Zarządzanie Oświatą

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Studiuj kierunek i rozwiń swoją karierę w zarządzaniu placówką oświatową

Czego się nauczysz na studiach podyplomowych Zarządzanie Oświatą?

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą przygotowują do sprawnego funkcjonowania w placówkach oświatowych na każdym poziomie edukacyjnym. Kierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową, pracowników oświaty, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie, obecnych i przyszłych dyrektorów placówek edukacyjnych. Ich ukończenie łączy się z uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w obszarze zarządzania we wszystkich typach szkół i w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy organach nadzorujących działalność oświatową.
Kierunek ten adresowany jest do osób, które interesuje oświata i które na co dzień zajmują się jej problematyką. Zarządzanie Oświatą skierowane jest także do osób, które chcą zwiększyć efektywność pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching.

Podczas dwóch semestrów nauki dowiesz się, jak tworzyć dokumenty (zarządzenia, decyzje administracyjne) związane z prawem wewnątrzszkolnym. Poznasz różnorodne praktyczne, przydatne narzędzia i techniki, które pomagają grupom radzić sobie w sytuacjach niepewności, a także zapewniają im procedury umożliwiające rozwiązywanie problemów i znajdowanie wyjścia z potencjalnych konfliktów. Zajęcia pozwolą Ci nauczyć się właściwej komunikacji i profesjonalnego rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które są częścią pracy z ludźmi.
Po ukończeniu tego kierunku będziesz posiadać wiedzę na temat stosowania prawa w praktyce szkolnej, a zdobyte w trakcie ćwiczeń umiejętności będziesz umieć wykorzystać w zarządzaniu ludźmi i majątkiem.

Gdzie możesz zdobyć pracę po Zarządzaniu Oświatą?

Dzięki wiedzy i umiejętnościom, które zdobędziesz na studiach, możesz pracować w:

 • wszystkich typach szkół,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organach prowadzących działalność oświatową,
 • organach nadzorujących działalność oświatową,
 • instytucjach administracji samorządowej
  (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 roku (Dz.U. nr 184, poz. 1436)).

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 2500 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partner kierunku

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest instytucją działającą na obszarze Pomorza od 2002 roku. Od początku swej działalności GODN aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju pomorskiej edukacji poprzez wzmacnianie kompetencji zawodowych dyrektorów i nauczycieli oraz wspomaganie rozwoju pomorskich szkół i placówek oświatowych. Całość działań Ośrodka skupia się między innymi na wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie kształcenia, opieki i wychowania oraz zarządzania; tworzenie możliwości rozwijania i wzbogacania umiejętności, wiadomości oraz kształtowania postaw dyrektorów i nauczycieli pomorskich szkół i placówek oświatowych.

Misją Ośrodka jest także: działanie inspirujące twórcze rozwijanie własnych zdolności, samodzielne poszukiwanie rozwiązań, kształtowanie umiejętności współpracy oraz poszanowania godności, cudzych odmiennych poglądów i idei. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest ogólnie postrzegany jako nowoczesna placówka doskonalenia, skupiająca wysoko kwalifikowaną kadrę, podejmującą współczesne wyzwania związane z rozwojem pomorskiej oświaty. Skupia ludzi wyróżniających się szeroką wiedzą zawodową oraz chęcią ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji, a także łatwością adaptacji do zmieniających się nieustannie wymagań organizacyjnych i technologicznych edukacyjnego rynku pracy.

100% praktyki

Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą dadzą Ci profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pełnienia kierowniczych stanowisk w placówkach oświatowych na każdym poziomie edukacyjnym. Ich ukończenie łączy się z uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w obszarze zarządzania. Poznasz między innymi metody zwiększenia efektywności pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching, zasad sprawnej komunikacji i rozwiązywania sytuacji spornych oraz zasad zarządzania ludźmi, zespołem i mieniem instytucji. Praktyka tym wyróżniają się nasze studia.

Wojciech Jankowski
dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

1. Przywództwo edukacyjne i psychologiczne podstawy zarządzania w szkole (26 godz.):

 • Style przewodzenia, specyfika przywództwa edukacyjnego
 • Zarządzanie zmianą w edukacji
 • Praca zespołowa nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu edukacyjnego
 • Psychologiczne podstawy zarządzania
 • Zarządzanie uczeniem się

2. Systemowe zarządzanie i administrowanie szkołą (80 godz.):

 • Cele, zadania, wymagania wobec szkół w świetle obowiązujących przepisów
 • Wewnętrzne akty prawne w szkole
 • Koncepcja pracy szkoły
 • Zarządzanie jakością kształcenia, nadzór pedagogiczny
 • Organizacja placówki oświatowej
 • Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową (prawo: oświatowe, administracyjne, samorządowe, pracy, finansów publicznych)
 • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły
 • Strategia rozwoju szkoły, planowanie pracy szkoły
 • Kontrola zarządcza
 • Polityka kadrowa – specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w szkole (aspekty organizacyjne i prawne)
 • Rekrutacja, selekcja pracowników, zwalnianie, wprowadzanie nowego pracownika
 • Sytuacje kryzysowe w szkole
 • Minimum informatyczne dyrektora szkoły – obsługa urządzeń i programów niezbędnych e pracy dyrektora szkoły
 • Awans zawodowy

3. Organizowanie procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się (40 godz.):

 • Organizowanie procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wymagań państwa
 • Szkoła organizacją uczącą się
 • Podstawa programowa jako mapa treści
 • Ocenianie dla uczenia się
 • Metody opracowywania i modyfikowania programów nauczania
 • Innowacje pedagogiczne
 • Dyrektor jako lider doskonalenia się nauczycieli
 • Kultura organizacyjna szkoły
 • Mediacje

4. Komunikacja w szkole, współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (30 godz.):

 • Media w procesach komunikowania się szkoły (promocja placówki oświatowej i marketing w oświacie, kontakt placówki z mediami)
 • Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi
 • Idea partycypacji społecznej dla rozwoju szkoły
 • Współpraca szkoły z rodzicami jako fundament jej rozwoju
 • Partnerzy szkoły – zewnętrzne instytucje wspierające działania placówek oświatowych
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania, Fundusze Unii Europejskiej w systemie oświaty w Polsce

5. Kluczowe kompetencje dyrektora szkoły/placówki jako lidera organizacji (36 godz.):

 • Kompetencje interpersonalne dyrektora szkoły/placówki
 • Asertywność i komunikacja w pracy dyrektora szkoły, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Planowanie własnego rozwoju
 • Zarządzanie stresem i czasem
 • Coaching i mentoring w edukacji

6. Seminarium (4 godz.)

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy