Podyplomowe

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
studia podyplomowe

z kursem dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych

NOWOŚĆ

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe z kursem dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych powstały jako studia interdyscyplinarne o dużym współczynniku praktycznym mające na celu wieloaspektowe przeszkolenie kadr z zakresu stosowania i profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym oraz działań w sytuacjach kryzysowych w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwem państwa zarówno na płaszczyźnie działań administracji państwowej i samorządowej oraz służb porządku publicznego i ochrony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie powinni spełniać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych.

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy – podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych i przewidywanych z tym zagrożeń poprzez omówienie całokształtu zagadnień w sferach:

 • identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych,
 • kształtowania umiejętności pracy w zespole reagowania kryzysowego
 • rozpoznania bezpieczeństwa w różnorodnych jego wymiarach
 • organizacji i zabezpieczania imprez masowych
 • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
 • działań ratowniczych i likwidacji skutków wydarzeń kryzysowych
  z uwzględnieniem zadań organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych w tym imprez masowych. Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznej i niepublicznym oraz przygotowujących się do realizacji takich zadań lub zainteresowanych przedmiotową problematyką. Studia adresowane są przede wszystkim do: funkcjonariuszy służb, wojskowych, pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji chcących spełnić kryteria umożliwiające.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2800 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe z kursem dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zagrożeń i szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego w tym zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Szczególnie przydatne są dla osób zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w administracji lub przygotowują się do realizacji tych zadań przede wszystkim funkcjonariuszy służb, wojskowych, pracowników agencji i służb ochrony oraz administracji samorządowej i rządowej. Specyfika i atrakcyjność studiów polega na fakcie, iż prowadzone są przez wykładowców – praktyków specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa, co niesie za sobą duży pierwiastek zajęć o charakterze praktycznym oraz umożliwia otrzymanie stosownych zaświadczeń umożliwiających wykonywanie zadań kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych podczas imprez masowych.

dr Cezary Tatarczuk

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

 Sylwia Oleaczek

Sylwia Oleaczek
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych oraz Akademickiego Biura Karier

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail podyplomowe@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Specjalista ds. Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl