Stopień I

Logopedia *
studia I stopnia

studia I stopnia
NOWOŚĆ! *w przygotowaniu
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia na kierunku Logopedia w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni są realizowana w ramach Wydziału Zdrowia. To nowy kierunek w ofercie Uczelni o charakterze praktycznym. Doskonała kadra gwarantuje Ci wysoki poziom kształcenia i doskonałe przygotowanie do zawodu logopedy. Na studia będziesz mógł wybrać spośród dwóch specjalności: Neurologopedia dzieci i dorosłych oraz Logopedia z komunikacją społeczną.

Jako student kierunku Logopedia będziesz zdobywał niezbędne kompetencje pozwalające na rzetelne i twórcze wykonywanie zawodu logopedy. Przygotujesz się do prowadzenia swojej firmy świadczącej usługi z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej.

Studia na kierunku Logopedia adresowane są do osób zainteresowanych pracą w sektorze usług medycznych i promocji zdrowia. Na rynku pracy jest dużo możliwości dla specjalistów logopedów, a badania wskazują na zwiększające się zapotrzebowanie w przyszłości. Studia na kierunku Logopedia w WSAiB doskonale wpisują się w lokalne i regionalne potrzeby związane z rynkiem zatrudnienia.

Jakie będziesz miał umiejętności po ukończeniu kierunku Logopedia
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Logopedia w WSAiB w Gdyni będziesz posiadał/a zaawansowaną wiedzę z dyscypliny nauk o zdrowiu, niezbędną w wykonywaniu zawodu logopedy, w szczególności dotyczącą fizjologii i patologii narządów mowy, głosu i słuchu, neurologii, ortodoncji psychologii, a także wiedzę z zakresu językoznawczych podstaw logopedii, w tym fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, ortoepii i kultury języka polskiego, teorii nabywania mowy i języka.

Będziesz znał/a metody i narzędzia opisu, badania, analizy i interpretacji zaburzeń mowy. Zdobyta wiedza umożliwi Ci samodzielne prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeniom komunikacji językowej, postawienie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednie do jej wyników prowadzenie postępowania logopedycznego.
Dzięki studiom na kierunku Logopedia będziesz przygotowany/a do podjęcia własnej działalności gospodarczej, będziesz znał/a zasady funkcjonowania podmiotów w gospodarce rynkowej.
Będziesz także przygotowany/a do prowadzenia pracy naukowej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Logopedia znajdziesz zatrudnienie:

  • w placówkach służby zdrowia, jak poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne rehabilitacyjne i neurologiczne, laryngologiczne i chirurgii szczękowo-twarzowej,
  • w domach pomocy społecznej i sanatoriach,
  • w prywatnych gabinetach logopedycznych,
  • w placówkach zatrudniających osoby zawodowo pracujące głosem, jak rozgłośnie radiowe i telewizyjne, placówki oświatowo-kulturalne.

Co zyskasz na studiach na kierunku Logopedia

  • zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk o zdrowiu i językoznawstwa w obszarze niezbędnym do wykonywania zawodu logopedy
  • nowoczesną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w odniesieniu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej