Projekty Realizowane Ze Środków Publicznych

Projekt Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W I kwartale 2021 nasza Uczelnia popisała umowę na realizację przedsięwzięcia finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Uczelnia pozyskała niemal 110 tys. zł, które przeznaczy na modernizację platformy Moodle, zakup serwera i komputerów.

Celem inwestycji jest zapewnienie wysokiej jakości usługi edukacyjnej w zmieniającym się środowisku. Zrealizowanie zadania przyczyni się do poprawy warunków pracy nauczyciela akademickiego, usprawni komunikację ze studentami, ustandaryzuje proces monitorowania i dokumentowania procesu uczenia się studentów. Dla studentów studiowanie on-line stanie się łatwiejsze, umożliwi im łączenie pasji, zadań zawodowych i rozwoju poprzez edukację akademicką.

 

ProjektWSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 26/02/2021 Uczelnia Nasza podpisała umowę na realizację projektu: „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” (POWR.03.05.00-00-A076/20-00).

Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez dostosowanie infrastruktury i procedur Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zmianę świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskazanego celu poprzez:

a) podniesienie świadomości i kompetencji kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej uczelni poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami i nauki przystosowania do ich potrzeb istniejących norm postępowania, które zostaną pozyskane dzięki specjalistycznemu szkoleniu dającemu podstawy wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności, jej rodzajów, a także uczącemu savoir-vivre wobec osób

b) dostosowanie infrastruktury technicz”nej budynku poprzez montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego w toaletach;

c) stworzenie pomieszczenia pracy dla Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i przystosowanie go w taki sposób, aby możliwe było w pełni

samodzielnie korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami różnego typu;

d) zakup sprzętu informatyczno-multimedialnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz sprzętu ułatwiającego studiowanie - m. in. specjalistycznych laptopów do notowania i aktywnego uczestniczenia w zajęciach przy ich pomocy, myszy powiększonych, klawiatur z powiększonymi klawiszami i znakami i specjalnie profilowanych, przeznaczonych dla osób korzystających z jednej ręki lub piszących nogami/ ustami, pozwalającym osobom z niepełnosprawnościami na pełną obsługę komputera, ekranów dotykowych, a także nowoczesnych czytaków z funkcją dyktafonu, z których część znajdowałaby się w uczelnianej bibliotece, pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących i niesłyszących oraz podwieszanych projektorów laserowych;

e) modernizację strony internetowej w sposób wychodzący naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami (stworzenie wersji audio wszystkich podstron internetowych uczelni, która umożliwia zapoznawanie się z treściami na stronie i pomoże w nawigacji; personalizacja witryny pod względem kolorystycznym; właściwy opis wszelkich elementów graficznych; wprowadzenie możliwości zmiany wielkości czcionki i możliwości stałego korzystania z przyjaznego osobom niedowidzącym lub niewidomym narzędzia do komunikacji z administratorem strony, możliwość skorzystania z predefiniowanych schematów obrazu o dużym

f) kontraście i wprowadzenie zaawansowanej możliwości odwrócenia kolorów (negatywu), dla polepszenia widoczności i czytelności strony przez osoby niedowidzące lub niewidome).

g) wprowadzenie do nauczania elementów e-learningu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szczegółowy opis materiałów graficznych na zajęcia, wersja audio dokumentów tekstowych itp.);

h) stworzenie i praca nad bezkolizyjnym funkcjonowaniem specjalistycznych platform umożliwiających studentom z niepełnosprawnościami łatwiejsze podchodzenie do egzaminów i szybsze załatwianie spraw studenckich przez Internet (modernizacja wirtualnego dziekanatu i stworzenie przyjaznej osobom niedowidzącym aplikacji mobilnej) oraz opracowanie programów dla 20 przedmiotów do nauczania w trybie zdalnym (po 30 godzin na każdy przedmiot - wykład/ ćwiczenia/ lektorat/ seminarium) uwzględniających potrzeby osób niedowidzących.

Termin realizacji projektu: 01/10/2021 - 30/09/2023

Wartość dofinansowania: 965 065,12 zł

FE POWER poziom pl 1 rgb


Inspiratorium Kariery "konkurs Absolwent"

Inspiratorium Kariery - projekt realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu "Absolwent"   PFRON logo

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w szczególności ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Partnerem projektu jest Fundacja Aktywności Zawodowej.

Wartość projektu to: 601 827 zł


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia dla testerów oprogramowania, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu CTFL (Certified Tester Foundation Level). Oferta obejmować powinna szkolenie oraz egzamin.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu "Inspiratorium kariery", który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: marzec- kwiecień 2021
2. miejsce szkolenia: online z trenerem
3. przysłanie programu szkolenia wraz z liczbą godzin
4. podanie ceny szkolenia brutto/netto

Kryterium wyboru Oferty: cena 100%

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 03/03/2021 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 58 660 74 44


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Badania wizualne VT 1i2 i umożliwienie przystąpienia do egzaminu certyfikującego dla 1 osoby.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu "Inspiratorium kariery", który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: maj 2021
2. miejsce szkolenia: ................
3. przysłanie programu szkolenia wraz z liczbą godzin
4. podanie ceny szkolenia brutto/netto

Kryterium wyboru Oferty: cena 100%

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
Informujemy, iż środki wydatkowane na pokrycie kosztów uczestnictwa w organizowanym pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Istnieje możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.

Ofertę proszę przesłać do dnia 27-04-2021 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach- szkolenie zaawansowane dla 1 osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu "Inspiratorium kariery", który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: marzec 2021
2. miejsce szkolenia: ................................
3. przysłanie programu szkolenia wraz z liczbą godzin
4. podanie ceny szkolenia brutto/netto

Kryterium wyboru Oferty: cena za godzinę zajęć/osobę

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 02/03/2021 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe dla 1 osoby.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu "Inspiratorium kariery", który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: styczeń/ 07 luty 2021
2. miejsce szkolenia: online
3. przysłanie programu szkolenia wraz z liczbą godzin
4. podanie ceny szkolenia brutto/netto

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 28-01-2021 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Rejestrator/Rejestratorka Medyczna dla 1 osoby.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu "Inspiratorium kariery", który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: grudzień 2020 – styczeń 2021
2. miejsce szkolenia: ......
3. program szkolenia wraz z liczbą godzin
4. cena szkolenia brutto/netto

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię
i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 01.12.2020 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pod nazwą "Uczelnia dostępna".

docKarta zgłoszeniowa

docOgłoszenie o naborze Partnera

 


Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (Konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18).

pdfOgłoszenie o naborze Partnera do projektu

pdfOferta zgłoszenia Partnera do projektu