Psychologia w Biznesie

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Studia w Gdyni skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem własnych kompetencji i umiejętności w obszarze szeroko pojętej Psychologii w Biznesie, a w szczególności do:

 • osób, które chcą przygotować się do roli HR Business Partnera lub pracy w dziale personalnym,
 • menedżerów, specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego,
 • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje, przełożonych, liderów, szefów,
 • niezależnych specjalistów  doradców personalnych i zawodowych, trenerów oraz coachów,
 • osób chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia zmian w procesach organizacyjnych zgodnie z zasadami efektywnej psychologii biznesu, usuwania patologii organizacyjnych oraz ciągłego zwiększania efektywności współpracowników – poprzez zastosowanie metod i narzędzi psychologicznych do tego przeznaczonych.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3300 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w zestaw narzędzi wspomagających zarówno rozwój osobisty, jak i zawodowy. Teoria nie powinna być oderwana od praktyki, stąd płaszczyzna praktyczna odgrywa w niniejszym kierunku studiów zasadnicze znaczenie. Po zakończeniu studiów uczestnicy opuszczą sale wykładowe, mierząc się z biznesową rzeczywistością. Posiadanie właściwych narzędzi pozwala nie tylko odnaleźć się w biznesowej rzeczywistości, ale również kreować zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Studia są bardzo mocno osadzone w rzeczywistości biznesowej i przygotowują słuchaczy do efektywnego funkcjonowania w świecie biznesu. Dzięki praktycznemu charakterowi studiów – zajęcia mają charakter warsztatów i treningów – uczestnicy kształtują i rozwijają właściwe umiejętności. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wielu metod szkoleniowych takich jak case study, drama, gry szkoleniowe itp.

Wiedza i umiejętności są kształtowane w oparciu o nurt Evidence based – opierają się na badaniach naukowych.

Studia podyplomowe Psychologia w Biznesie.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Studia 90% stacjonarnie, 10% on-line.
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00–17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

 • Psychologia motywacji
  Współczesne koncepcje motywacji, automotywacja, kluczowe komponenty procesu motywacyjnego, programy motywacyjne w organizacji.
 • Sztuka podejmowania decyzji
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, zrozumienie świata VUCA, pułapki w procesie podejmowania decyzji, wpływ emocji na podejmowanie decyzji, mechanizmy oceny ryzyka.
 • Psychologia grupy jednostka i grupa we współczesnym świecie biznesu
  Procesy grupowe, role grupowe, etapy formowania się grupy, myślenie grupowe.
 • Psychologia komunikacji – Komunikacja interpersonalna
  Rodzaje komunikacji, bariery komunikacyjne, jak się efektywnie komunikować w organizacji, Cztery poziomy komunikacji wg F. S. von Thuna, model komunikatu JA.
 • Zarządzanie sobą w czasie i osiąganie celów
  Poziom indywidualny zarządzania sobą w czasie, poziom zawodowy zarządzania sobą w czasie, narzędzia wspomagające zarządzanie sobą w czasie, wielopłaszczyznowe planowanie a zarządzanie sobą w czasie.
 • Analiza transakcyjna w biznesie
  Metodologia analizy transakcyjnej w biznesie, model strukturalny i funkcjonalny osobowości, praktyczne wykorzystanie schematów analizy transakcyjnej, rodzaje transakcji między współpracownikami oraz między przełożonymi a podwładnymi.
 • Teoria argumentacji i perswazji – praktyczny trening
  Psychologia perswazji, psychologia wpływu społecznego, budowanie efektywnego komunikatu perswazyjnego, trening retoryki, narzędzia perswazji.
 • Negocjacje w praktyce
  Podstawowe zasady budowania postawy negocjacyjnej, konstruowanie BATNA w procesie negocjacji, postawy negocjacyjne wg. Thomasa-Kilmana, styl komunikacyjny i jego rola w procesie negocjacji.
 • Narzędzia i techniki rozwiązywania problemów
  Cykl PDCA, Metodologia 8D, dostosowanie metody 5W2H do biznesu, burza mózgów – wielofunkcyjne narzędzie kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Autoprezentacja w biznesie
  Podstawy komunikacji niewerbalnej, zachowania atawistyczne, psychologia ewolucyjna, model komfortu i dyskomfortu psychicznego, mowa ciała w relacjach biznesowych, budowanie własnego wizerunku, odczytywanie intencji i emocji rozmówców.
 • Psychologia zachowań konsumenckich
  Współczesna segmentacja rynku, struktura potrzeb klienta, podstawowe strategie marketingowe, natura decyzji konsumenckich i czynniki determinujące, modele podejmowania decyzji zakupowych (np. model EKB, model NIcosii).
 • Zarządzanie zmianą – efektywne wdrożenie zmiany indywidualnej i organizacyjnej
  Psychologiczne aspekty procesu zmiany, style kierowania zmianami oraz style reakcji na zmianę, metody radzenia sobie z oporem wobec zmiany, efektywne komunikowanie zmian, klasyczne i nowoczesne metody zarządzania zmianą (model 7s McKinsey, 8 akceleratorów zmian Kotter, model Lewina).
 • Coaching narzędziowy, trening i mentoring jako efektywne narzędzia biznesowe
  Wprowadzenie do technik coachingowych, praktyczne zastosowanie coachingu narzędziowego w firmie, trening i szkolenie jako forma rozwoju kompetencji pracowników, program mentoringowy i jego zastosowanie w procesie wspierania współpracowników.
 • Współczesne koncepcje sprzedaży , pozyskiwania klientów
  Prospecting – nowoczesne metody (webinaria, social media, content marketing, omnichannel) nowoczesne techniki sprzedaży; metodologia SPIN, storytelling, Challenger Sale, Sandler Sale, Solution Selling.
 • Warsztat asertywności
  Asertywność w biznesie, tworzenie asertywnego komunikatu, asertywne reagowanie na krytykę, odmawianie i stawianie granic, wybrane techniki wspierające asertywność, praca nad poczuciem własnej wartości.
 • Budowa marki osobistej
  Autoanaliza marki osobistej, rozwój marki osobistej poprzez działania internetowe oraz społeczne, modele sukcesywnego zwiększania rozpoznawalności marki osobistej w środowisku biznesowym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie po II semestrze egzaminu końcowego w formie testu sprawdzającego wiedzę, a także opracowanie i przygotowanie własnego case study, bazującego na wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy