Logopedia

studia licencjackie

Opis kierunku

Studia na kierunku Logopedia w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni są realizowana w ramach Wydziału Zdrowia. To nowy kierunek w ofercie Uczelni o charakterze praktycznym. Doskonała kadra gwarantuje Ci wysoki poziom kształcenia i doskonałe przygotowanie do zawodu logopedy. Na studia będziesz mógł wybrać spośród dwóch specjalności: Neurologopedia dzieci i dorosłych oraz Logopedia z komunikacją społeczną.

Jako student kierunku Logopedia będziesz zdobywał niezbędne kompetencje pozwalające na rzetelne i twórcze wykonywanie zawodu logopedy. Przygotujesz się do prowadzenia swojej firmy świadczącej usługi z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej.

Studia na kierunku Logopedia adresowane są do osób zainteresowanych pracą w sektorze usług medycznych i promocji zdrowia. Na rynku pracy jest dużo możliwości dla specjalistów logopedów, a badania wskazują na zwiększające się zapotrzebowanie w przyszłości. Studia na kierunku Logopedia w WSAiB doskonale wpisują się w lokalne i regionalne potrzeby związane z rynkiem zatrudnienia.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Specjalności

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Logopedia w WSAiB w Gdyni będziesz:

 • posiadał/a zaawansowaną wiedzę z dyscypliny nauk o zdrowiu, niezbędną w wykonywaniu zawodu logopedy, w szczególności dotyczącą fizjologii i patologii narządów mowy, głosu i słuchu, neurologii, ortodoncji psychologii, a także wiedzę z zakresu językoznawczych podstaw logopedii, w tym fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, ortoepii i kultury języka polskiego, teorii nabywania mowy i języka.
 • znał/a metody i narzędzia opisu, badania, analizy i interpretacji zaburzeń mowy. Zdobyta wiedza umożliwi Ci samodzielne prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeniom komunikacji językowej, postawienie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednie do jej wyników prowadzenie postępowania logopedycznego.
 • przygotowany/a do podjęcia własnej działalności gospodarczej, będziesz znał/a zasady funkcjonowania podmiotów w gospodarce rynkowej.
 • przygotowany/a do prowadzenia pracy naukowej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Logopedia znajdziesz zatrudnienie:

 • w placówkach służby zdrowia, jak poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne rehabilitacyjne i neurologiczne, laryngologiczne i chirurgii szczękowo-twarzowej,
 • w domach pomocy społecznej i sanatoriach,
 • w prywatnych gabinetach logopedycznych,
 • w placówkach zatrudniających osoby zawodowo pracujące głosem, jak rozgłośnie radiowe i telewizyjne, placówki oświatowo-kulturalne.

 • zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk o zdrowiu i językoznawstwa w obszarze niezbędnym do wykonywania zawodu logopedy
 • nowoczesną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w odniesieniu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Anatomia, fizjologia i zaburzenia narządów mowy, głosu i słuchu
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Podstawy neurologii i neuropsychologii
 • Logorytmika
 • Patofonetyka
 • Surdologopedia
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego