dr hab. prof. WSAiB Małgorzata Świderska

profesor na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK, gdzie następnie pracowałam na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UMK. W 1982 roku zdałam egzamin sędziowski złożony po dwuletniej aplikacji sędziowskiej w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym. Obroniłam prace doktorską pt. „Odpowiedzialność cywilna przechowawcy” napisaną pod kierunkiem Profesora Mirosława Nesterowicza i rozprawę habilitacyjną pt. „Zgoda pacjenta na zabieg medyczny”. Za tę pracę oraz osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymałam indywidualną nagrodę I stopnia Rektora UMK.

Od 2010 jestem wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu; rok później zostałam Kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego W P i A UMK. W  latach 2012–2016 byłam członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UMK oraz Kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich W P i A UMK, a także Kierownikiem Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Medycznego Wydziału Prawa i Administracji UMK.

W 2014 roku uzyskałam tytuł profesora nadzwyczajnego UMK, gdzie pełniłam również funkcję Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego – do reorganizacji Wydziału Prawa i Administracji UMK .
Od 2019 roku jestem Członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Medycznego wydawanego przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie.

Problematyka prawna podejmowania decyzji medycznych dotyczących osób starszych.
Specyfika sporów w zakresie chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.
Dwa rozdziały (w:) Spory medyczne, A. Wnukiewicz-Kozłowska, red.
E- Wydawnictwo, Prawna i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021.
(https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/145048/edition/135577/content).