dr Anna Białk-Wolf

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Freiburgu, gdzie w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia obroniłam doktorat dotyczący innowacyjności usług medycznych. Pracę jako wykładowczyni rozpoczęłam w 2006 w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, gdzie przez wiele lat prowadziłam wykłady z zakresu turystyki, zdrowia publicznego i marketingu. W latach 2012–2013 odbyłam roczny staż naukowy w Katedrze Przedsiębiorczości i Turystyki na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt, który pokazał mi, jak można skutecznie wykorzystywać wiedzę naukową w działaniach praktycznych i jak implementować model współpracy nauki z biznesem.

Efektem chęci łączenia działań praktycznych i naukowych było powołanie przeze mnie wraz z innymi osobami z różnych środowisk Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej (www.ibirtm.pl), skupiającego się na badaniach, dzieleniu się wiedzą oraz integrowaniu branży turystycznej i medycznej. Od 2017 pełnię funkcję prezesa tej instytucji. Jestem także współzałożycielką Fundacji PROTURMED (www.proturmed.pl), zajmującej się inicjowaniem współpracy placówek medycznych na rzecz promocji na rynkach zagranicznych, jak i promocją turystyki medycznej.

W ramach prowadzonych działań łączę doświadczenia z wieloletniej pracy dydaktycznej w pomorskich uczelniach wyższych i aktywności na polu naukowym z działaniami praktycznymi, przyczyniając się do aktywizacji placówek medycznych na rynkach międzynarodowych. Intensywnie współpracuję z międzynarodowymi ekspertami turystyki medycznej. Jestem autorką licznych publikacji, analiz i opracowań z tego zakresu, współtworzę portal www.turystyka-medyczna.com. W ostatnich latach pełnię funkcję ekspertki z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej na międzynarodowych targach turystycznych, promując polską ofertę turystyki prozdrowotnej. W ramach działań Instytutu i Fundacji współpracuję z różnymi instytucjami szczebla centralnego i regionalnego, a także poszczególnymi placówkami medycznymi na rzecz rozwoju oferty skierowanej do turystów korzystających z usług medycznych w naszym kraju.

Bialk-Wolf A., Destination Pommern. Svenska medicinturister i Polen, [w:] Frank-Michael Kirsch, Kjell Ljungbo, Erik Borg [red.], Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik. Möklinta: Gidlunds, Halmstad 2019, s. 128–153.
Bialk-Wolf A., Region zdrowia jako destynacja turystyki medycznej, [w:] Turystyka zdrowotna. Problemy Ekonomiczne i Społeczne, D. Czekaj [red.], Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2018, s. 119–130.
Bialk-Wolf A., Turyści medyczni w ujęciu międzynarodowym, (współautor M. Arent), „Zeszyty naukowe Turystyka i Rekreacja”, Zeszyt 21 (1) 2018, D. Czekaj, H. Makała [red.], Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2018, s. 99–111.
Bialk-Wolf A., Tourism tertiary education and research in Poland, European Journal of Tourism Research 15, 2017, s. 6–23.
Bialk-Wolf A., Fremdsprachliche Anforderungen und interkulturelle Erfahrungen bei der Behandlung ausländischer Patienten, (współautor Frank-Michael Kirsch), [w:] Frank-Michael Kirsch, Jens Juszczak (Hrsg.): Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche. IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH, Paderborn 2017, s. 71–113.
Bialk-Wolf A., Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce, (współautorzy: M. Arent, A. Buziewicz), POT, Warszawa 2016.
Bialk-Wolf A., Awareness of Health Issues in the Pomeranian Region as Precondition for Developing the Health Region, (współautorzy Harald Pechlaner, Christian Nordhorn, Daniel Zacher), Studia Periegetica nr 2(16)/2016, s. 45–58.
Bialk-Wolf A., The role of cultural activities in tourism development: an urban-rural perspective, (współautorzy H. Pechlaner, D. Zacher), Tourism Culture & Communication, Vol. 15, nr 1, 2015, s. 47–58.
Bialk-Wolf A., Szanse rozwoju ekoturystyki na terenach zurbanizowanych, [w:] Warsztaty z Geografii Turyzmu, M. Makowska-Iskierka, B. Włodarczyk [red.], 2015, s. 39–48.
Bialk-Wolf A., Kulturowy aspekt ekoturystyki w rozwoju regionalnym, [w:] Europa Regionum, Tom XXIII, S. Flejterski [red.], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 219–229.
Bialk-Wolf A., Turystyka medyczna. Perspektywy rozwoju w woj. pomorskim, http://www.gdansk4u.pl/uploads/TurystykaMedycznaRaport.pdf, Gdańsk 2014.
Bialk-Wolf A., The role of culture in building regional innovation systems and its impact on business tourism – The case of the Nuremberg Metropolitan Region, (współautorzy H. Pechlaner, C. Nordhorn), Poznań University of Economics Review, Vol. 13, Nr 4, 2013, s. 111–128.
Bialk-Wolf A., Analiza porównawcza sezonowości ruchu turystycznego w zamku w Neuschwanstein i w Malborku a rozwój turystyki w regionie, [w:] Zamki i twierdze w rozwoju współczesnej turystyki, M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2013.
Bialk-Wolf A., Turystyka uzdrowiskowa wobec kryzysu gospodarczego – zarys problemu na przykładzie Polski i Niemiec, [w:] Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej, J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki [red.], WWSTiZ w Poznaniu, Poznań 2012.
Bialk-Wolf A., Analiza zmian zachowań turystów wobec kryzysu finansowego na przykładzie Niemiec, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 82, Popyt turystyczny. Zagadnienie podstawowe, A. Panasiuk [red.], Szczecin 2012. s. 55–68.
Bialk-Wolf A., Stan i perspektywy rozwoju turystyki medycznej w województwie pomorskim, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, M. Boruszczak [red.], WSTiH, Gdańsk 2011.
Bialk-Wolf A., Zdrowotna funkcja współczesnej turystyki, Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna, Turystyka uzdrowiskowa jako forma turystyki zdrowotnej, [w:] Turystyka zdrowotna, M. Boruszczak [red.], Wydawnictwo WSTiH, Gdańsk 2010.
Bialk-Wolf A., Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 591, Potencjał turystyczny, Szczecin 2010, s. 653–662.
Bialk-Wolf A., Produkty turystyki zrównoważonej w wybranych krajach Europy Bałtyckiej, (współautor M. Warmowska), [w:] Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej, red. T. Studzieniecki, Wyd. „Bernardinum” Sp. z o.o., Gdynia 2009.
Bialk-Wolf A., Związki między sportem i turystyką w literaturze niemieckojęzycznej, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, W. Włodzimierz Gaworecki, Z. Mroczyński [red.], Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008.
Bialk-Wolf A., Zarządzanie kryzysowe w turystyce biznesowej, [w:] Turystyka biznesowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk, 6–7 września 2007, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2007.
Bialk-Wolf A., Die Messung des Innovationsgrades von Dienstleistungen – Erstellung und Überprüfung eines Messmodells am Beispiel des Gesundheitswesens, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2006.
Bialk-Wolf A., Kategoryzacja bazy hotelowej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, [w:] Zbiór materiałów pokonferencyjnych, WSTiH, Gdańsk, 9–10 września 2004.
Bialk-Wolf A., Innowacyjność marketingu usług, (współautor M. Daszkowska), [w:] Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej, Nr 3, Gdańsk 2004.

Popularnonaukowe:
Bialk-Wolf A., Świąteczny czas dla zdrowia, Magazyn Gdański 3012, 2019, s. 20.
Bialk-Wolf A., Turystyka medyczna – trendy i kierunki rozwoju, [w:] Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce, Edycja IV, 2019, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, s. 16–19.
Bialk-Wolf A., Pacjent zagraniczny nowym klientem kliniki – czy to dobry pomysł?, https://turystyka-medyczna.com/pacjent-zagraniczny-nowym-klientem-kliniki-dobry-pomysl/, 15.12.2018.
Bialk-Wolf A., Pacjenci zagraniczni w Polsce, [w:] Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce, Edycja III, 2018, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.
Bialk-Wolf A., Marketing medyczny po polskiemu (współautor: M. Arent), Manager Zdrowia, nr 4–5: 2017, s. 80–83.
Bialk-Wolf A., Möglichkeiten der Kostenübernahme für eine Behandlung in Polen, Magazyn Gdański, Nr 1/2, 2017, s. 12.
Bialk-Wolf A., Holistycznie o zdrowiu (współautor: M. Arent), Magazyn Gdański, Nr 9/10,
2016, s. 28–29.
Bialk-Wolf A., Region Zdrowia Fryburg, Manager Zdrowia 147, 2016, s. 26–29.
Bialk-Wolf A., Śladami turystyki medycznej na ITB, Magazyn Gdański 256–257, 2016, s. 19.
Bialk-Wolf A., Medizin Tourismus in Pommern – lokale Ausprägung eines weltweiten Trends, Magazyn Gdański 254–255, 2016, s. 14–15.
Bialk-Wolf A., Niemieckie spojrzenie na turystykę medyczną – wywiad z J. Juszczak, https://turystyka-medyczna.com/2016/12/01/niemieckie-spojrzenie-na-turystyke-medyczna/
Bialk-Wolf A., Studnia wiedzy na temat turystyki zdrowotnej i medycznej, https://turystyka-medyczna.com/2016/09/27/studnia-wiedzy-na-temat-turystki-zdrowotnej-i-medycznej/
Bialk-Wolf A., Nastawienie Niemców do turystyki medycznej w świetle najnowszych badań, https://turystyka-medyczna.com/2016/05/20/nastawienie-niemcow-do-turystyki-medycznej-w-swietle-najnowszych-badan/
Bialk-Wolf A., Różnorodność współpracy w turystyce medycznej, https://turystyka-medyczna.com/2016/10/24/roznorodnosc-wspolpracy-w-turystyce-medycznej/
Bialk-Wolf A., Nastawienie Niemców do turystyki medycznej w świetle najnowszych badań, https://turystyka-medyczna.com/2016/05/20/nastawienie-niemcow-do-turystyki-medycznej-w-swietle-najnowszych-badan/, 2016.
Bialk-Wolf A., Kodeks dobrych praktyk obsługi turysty medycznego,  http://turystyka-medyczna.com /2015/05/04/kodeks-dobrych-praktyk-obslugi-turysty-medycznego/, 2015.
Bialk-Wolf A., Turystyka medyczna, Magazyn Gdański 252, 2015, s. 26–27.
Bialk-Wolf A., Czy turyści medyczni z Niemiec mogą trafiać przez swoje kasy chorych do Polski?, http://turystyka-medyczna.com/2015/08/03/czy-turysci-medyczni-z-niemiec-moga-trafiac-przez-swoje-kasy-chorych-do-polski/, 2015.
Bialk-Wolf A., Zarys faktów o turystyce medycznej w Niemczech. Czy rynek niemiecki jest dla nas atrakcyjny?, http://turystyka-medyczna.com/2015/08/18/zarys-faktow-o-turystyce-medycznej-w-niemczech-czy-rynek-niemiecki-jest-dla-nas-atrakcyjny/, 2015.