Zarządzanie Jakością

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jakością to ciekawa propozycja dla wszystkich osób, które interesują mechanizmy stojące za efektywną organizacją pracy. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu jakością można osiągnąć doskonałe wyniki oraz znacznie poprawić działanie całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie jakością kładzie nacisk na pracę każdej jednostki. Za jakość końcowego produktu odpowiedzialne jest całe przedsiębiorstwo, dlatego każdy z pracowników powinien dążyć do tego, by powierzone zadania wykonywać jak najlepiej.

Na podstawie tego krótkiego wstępu można wyciągnąć dwa wnioski – po pierwsze, specjaliści do spraw zarządzania jakością potrzebni są w praktycznie każdej firmie, po drugie – zarządzanie jakością wymaga odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności praktycznych – a te możesz zdobyć w trakcie studiów podyplomowych na naszej uczelni.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3000 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Podczas studiów w WSAiB zdobędziesz wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania jakością w firmie. Dowiesz się, jak motywować pracowników oraz nauczysz oceniać istniejące systemy i przeprowadzać audyty, mające na celu ocenę już istniejących systemów. Poznasz również narzędzia i techniki organizacji, poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań, łącznie z technikami identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem. Dowiesz się także, na czym polega społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR), w zakresie ładu korporacyjnego, praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, środowiska, uczciwych praktyk rynkowych, kwestii konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności.

Studia podyplomowe z Zarządzania jakością obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 9 zjazdom w roku akademickim. Realizowane są w soboty/niedziele w godzinach od 09:00 do 17:30. Na zakończenie studiów słuchacze mogą dobrowolnie podejść do egzaminów i uzyskać Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakości TÜV NORD Polska (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji – PCA) i Menedżera Systemu Zarządzania Jakością TÜV NORD Polska (również akredytacja PCA), po spełnieniu wymagań dot. wykształcenia i doświadczenia zawodowego (zobacz wytyczne do certyfikacji osób TUV NORD Polska).

Koszty egzaminów i wystawienia certyfikatów Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością i Menedżera Systemu Zarządzania Jakością dla Słuchaczy studiów podyplomowych to 350 zł, za każdy poziom kwalifikacji, natomiast cena egzaminu certyfikującego na Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością to 250 zł.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partner kierunku

Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TÜV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami.

100% praktyki

Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa. Dzięki połączeniu blisko 140-letniego międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością.

Andrzej Żukowski
Dyrektor ds. Edukacji TÜV NORD Polska

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

I. Pełnomocnik systemu zarządzania jakością – (84 godz.)
1. System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo
podstawy zarządzania jakością * pojęcia i definicje dotyczące jakości * czym jest system zarządzania jakością (SZJ) * normy i wytyczne * normy ISO serii 9000 * perspektywa – jeszcze lepiej niż ISO* zrozumienie organizacji i jej kontekstu* zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych* zakres systemu* system zarządzania jakością i jego procesy* podstawy procesu* przywództwo i zaangażowanie * orientacja na klienta* realizacja polityki jakości poprzez wizję i misję * role, odpowiedzialność i uprawnienia * psychologiczne podstawy ludzkiego działania * motywacja i wartości: hierarchia potrzeb * struktura projektu * cele do projektu* plan projektu * realizacja projektu * działania odnoszące się ryzyka i szans* cele jakości i planowanie ich osiągnięcia* planowanie zmian.
2. System zarządzania jakością: planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów.
Ludzie w SZJ i jego procesach* zarządzanie infrastrukturą* środowisko dla działania procesów* zasoby do monitorowania i pomiarów* zarządzanie wiedzą w organizacji* kompetencje, świadomość i komunikacja*udokumentowane informacje: funkcja i korzyści z dokumentowania SZJ* wymagania dotyczące dokumentowania informacji* budowa przykładowej dokumentacji systemowej* opisy procesów* opracowanie i aktualizowanie oraz nadzór nad udokumentowanymi informacjami
3. Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi
planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi* określenie wymagań dla wyrobów i usług* komunikacja z klientem * przegląd wymagań dot. wyrobów i usług* projektowanie i rozwój wyrobów i usług* nadzór nad zewnętrznymi dostawcami wyrobów i usług * produkcja i dostarczanie usługi * zwalnianie wyrobów i usług* techniki kontroli jakości* nadzór nad niezgodnościami dot. wyjść z procesów, wyrobów i usług
4. Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie
monitorowanie i pomiary * zadowolenie klienta *analiza i ocena* audit wewnętrzny * przegląd zarządzania* niezgodności i działania korygujące * ciągłe doskonalenie* 7 narzędzi zarządzania” i ich funkcje * standardowe narzędzia zarządzania * FMEA: systematyczne odkrywanie niezgodności * cel FMEA * pochodzenie FMEA
5. Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja
w jakim celu należy przeprowadzać audity i certyfikacje * podstawy przeprowadzania auditów * First-Party-Audit – wewnętrzny audit jakości * audit wyrobu, audit procesu i audit systemu * Second-Party-Audit – audit dostawcy * Third-Party-Audit – certyfikacja * planowanie auditów* etapy auditu* przeprowadzanie i dokumentowanie wyników auditów.
6. Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji
komunikacja * elementy komunikacji * podstawy komunikacji – cztery uszy dla wiadomości * prezentacja * przesłanie: dostosowanie do grupy docelowej * medium jest przesłaniem * prowadzenie przy pomocy moderacji * metoda moderacji – troje w pomieszczeniu * zadania moderatora: płaszczyzny rzeczowe i praca zbiorowa * metody wspomagające jakość pracy w grupach

II. Menedżer systemu zarządzania jakością – (64 godz.)
1. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami
podstawy zarządzania procesem * dlaczego zarządzanie procesem * elementy zarządzania procesem * pętle regulacji procesu * reengineering procesów organizacji * historia Nagród Jakości * model doskonałości EFQM * zarządzanie ryzykiem * moduły/systemu zarządzania ryzykiem * wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem * Balanced Scorecard * przykłady techniki BSC * korzyści z techniki BSC
2. Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi
zorientowanie na pracowników i kwalifikacje * rozmowa indywidualna * ankietowanie pracowników * ocena skuteczności działań szkoleniowych * skuteczność działań doskonalących* planowanie produkcji i usług * utrzymanie jakości wyrobów i usług * dostarczanie wyrobów i usług * obsługa klienta * partnerstwo z dostawcami
3. Odpowiedzialność i prawo
trzy obszary prawa oraz kolejność rangi norm prawnych * odpowiedzialność za wyrób * konsekwencje prawne i administracyjne * strategia zapobiegania szkodom
4. Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
analiza problemu – zastosowanie narzędzi statystycznych: dane – mierzalne, sprawdzalne, porównywalne * karta pomiarów * lista kreskowa * zbiorcza lista wad * histogram * wykres rozrzutu (rozproszenia) * porównanie parami * wykres Pareto * siedem narzędzi zarządzania: M7 i ich funkcje * wykres współzależności * wykres relacji * wykres drzewa * diagram macierzowy * wykres port folio * plan eliminacji problemów * just in time: plan sieciowy
5. Metody statystyczne
na tropie jakości * statystyka – zjawiska pod lupą * podstawowe pojęcia statystyki * parametry statystyczne * rozkład normalny * wpływy przypadkowe i systematyczne * statystyczna regulacja procesu SPC
6. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia
zarządzanie niezgodnościami * klasyfikacja niezgodności * możliwości analiz niezgodności * procesy doskonalenia: metoda Kaizen * ocena procesu ciągłego doskonalenia * planowanie za pomocą FMEA * przebieg FMEA * wprowadzenie FMEA * systematyczne wykrywanie błędów * QFD w służbie klienta * QFD w systemie zarządzania jakością * fazy QFD * a po co FMEA? * po co QFD?

III. Inne systemy zarządzania (mogą być realizowane w I lub II semestrze) – (32 godz.)
1.System Zarządzania Środowiskowego
norma ISO 14001 * podstawy zarządzania środowiskowego * katalog wymagań normy ISO 14001 * polskie i europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska * aspekty środowiskowe, metody oceny * miary efektywności zarządzania środowiskowego * ekocontrolling i ekofinansowanie
2.System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, standardy zarządzania BHP (ISO 45001) * metody i zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego * monitoring i pomiary skuteczności zarządzania
3.System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ogólne informacje na temat normy * czym jest bezpieczeństwo informacji, najważniejsze zasady bezpieczeństwa informacji * wymagania normy ISO 27001 * identyfikacja i ocena ryzyka * wybór i wdrożenie sposobów zabezpieczenia informacji
4.Zarządzanie ryzykiem
rodzaje ryzyka * modele zarządzania ryzykiem * identyfikacja i analiza ryzyka * postępowanie z ryzykiem * zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji * norma ISO 31000 * dobre praktyki zarządzania ryzykiem
5.CSR -Corporate Social Responsibility
co to jest CSR ? * przykłady dobrowolnych inicjatyw i narzędzi na rzecz społecznej odpowiedzialności * Accountability (AA) 1000 * Global Reporting Initiative (GRI) * SA 8000 (Social Accountability) * IQNet SR 10 * wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności – standard ISO 26 000 * strategia CSR a zrównoważony rozwój * raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie po II semestrze egzaminu końcowego w formie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy