dr Wojciech Wosek

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Urodziłem się w Gdyni, jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Rembertowie) i Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni. Karierę naukową kontynuowałem na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie obroniłem pracę doktorską pt. „Międzynarodowa współpraca Polski w zapobieganiu i zwalczaniu  terroryzmu na morzu”.

W latach 19912013 pracowałem jako funkcjonariusz Policji, kolejno jako Komendant Komisariatów Policji w Gdyni w latach 2001–2006, 2008–2013, a także jako Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Gdyni w latach 2006–2008. Wtedy też rozpocząłem współpracę z Uniwersytem Warszawskim i Uniwersytem Gdańskim, Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni jako wykładowca akademicki oraz jako wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Jestem autorem wielu publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych, współautorem „Historii Gdyńskiej Policji” (Gdynia 2010), a także Honorowym Dawcą Krwi, nagrodzonym odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.
Od 2016 roku sprawuję funkcję Kierownika Katedry Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Aministracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Wosek W., Charakterystyka zjawiska terroryzmu – definicja, cele i typologia, [w:] Zeszyty naukowe WSAiB, nr 13. Bezpieczeństwo 1, pod red. nauk. M. Chrabkowskiego. WSAiB, Gdynia 2010.

Wosek W. [i in.], Historia Gdyńskiej Policji, Wydawnictwo Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Gdynia 2010.

Wosek W., Kubiak K., Zagrożenia terroryzmem morskim we współczesnym świecie i Polsce, [w:] Wojna z terroryzmem w XXI wieku, pod red. nauk. B. Hołysta, K. Jałoszyńskiego, A. Letkiewicza. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno, 2009.

Wosek W. [i in.], Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania. Materiały pokonferencyjne, pod red. nauk. Jerzego Szafrańskiego, Wydaw.Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2007.