Administracja Publiczna

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Studiuj kierunek, który pomoże Ci rozwinąć karierę zarówno w administracji publicznej, jak i firmach oraz organizacjach samorządowych.
Studia realizowane są także w Lęborku.

Czego się nauczysz na studiach podyplomowych Administracja Publiczna?

Studia podyplomowe Administracja Publiczna przygotują Cię do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. W czasie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące działania administracji rządowej i samorządowej, sądowej kontroli administracji czy prawa finansowego. Poznasz problematykę ustrojową i kompetencyjną oraz organizację i zasady pracy służby cywilnej. Nauczysz się, jak przygotowywać dokumenty administracyjne oraz dowiesz, jakie zasady funkcjonują w polskiej administracji krajowej i lokalnej w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Gdy ukończysz studia na kierunku Administracja Publiczna, będziesz także potrafił podejmować samodzielnie decyzje administracyjne oraz prowadzić postępowania. Dowiesz się również, jak prowadzić działania public relations i komunikację ze społecznościami lokalnymi oraz jak działa e-administracja.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3000 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Gdzie możesz zdobyć pracę po Administracji Publicznej?

Dzięki wiedzy i umiejętnościom, które zdobędziesz na studiach, możesz pracować w:

Studia podyplomowe: Administracja Publiczna

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Studia stacjonarne.
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, 30 pkt ECTS, realizowanych w trakcie 9 zjazdów (2 semestry), soboty/niedziele w godzinach 09.00-17.30.

System modułowy zajęć pozwala na realizację ich w formie praktycznej tj. warsztatów czy case study.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego po II semestrze w formie testu z wiedzy ogólnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowej i służby informacyjnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia – studiów.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydanego przez firmę EMSA 2012.

 • Samorząd terytorialny w Polsce
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Audyt i kontrola w JST
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie finansami w JST
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w administracji
 • Podstawy finansów publicznych i prawo finansowe
 • Zarządzanie strategiczne
 • Finansowanie działań JST
 • Partnerstwo w administracji publicznej
 • Postępowanie i ordynacja podatkowa
 • Public relations i komunikacja ze społecznościami lokalnymi
 • E-administracja
 • Controlling personalny
 • Przejrzystość i transparentność w zarządzaniu w JST
 • Prawo zamówień publicznych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie po II semestrze egzaminu końcowego w formie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy