Zarządzanie BHP

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Przynależność do Unii Europejskiej, rozwój ekonomiczny, wprowadzone 1 lipca 2005 rozporządzenie dotyczące służb BHP (Dz. U. Nr 246 z 2004r. poz. 2468) oraz duża świadomość pracodawców w dziedzinie BHP, wymusza zwiększanie dbałości o bezpieczeństwo w zakładach pracy. Dodatkowo, pracownicy zwracają coraz większą uwagę na ryzyko zawodowe, występujące na stanowisku pracy. Na powyższe potrzeby odpowiadają studia podyplomowe z zakresu zarządzania BHP.

Zarządzanie BHP Studia w Gdyni adresowane są do

  • osób, które chcą zmienić zawód i zostać Starszym Inspektorem ds. BHP
  • osób pełniących funkcje wewnętrznych Służb BHP
  • osób pełniących funkcję zewnętrznych Służb BHP
  • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowców BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
  • pomocy przedmedycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 (Dz. U. Nr 246 z 2004r. poz. 2468), absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie BHP” mogą pracować na stanowiskach: Starszy Inspektor ds. BHP, Specjalista ds. BHP, Starszy Specjalista ds. BHP, Główny Specjalista ds. BHP.

 

BHP Studia podyplomowe – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zgodnie z celem studiów, którym jest przekazanie Słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania BiHP w przedsiębiorstwie, w tym auditowania SZBiHP, oferujemy Państwu w ramach studiów możliwość udziału w egzaminie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018

Egzamin przeznaczony jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu BHP w organizacji, inspektorów BHP, specjalistów BHP, a także dla osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych.

Egzamin przeprowadzony będzie zgodnie z procedurami TUV NORD Polska, po którym macie Państwo możliwość otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje auditorskie.

Każdy uczestnik egzaminu, który uzyska pozytywną ocenę i pokryje poniższe koszty otrzyma Certyfikat potwierdzający uprawnienia Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018, wydany przez jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.

Koszt egzaminu oraz wydania certyfikatu wynosi: 350,– zł brutto za osobę. Egzamin nie jest egzaminem obowiązkowym.

Studia realizowane są także w Lęborku.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3200 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

100% praktyki

Celem podyplomowych studiów Zarządzanie BHP jest: przystosowanie do profesjonalnego wykonywania zadań wewnętrznych lub zewnętrznych Służb BHP. Treści przekazywane w trakcie zajęć pozwalają na zapoznanie się z prawem pracy, psychologią pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomią, ryzykiem zawodowym, wypadkoznawstwem i z innymi obszarami wiedzy na poziomie właściwym dla osoby zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

Adam Jereczek
Opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie BHP

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS. Realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30.
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– Czas trwania studiów dwa semestry.

• System prawnej ochrony pracy
• Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy. Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy
• Organizacja służby BHP. Zasady współpracy z PIP
• Ocena ryzyka zawodowego
• Podstawy ergonomii i fizjologii
• Analiza zagrożeń na stanowisku pracy. Minimalne wymogi dotyczące budynków, pomieszczeń i urządzeń socjalnych, pomieszczeń pracy
• Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy
• Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy
• Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
• Środki ochrony indywidualnej
• Auditowanie oraz certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
• System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
• Ekonomiczne aspekty BHP – rachunek kosztów
• Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
• Podstawy ochrony środowiska
• Warsztat metodyczny instruktora BHP
• Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Choroby zawodowe
• Zasady przeprowadzania kontroli BHP

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie po II semestrze egzaminu końcowego w formie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy