dr hab. Marek Szczepaniec

Jestem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Od 1991 r. pracuję w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w tym od 2008 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2014–2018 prowadziłem wykłady na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Od początku pracy zawodowej staram się łączyć działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką gospodarczą. W latach 1993–2001 pracowałem jako konsultant w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Funkcję konsultanta pełniłem też w latach 1992–2006 w międzynarodowej firmie badawczej BPS Consultants Poland. Od 2000 r. prowadzę własną działalność gospodarczą o charakterze doradczo-szkoleniowym, a od 2006 r. jestem współwłaścicielem agencji badawczej.

Moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim następujące obszary: makroekonomia, ekonomia behawioralna, przedsiębiorczość, rynek usług finansowych, rynek paliwowo-energetyczny, marketing relacyjny, kapitał ludzki, innowacje oraz ekonomia przestępczości.

W latach 1993–2019 kierowałem komercyjnymi badaniami syndykatowymi rynku usług finansowych oraz rynku paliw i olejów silnikowych. Raporty z tych badań wykorzystywane były przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz korporacje z sektora paliwowego. Badania te były prowadzone na dużych próbach przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, co stwarzało możliwość wykorzystania danych do analiz naukowych.

Uczestniczyłem też w kilku projektach naukowych jako kierownik (Modele zachowań podmiotów gospodarczych w zależności od wartości zaangażowanego kapitału ludzkiego, Racjonalność decyzji finansowych mikroprzedsiębiorstw. Analiza behawioralna) lub jako główny wykonawca (Wpływ oddziaływań behawioralnych na przyswajanie instrumentów polityki rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa, Behawioralne determinanty reagowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa na finansowe narzędzia polityki gospodarczej oraz instrumenty sektora finansowego, Kapitał relacyjny w sektorze MSP).

WYBRANE PUBLIKACJE:

Szczepaniec M., Sprzedaż krzyżowa (cross-selling) produktów bankowych, „Bank i Kredyt”, 3/2003.

Szczepaniec M., Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wyd. UG Gdańsk 2004.

Szczepaniec M., Problemy z płynnością w małych i średnich firmach, „Pieniądze i Więź”, 4 zima 2005.

Szczepaniec M., Finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Gospodarka Narodowa”, 3 / 2006.

Szczepaniec M., Wielkość firmy a wzorce korzystania z usług bankowych, „Bank i Kredyt”, Nr 7/2007.

Szczepaniec M., Jurkiewicz T., Kapitał ludzki i jego akumulacja w małych i średnich firmach, „Polityka Społeczna”, XXXVI (425), nr 8, sierpień 2009.

Szczepaniec M., Jurkiewicz T., Kapitał ludzki a inwestycje i wyniki ekonomiczne małych i średnich firm, „Pieniądze i Więź”, Nr 4 (45) zima 2009.

Szczepaniec M.,T. Jurkiewicz T., Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach, „Gospodarka Narodowa”, XI-XII, 2009.

Szczepaniec M., Jurkiewicz T., Kapitał relacyjny a inwestycje w małych i średnich firmach, „Pieniądze i Więź”, Nr 4 (65) zima 2014.

Szczepaniec M., Makroekonomia. Przewodnik, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.

Szczepaniec M., Oddziaływanie sektora bankowego oraz sektora publicznego na finansowanie działalności przez MSP w Polsce oraz wybranych krajach strefy euro, Gdańsk 2016.

Szczepaniec M., Czuba T., Jurkiewicz T., Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i średnich firm w Polsce, International Business and Global Economy, nr 37, 2018, s. 458–475.

Szczepaniec M., Jurkiewicz T., The role of virtual space in ensuring ‘fair access’ to banking services – results of empirical research conducted in the Polish SME sector, Europa XXI, vol. 39, 2019, s. 21–39.

Szczepaniec M., Rozwój energetyki wiatrowej w Chinach, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, nr 16, 2019.

Szczepaniec M., Energetyka solarna w Chinach – determinanty sukcesu, Za Wielkim Murem. Szkice o Chinach, nr 2, 2020.

Kociołek-Pęksa A., Powałowski A., Szczepaniec M., Wsparcie dla przedsiębiorców – aspekty: prawny, ekonomiczny i społeczny, Monografie Prawnicze, 2021.

Szczepaniec M., Kulawczuk P., Jurkiewicz T., Finanse behawioralne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: jak unikać błędów w biznesie i podejmować optymalne decyzje, 2021.