dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

Szkołę średnią ukończyłem dwa razy, pierwszy w USA, drugi w VI LO w Gdyni. Studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskałem magisterium z zarządzania na podstawie pracy „Ocena jakości usług administracji rządowej w województwie pomorskim” oraz magisterium z prawa na podstawie pracy „Prawne instrumenty zarządzania środowiskiem”. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskałem tytuł doktora na podstawie dysertacji „Zarządzanie środowiskowe jako instrument prawa ochrony środowiska”. Na podstawie dorobku naukowego i książki „Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce” uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie prawo.

Jestem autorem przeszło stu publikacji o tematyce prawa samorządowego, gospodarczego publicznego, środowiska, administracyjnego i zarządzania publicznego oraz recenzentem na w prestiżowych czasopismach prawniczych wydawanych przez uniwersytety w Toruniu, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Lublinie. Wypromowałem ponad 400 magistrów prawa i licencjatów administracji.

Prowadziłem wykłady na uniwersytetach w Skopje, Grenadzie, Rydze, Tomsku i Kijowie. Kiev International University nadał mi tytuł profesora tej uczelni. Poza sferą zajmowałem stanowiska urzędnicze, w tym dyrektorskie, m.in. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Ministerstwie Budownictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Poza administracją rządową współpracowałem z samorządami, m.in. jako doradca Burmistrza Władysławowa, członek powiatowej komisji bezpieczeństwa. Posiadam także doświadczenie w sferze gospodarki, pracowałem przy obsłudze umowy PPP na budowie autostrady A-1, w spółkach budowlanych i komunalnych, gdzie byłem prezesem zarządu i przewodniczącym rad nadzorczych.

Aktualnie jestem Przewodniczący Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Dworze Gdańskim oraz wiceprzewodniczącym rady nadzorczej spółki komunalnej.

Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Kontrola przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2021.
T. Bojar-Fijałkowski, Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019.
T. Bojar-Fijałkowski (red.), Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym: teoria i praktyka, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019.
M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.
T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gospodarcze prawo środowiska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.
J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.

T. Bojar-Fijałkowski, Direction of changes taking place in European public administration, [w:] Sea-see perspective on law, A. Jurkowska-Zeidler (ed.), Gdańsk University Press, Gdańsk 2020.
T. Bojar-Fijałkowski, O wojewodzie w systemie administracji publicznej – uwagi krytyczne i propozycje zmian, [w:] Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, M. Mrówczyński, T. Knepka (red.), UKW, Bydgoszcz 2020.
T. Bojar-Fijałkowski, Implementacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym na pograniczu publicznego i prywatnego prawa gospodarczego, [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
T. Bojar-Fijałkowski, Czyny zabronione prawem sanitarnym, [w:] Aktualne zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego i prawa wykroczeń, J. Janikowski, R. Krajewski (red.), Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019.
T. Bojar-Fijałkowski, Environment and its protection in spatial planning of Polish sea areas – selected issues, [w:] 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2019” Conference proceedings, I. Basista, P. Cichociński, E. Dębińska, M. Gajos-Gržetić (red.), Croatian Information Technology Society, Split – Cerklje – Kielce 2019.
T. Bojar-Fijałkowski, Sektor publiczny w Polsce: warunki funkcjonalne i tendencje zmian, [w:] Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym: teoria i praktyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019.
T. Bojar-Fijałkowski, Zadania gminy w zakresie zarządzania środowiskiem – kierunki zmian, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XVI/ 1(2) 2018.
T. Bojar-Fijałkowski, On the ideas shaping European Union environmental law. Part II: toward circular economy, ДРOБЛEMИ MIЖHAPOДHИX BIДHOCИH nr 14/2018, Kijów.
T. Bojar-Fijałkowski, On the ideas shaping European Union environmental law. Part I: from sustainable development, ДРOБЛEMИ MIЖHAPOДHИX BIДHOCИH nr 13/2018, Kijów.
T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka o obiegu zamkniętym jako model rozwoju Unii Europejskiej – wyzwania dla wybranych sektorów, [w:] Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, M. Królikowska-Olczak (red.), C.H.Beck, Warszawa 2018.
T. Bojar-Fijałkowski, Równe prawo do środowiska należytej jakości w założeniach sprawiedliwości ekologicznej, [w:] Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P. Sadowski (red.), UMK, Toruń 2018.
T. Bojar-Fijałkowski, O przekopie Mierzei Wiślanej – wyzwania prawne, ekonomiczne i przyrodnicze, [w:] Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. Tom 5, W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski (red.), AWFiS, Gdańsk 2018.
T. Bojar-Fijałkowski, O specustawach w polskim systemie prawa na wybranych kazusach – uwagi krytyczne, Studia Bydgosko – Lwowskie. Prawo – samorząd terytorialny – gospodarka, tom IV, Bydgoszcz 2018.
T. Bojar-Fijałkowski, Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli jakości wody oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych na pływalniach, [w:] Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia. Tom 7, PSW-AMW-AWFiS, Gdynia-Gdańsk-Starogard Gdański 2018.
T. Bojar-Fijałkowski, Refleksje na temat udziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, [w:] Rozważania o …, Grupa Infomax, Katowice 2018.
T. Bojar-Fijałkowski, O wypieraniu norm i instrumentów administracyjnoprawnych przez normy i instrumenty cywilnoprawne w prawie publicznym, [w:] Wyzwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi, EWSPA, Warszawa 2018.
T. Bojar-Fijałkowski, M. Roman, El derecho maritimo del reino do Espana: observaciones constitutionales y del derecho sustantivo, [w:] Aspectos Fundamentales del Derecho Público y Derecho Laboral en Polonia, España y América Latina, J. Stelina, P. J. Carrasco Parrilla (red.), Tirant Lo Blanch, Valencia 2017.
T. Bojar-Fijałkowski, Напрями змін публічного права в Польщі, Уacoпиc цивiлicтики, nr 25/2017, Odessa.
T. Bojar-Fijałkowski, Directions of changes taking place in Polish public administration, Law and State 1-2 (74–75) 2017, Astana.
T. Bojar-Fijałkowski, O wycofywaniu się państwa z aktywności w sferze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Studia Prawnoustrojowe nr 37/2017.
T. Bojar-Fijałkowski, Environmental had-cases in Poland. Shall Vistula Spit become second Rospuda Valley?, [w:] Sustainable development and conflicts of interest in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia, Masaryk University, Brno 2017.
T. Bojar-Fijałkowski, D. Stopa, Prawa podstawowe obywateli Unii Europejskiej i ich ochrona, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 11/I/2017.
T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka komunalna i jej realizacja przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi i postulaty, [w:] Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość, UKW, Bydgoszcz 2017.
T. Bojar-Fijałkowski, Odpowiedzialność prawna organizacji z certyfikowanym systemem EMAS, [w:] Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017.
T. Bojar-Fijałkowski, Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa jakości wody na kąpieliskach, [w:] Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia. Tom3, PSW-AMW-AWFiS, Gdynia-Gdańsk-Starogard Gdański 2017.
T. Bojar-Fijałkowski, Elementy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w rozwoju administracji publicznej i jej kadr – dobrowolne instrumenty ekonomicznoprawne w miejsce dobrych regulacji, [w:] W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, KSAP, Warszawa 2016.
T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Ograniczenia działalności gospodarczej spółki komunalnej – uwagi krytyczne, [w:] Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych, WSZ, Gdańsk 2016.
G. Cern, T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka komunalna a działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego – pojęcia tożsame czy wykluczające się?, [w:] Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych, WSZ, Gdańsk 2016.
T. Bojar-Fijałkowski, M. Roman, Prawo morskie Królestwa Hiszpanii – uwagi ustrojowe i materialnoprawne, [w:] Polska, Hiszpania, Ameryka Łacińska – wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
T. Bojar-Fijałkowski, Wymogi prawne w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 9/I/2016.
T. Bojar-Fijałkowski, Zdrowie i środowisko jako wartości prawnie chronione. Analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] Medycyna i zdrowie. Wybrane aspekty ratownictwa, KWOPR-AMW-AWFiS, Gdynia-Gdańsk-Skarszewy 2016.
T. Bojar-Fijałkowski, O trudnościach w ujęciu sprawiedliwości ekologicznej w prawie polskim, [w:] Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, FRUG, Gdańsk 2016.
T. Bojar-Fijałkowski, Instytucjonalna organizacja ochrony środowiska w Polsce. Postulaty de lege ferenda oparte o analizę rozwiązań wybranych państw europejskich, [w:] Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
T. Bojar-Fijałkowski, Komunalna pomoc publiczna – zarys koncepcji, [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H.Beck, Warszawa 2016.
T. Bojar-Fijałkowski, Nowe instrumenty prawne zarządzania krajobrazem przez jednostki samorządu terytorialnego, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 8/II/2015.
T. Bojar-Fijałkowski, M. Hać, Procedura rekrutacji urzędników Unii Europejskiej przez EPSO, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 7/I/2015.
T. Bojar-Fijałkowski, Nauka o zarządzaniu w gospodarczym prawie środowiska – analiza wybranych pojęć, [w:] Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, UMK, Toruń 2015.
T. Bojar-Fijałkowski, M. Roman, Formy ochrony przyrody w prawie Królestwa Hiszpanii, [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, PWE, Warszawa 2015.
G. Cern. T. Bojar-Fijałkowski, Uprawnienia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostępu do informacji publicznej, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 2014, Tom 3 Numer 1.
T. Bojar-Fijałkowski, M. Hać, EPSO jako organ rekrutujący korpus urzędniczy Unii Europejskiej, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 6/II/2014.
T. Bojar-Fijałkowski, Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia materialnoprawne i proceduralne z uwzględnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jako szczególnego rodzaju informacji publicznej, [w:] Dostęp do informacji publicznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, PTE, Gdańsk 2014.
T. Bojar-Fijałkowski, Implementacja wybranych regulacji unijnego prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia w Polsce. Uwagi na gruncie materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Prawne aspekty bezpieczeństwa, Maciuscula, WSHiU, Poznań 2014.
T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Rozwój turystyki pośród zadań samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem kazusu gminy Władysławowo, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 5/I/2014.
T. Bojar-Fijałkowski, Wybrane hard cases ochrony praw zwierząt w Polsce, [w:] Wyzwania współczesnej Europy. Cz. 2 Prawa zwierząt, Stowarzyszenie Polka Potrafi, Gdynia-Kielce-Kraków 2014.
T. Bojar-Fijałkowski, Ustawowe zadania gminy na tle polskiego modelu samorządu terytorialnego, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 4/II/2013.
T. Bojar-Fijałkowski, Zarządzanie środowiskowe jako instrument wspomagający partycypację społeczną w ochronie środowiska na szczeblu lokalnym, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, UR, Rzeszów 2013.
Gospodarka komunalna jako instrument zrównoważonego rozwoju w gminie na przykładzie Władysławowa, Białostockie Studia Prawnicze zeszyt 14, Białystok 2013.
T. Bojar-Fijałkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne na szczeblu gminnym samorządu terytorialnego – aspekty prawne, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, WSHiU, Poznań 2013.
T. Bojar-Fijałkowski, Elementy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wspomagające nowe zarządzanie publiczne w administracji, [w:] Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji, WSH, Radom 2013.
T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 2/II/2012.
T. Bojar-Fijałkowski, M. Dziedzic, Zakres podmiotowy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na tle polskiego ustawodawstwa, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 1/I/2012.
T. Bojar-Fijałkowski, Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, UR, Rzeszów 2012.
T. Bojar-Fijałkowski, Specjalne regulacje prawne na UEFA EURO 2012 w Polsce, [w:] Euro 2012 Polska-Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne, WSTiH, Gdańsk 2012.
T. Bojar-Fijałkowski, Zarządzanie środowiskowe jako prawno – ekonomiczny czynnik wyróżniający przedsiębiorstwo turystyczne, [w:] СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР EЌОНОМІКИ УКРАЇНИ У СИТУАЦІЇ СИСТЕМНИX 3ІН XXI СТОЛІТТЯ, Хмельницький 2011.
T. Bojar-Fijałkowski, System ISO 14001 jako instrument międzynarodowego prawa ochrony środowiska, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych 4 (19), październik-grudzień 2011.
T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Rola organów jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównawczo – prawne, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, WSTiH, Gdańsk 2011.
T. Bojar-Fijałkowski, Prawo uzdrowiskowe – stan i perspektywy, [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, WSTiH, Gdańsk 2011.
T. Bojar-Fijałkowski, Ocena skuteczności systemu zarządzania środowiskowego, jako instrumentu prawa ochrony środowiska, na przykładzie EMAS, [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, KUL, Lublin 2011.
T. Bojar-Fijałkowski, Wykonywanie Rozporządzenia (WE) 761/2001 przez organy administracji publicznej w Polsce, [w:] Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, KUL, Lublin 2011.
W. Plopa, T. Bojar-Fijałkowski, Zasady prawa na przykładzie ochrony środowiska. Między prawem, ekonomią a filozofią, [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom 4, EUH-E, Elbląg 2011.