Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

z kursem dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe z kursem dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych powstały jako studia interdyscyplinarne o dużym współczynniku praktycznym mające na celu wieloaspektowe przeszkolenie kadr z zakresu stosowania i profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym oraz działań w sytuacjach kryzysowych w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwem państwa zarówno na płaszczyźnie działań administracji państwowej i samorządowej oraz służb porządku publicznego i ochrony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie powinni spełniać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych.

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy – podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych i przewidywanych z tym zagrożeń poprzez omówienie całokształtu zagadnień w sferach:

 • identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych,
 • kształtowania umiejętności pracy w zespole reagowania kryzysowego
 • rozpoznania bezpieczeństwa w różnorodnych jego wymiarach
 • organizacji i zabezpieczania imprez masowych
 • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
 • działań ratowniczych i likwidacji skutków wydarzeń kryzysowych
  z uwzględnieniem zadań organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych w tym imprez masowych. Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznej i niepublicznym oraz przygotowujących się do realizacji takich zadań lub zainteresowanych przedmiotową problematyką. Studia adresowane są przede wszystkim do: funkcjonariuszy służb, wojskowych, pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji chcących spełnić kryteria umożliwiające.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 2800 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

100% praktyki

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie kryzysowe z kursem dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zagrożeń i szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego w tym zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Szczególnie przydatne są dla osób zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w administracji lub przygotowują się do realizacji tych zadań przede wszystkim funkcjonariuszy służb, wojskowych, pracowników agencji i służb ochrony oraz administracji samorządowej i rządowej. Specyfika i atrakcyjność studiów polega na fakcie, iż prowadzone są przez wykładowców – praktyków specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa, co niesie za sobą duży pierwiastek zajęć o charakterze praktycznym oraz umożliwia otrzymanie stosownych zaświadczeń umożliwiających wykonywanie zadań kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych podczas imprez masowych.

dr Cezary Tatarczuk

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY TEMATYCZNE:

1. Bezpieczeństwo – zagadnienia wprowadzające i organizacja bezpieczeństwa publicznego w Polsce

 • zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
 • zadania służb i sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych

2. Bezpieczeństwo imprez masowych

 • w tym: zasady ogólne dot. bezpieczeństwa imprez masowych
 • zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 • zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia
 • zabezpieczenia imprez masowych
 • zadania służb organizatora imprezy masowej

3. Zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania zespołem ludzkim

 • zasady i style kierowania zespołem ludzi
 • podejmowanie decyzji
 • system motywacji i kontroli
 • misja służb organizatora imprezy masowej
 • zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej
 • praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Psychologia, socjologia i techniki negocjacyjne w sytuacjach kryzysowych podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i socjologii
 • teoria i praktyka zachowań agresywnych, reagowanie na konflikt
 • psychologia tłumu

4. Wybrane elementy prawa karnego materialnego i procesowego, wykroczeń, administracyjnego oraz cywilnego

 • definicja przestępstwa i wykroczenia
 • obrona konieczna, stan wyższej konieczności
 • przepisy karne dot. bezpieczeństwa imprez masowych
 • prawa i obowiązki świadka, uprawnienia pokrzywdzonego
 • czynności procesowe i dowodowe
 • uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki.

5. Techniczne i praktyczne aspekty ochrony i ewakuacji w sytuacjach kryzysowych

 • wybrane aspekty prawa budowlanego
 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej
 • ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

6. Ochrona infrastruktury krytycznej

7. Antyterroryzm i kontrterroryzm w sytuacjach kryzysowych

8. Analiza ryzyka w sytuacjach kryzysowych

9. Elementy bezpieczeństwa cybernetycznego

10. System zarządzania kryzysowego

11. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

12. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

13. Wybrane zagadnienia kryminologii i kryminalistyki (zajęcia laboratoryjne)

14. Media i komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym

15. Ratownictwo medyczne z elementami medycyny pola walki

 • zabezpieczenie medyczne i sanitarne
 • zasady udzielania pierwszej pomocy

16. Praktyczne uwarunkowania zabezpieczenia imprez masowych

 • elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa
 • odprawa (instruktaż) przed imprezą.
 • specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
 • specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
 • odprawa (instruktaż) po imprezie.

17. Gra decyzyjna – ćwiczenia symulacyjne

18. Podstawy szkolenia strzeleckiego (strzelnica)

19. Techniki interwencji i samoobrony w sytuacjach kryzysowych – ćwiczenia praktyczne/ sala

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy