• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

prof. zw. dr hab.

Andrzej Drwiłło

Prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z ogólną oceną bardzo dobrą. Pracę magisterską napisał w Katedrze Prawa Finansowego. Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową najpierw w Narodowym Banku Polskim (stypendysta), a następnie w Katedrze Finansów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie prowadząc zajęcia ćwiczeniowe, proseminaryjne i wykład monograficzny.Po upływie czterech lat pracy w uczelni wyższej napisał i obronił pracę doktorską na temat: Wewnętrzny kredyt państwowy jako źródło dochodów budżetowych w Polsce. Po utworzeniu Uniwersytetu Gdańskiego kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną na nowo utworzonym Wydziale Prawa i Administracji na stanowisku adiunkta. W Uniwersytecie Gdańskim pełnił różnorodne funkcje, między innymi, przewodniczącego wydziałowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego, kierownika Punktu Konsultacyjnego w Elblągu, prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, kierownika Katedry Prawa Finansowego.
Stopień doktora habilitowanego uzyskał w oparciu o przedstawiony dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora i rozprawy habilitacyjnej pt.: Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych. W krótkim czasie został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego i powierzono mu kierowanie Katedrą Prawa Finansowego. Wspomnianą Katedrą kierował przez ponad 20 lat mając  "własną szkołę" młodych i utalentowanych nauczycieli akademickich. Był promotorem 7 prac doktorskich, recenzentem 8 prac doktorskich, 10 rozpraw habilitacyjnych, recenzentem 2 wniosków o tytuł profesora. Uzyskał tytuł profesora i pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.W okresie zatrudnienia w uczelniach wyższych otrzymał wiele nagród (dziekańskich, rektorskich i ministerialnych) i wyróżnień (złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka za zasługi dla finansów, Krzyż "Perfecta ratio virtus est"). Aktualnie kieruje Katedrą Prawa Finansowego i Finansów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Powierzono mu funkcję profesora zwyczajnego.

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo finansowe i finansów publicznych
  • Seminarium doktorskie
  • Finanse publiczne

Publikacje

 

Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak [współautor:] D. Cyman, A. Dobaczewska, J. Gliniecka, E. Juchnevic, A. Jurkowska-Zeidler, D. Maśniak, R. Mroczkowski, P. Panfil, T. Sowiński, M. Wróblewska, A. Reiwer - Kaliszewska, M. Stwoł, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, 

Administracja celna i dewizowa [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe [red:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2008,

Cła i inne należności celne (instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą w świetle prawa celnego) [w:] praca zbiorowa pod red. J. Głuchowskiego, C. Kosikowskiego i J. Szołno-Koguc Pt. Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008,

Identyfikacja ceł [w:] praca zbiorowa pod red. naukową J. Jury pt. Podstawy celnictwa, Warszawa 2008,

System dochodów niepodatkowych [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe [red:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2008,

Fundusze Unii Europejskiej w procesie naprawy finansów publicznych [w:] praca zbiorowa pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej i J. Szołno-Koguc Pt. Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 2007,

Polska administracja celna. Stan i perspektywy reformy [w:] praca zbiorowa pod red. Naukową Z. Gilowskiej, P. Pogonowskiego i I. Sobczyk Pt. Przyjazna administracja skarbowa, Warszawa 2007,

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim [w:] praca zbiorowa pod red. H. Adamkiewicz-Drwiłło Pt. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej., Warszawa 2007,

Administracja celna i dewizowa [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe [red:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2006,

Budżet ogólny jako instrument systemu finansowego Unii Europejskiej [w:] praca zbiorowa pod red. I. W. Gruszczina pt. Tworzenie i zmiany w zakresie prawa finansowego w państwach Centralnej i Wschodniej Europy, Grodno 2006,

Kierunki racjonalności wydatków publicznych [w:] praca zbiorowa pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej i J. Szołno-Koguc pt. Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2006,

Prawne aspekty konkurencji mikro, małych i średnich przedsiębiorców [w:] praca zbiorowa pod red. M. Juchniewicz pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji UMW w Olsztynie, Olsztyn 2006,

Prawne aspekty osiągania doskonałości organizacji w działalności gospodarczej [w:] praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek pt. Sposoby osiągania doskonałości organizacji warunkach zmienności otoczenia, Excellence, Lublin 2006,

Prawne uwarunkowania konkurencji między przedsiębiorcami na rynku Unii Europejskiej [w:] praca zbiorowa pod red. B. Grzybowskiej, UMW w Olsztynie, Olsztyn 2006, nr wyd. 1System dochodów niepodatkowych [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe [red:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2006,

Wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w świetle rozwiązań przyjętych w narodowym planie rozwoju [w:] praca zbiorowa pod red. L. Pawłowicza pt. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością [współautor:] H. Adamkiewicz-Drwiłło, Warszawa 2006,

Metoda systemowa we współczesnej wiedzy ekonomicznej i prawnej [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Intellect 2005 [współautor:] H. Adamkiewicz-Drwiłło, Lublin 2005,

Stan i charakter wspólnotowego prawa celnego [w:] księga dedykowanej prof. C. Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej pt. W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, Lublin 2005, The Character and Scope of Polish Community Customs Law [w:] Customs Law In the system of law [red:] W. Czyżowicz, J. Merski, Warszawa 2005,

Poręczenia kredytowe i fundusze pożyczkowe jako formy finansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorców [w:] praca zbiorowa pod red. A. Kalety, K. Roszkiewicz i L. Woźniaka pt. Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004,

Prawno-finansowe instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorców [w:] praca zbiorowa pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , Olsztyn 2004,

Postępowanie antysubsydyjne w polskim prawie celnym [w:] Praca zbiorowa pod red. A. Gomułowicza i J. Małeckiego Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora W. Łączkowskiego, Poznań 2003, Postępowanie ochronne w prawie celnym, Gdańsk 2003,

Publiczne dochody niepodatkowe [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe [red:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2003,

Postępowanie ochronne w prawie celnym, Wyd. ARCHE s.c., Gdańsk 2003, s. 296, Prawo celne, Gdańsk 2001,

Publiczne dochody niepodatkowe [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe [red:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2000,

Finanse gmin [współautor:] J. Gliniecka, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, s. 219,

System dochodów samorządu terytorialnego [współautor:] J. Gliniecka, L. Lamenta, J. Wójcik, Sopot 1993,

Postępowanie antysubsydyjne w prawie Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze, pt. Studia prawno-finansowe Tom XVI, Gdańsk 2007

Wartość celna w obrocie towarowym z zagranicą, Monitor Prawa Celnego 5, Warszawa 2002

Rejestr towarów prowadzony przez osoby korzystające z procedur uproszczonych a dokument celny z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług oraz Kodeksu celnego, Monitor Prawa Celnego 3, Warszawa 2001

Wpis do rejestru towarów jako zgłoszenie celne, Monitor Prawa Celnego 4, Warszawa 2001