strategii organizacji publicznej na przykładzie strategii województw, [w:] Sukces organizacji. Strategie i innowacje, red. J. Rybicki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.

Polityka bezpieczeństwa w strategiach organizacji publicznych na przykładzie strategii wojewódzkich, [w:] Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im.
E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2005.

Strategiczne zarządzanie kapitałem społecznym jako narzędzie doskonalenia jakości nauczania w szkole wyższej, Konferencja rektorów uczelni niepaństwowych, Białystok czerwiec 2004.

Determinanty rozwoju szkoły wyższej w optyce zrównoważonej karty wyników, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2003.

Narzędzia budowy strategii zarządzania zmianą w sferze jednostek ochrony zdrowia publicznego, Konferencja naukowa Uniwersytetu Białostockiego, Hajnówka 2003.

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie diagnozowania i projektowania strategii konkurowania, Konferencja naukowa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pt. W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Częstochowa 2003.

 

Prace o charakterze technologicznym i projektowym

Regulamin organizacyjny spółki Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A. Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk styczeń 2000.
Projekt wydzielenie straży przemysłowej Stoczni Północnej S.A. w samodzielny podmiot gospodarczy pod nazwą North Ochrona Sp. z o.o., AMT PARTNER, Gdańsk styczeń 2000.
Regulamin organizacyjny Spółki North Logistyka Sp. z o.o. AMT PARTNER, maj 2000.
Biznes plan funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia RAF-OL Sp. z o.o. i Stacji Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży hurtowej paliw, AMT PARTNER Gdański, grudzień 2000.
Struktura organizacyjna i opisy stanowisk pracy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. BZD PORT 2000, Gdynia grudzień 2000.
Koncepcja restrukturyzacji Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej AMT PARTNER, Gdańsk luty 2001.
Kierunki strategii Spółki ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. na lata 2002 – 2005 AMT PARTNER, Gdańsk styczeń 2002.
Koncepcja restrukturyzacji przychodni przyklinicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Akademii Medycznej w Gdańsku AMT PARTNER, Gdańsk kwiecień 2002.
Analiza i ocena zmian organizacyjnych w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. North Serwis, Gdańsk czerwiec 2002.
Diagnoza stanu obecnego oraz możliwości rozwoju Zakładu Chemii działającego w ramach GPEC Sp. z o.o. w Gdańsku North Serwis, Gdańsk wrzesień 2002.
Koncepcja restrukturyzacji GPEC Sp z o.o. z wykorzystaniem formuły outsourcingu North Serwis, Gdańsk grudzień 2002.