Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line

Cel
Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych, zgodnie z nowym rozporządzeniem (RODO) stosowanym od 25 maja 2018 r oraz zapoznanie słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji (norma ISO/IEC 27001, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania, akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych). Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej wykonywanie funkcji zarządcy [Managera] bezpieczeństwa informacji [MBI] lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO] oraz Auditora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [ASZBI].

Korzyści
Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych. Dzięki studiom Słuchacz zdobędzie kompetencje menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, co otworzy mu możliwości pracy i awansu w tym obszarze, a organizacja w której jest zatrudniony, będzie w mniejszym stopniu narażona na różne ryzyka związane z zarządzaniem informacją i ochroną danych .

Certyfikaty
Kolejnym atutem tych studiów są rozpoznawalne certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje, uznawane w Polsce, w Europie i na świecie. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania za dodatkową opłatą następujących certyfikatów:

  • Menedżer Bezpieczeństwa Informacji – 350 zł brutto,
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 350 zł brutto,
  • Audytor SZBI wg normy ISO/IEC 27001:2017 – 250 zl brutto,

wydanych w języku polskim i angielskim, przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA.

Uczestnicy
Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się problematyką ochrony informacji i danych osobowych, a także do osób odpowiedzialnych w firmie za bezpieczeństwo, a więc:

  • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji czy administratora danych osobowych,
  • innych podmiotów mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w celu podniesienia kwalifikacji,
  • absolwentów wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia)
  • osób, które zamierzają pełnić funkcje Inspektora ochrony danych osobowych, Menedżera bezpieczeństwa informacji lub Auditora SZBI, pracowników działów personalnych i IT w urzędach administracji rządowej i samorządowej

Praktyczny charakter studiów
Podczas zajęć słuchacze poznają podstawowe koncepcje zarządzania oraz główne akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji. Będą potrafili samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poznają korzyści wynikające ze stosowania normy ISO/IEC 27001 oraz będą potrafili zarządzać ryzykiem w organizacji. Ponadto uczestnicy dowiedzą się na czym polega zapewnienie ciągłości działania organizacji oraz będą potrafili zidentyfikować problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Zmieniające się przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wymuszają uzupełnienie wiedzy zarówno na pracodawcach, administratorach danych osobowych, jak i osobach zainteresowanych tą tematyką. Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji to sposób, by zdobyć pożądane na rynku kwalifikacje, pozostać na bieżąco ze zmianami w prawie i poszerzyć swoje umiejętności. Program studiów Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji został tak skonstruowany, by Słuchacze poznali praktyczne rozwiązania, które będą mogli następnie wykorzystać w codziennej pracy.

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji są dedykowane również tym osobom, które myślą o przekwalifikowaniu się i pracy w działach związanych z ochroną danych osobowych.

W ostatnim czasie na rynku coraz częściej poszukiwani są Inspektorzy Danych Osobowych – szczególnie ci, którzy zajmują się danymi osobowymi klientów. Inspektor Danych Osobowych to zawód z przyszłością, ponieważ specjaliści z tej dziedziny znajdują zatrudnienie zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i administracji publicznej. Ukończenie studiów podyplomowych to także szansa na awans lub znalezienie lepszej pracy i wyższe zarobki.

Studia podyplomowe to solidna dawka praktycznej wiedzy. Słuchaczy, którzy mają w planach pracę dla zagranicznych korporacji, zapraszamy również na Kurs Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dzięki uzyskaniu dodatkowych, uznawanych na całym świecie certyfikatów, znalezienie pracy w zagranicznych firmach będzie łatwiejsze.

Braki kadrowe powodują, że żaden Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma problemu ze znalezieniem zatrudnienia – praca czeka zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wysokie zarobki odzwierciedlają wiedzę i umiejętności inspektorów – muszą oni na bieżąco monitorować zmiany w przepisach i umiejętnie chronić powierzone im dane osobowe.

Studia oferowane na WSAiB to połączenie teorii z praktyką. Studenci zapoznawani są z aktualnym stanem prawnym, a następnie uczą się, jak zarządzać danymi osobowymi, jak przeprowadzać audity oraz jak identyfikować luki w zabezpieczeniach. W rezultacie studia podyplomowe na WSAiB stanowią kompleksowe przygotowanie do zawodu.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partner kierunku

Studia Podyplomowe Inspektor ochrony danych osobowych są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TÜV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją systemów i personelu oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania wg międzynarodowych norm ISO 9001 oraz ISO 29990 w zakresie prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

100% praktyki

Zakres tematyczny studiów podyplomowych „ Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne, pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie wielu ćwiczeń praktycznych. Inspektorzy ochrony danych/Menedżerowie do spraw bezpieczeństwa informacji są obecnie coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach (szczególnie w tych które operują danymi osobowymi klientów), co powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie w środowisku biznesowym na w/w specjalistów.

Andrzej Żukowski
Dyrektor ds. Edukacji TÜV NORD Polska

Studia on-line.
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

• Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
• Wartość informacji – wywiad gospodarczy a funkcjonowanie przedsiębiorstw
• Ochrona danych osobowych – uwarunkowania prawne w Polsce i na świecie
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017
• Zarządzanie ryzykiem wg norm ISO 31000, ISO 27005
• Zarządzanie ciągłością działania organizacji wg ISO 22301
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w międzynarodowych grupach kapitałowych
• Nowe kierunki zagrożeń i dostępne zabezpieczenia
• Socjotechnika w pozyskiwaniu informacji
• Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
• Aspekty prawne związane z incydentami bezpieczeństwa informacji
• Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
• Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001:2017
• Audytowanie wdrożonego systemu zarządzania wg ISO/IEC 27001 – praktyczne warsztaty
• Zadania i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych Osobowych
• Efektywna komunikacja w zarządzaniu i sytuacjach kryzysowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie po I i II semestrze egzaminu końcowego w formie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy