dr Łukasz Cora

doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorem nauk prawnych specjalizującym się w prawie karnym procesowym. W roku 2013 obroniłem rozprawę doktorską pt Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym”. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej koncentruję się na zagadnieniach prawa dowodowego, środków przymusu karnoprocesowego, ochrony prawa człowieka i gwarancji procesowych oraz karnoprawnych aspektów bezpieczeństwa imprez masowych. Jestem autorem blisko 60 publikacji naukowych, w tym artykułów opublikowanych w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach prawniczych o zasięgu ogólnopolskim m.in. Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Palestra, Prokuratura i Prawo, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny oraz Studia Prawnicze PAN.

Najważniejsze publikacje :

Czynności kontrolujące dowody [w:] System Prawa Karnego Procesowego, red. naczelny P. Hofmański, t. VIII, cz. 4 Dowody, red. J. Skorupka, Warszawa 2019, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 5461–5503.

Aksjologia procesowa a dopuszczalność dowodu z art. 168a k.p.k., Państwo i Prawo 2018, nr 10, s. 121–132.

Charakter prawny czynności kontrolujących dowody, Przegląd Sądowy 2018, nr 11–12, s. 71–83.

Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (uwagi teoretyczne i prakseologiczne), RPEiS 2018, z. 4, s. 197–208.

Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym. Analiza dogmatyczno-prawna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015 , ss. 375 (monografia).

Glosa do Trybunału Konstytucyjnego wyroku z dnia 11 XII 2012, K 37/11 Państwo i Prawo 2014, nr 5, s. 129–133.

Kontrowersje wokół zezwolenia na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, Palestra 2011, nr 1–2, s. 53–59
5.

Funkcje zatrzymania właściwego i tymczasowego aresztowania, Państwo i Prawo 2009, nr 1, s. 60–72
3.

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2008 r. (sygn. akt K 34/06), Przegląd Sejmowy 2009, nr 1, s. 187–190.

Zatrzymanie stadionowe
, Prokuratura i Prawo 2009, nr 2, s. 54–68.

O pojęciu pozaprocesowego zatrzymania osoby, Państwo i Prawo 2008, nr 3, s. 72–82.
Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. (uwagi na marginesie wyroku TK z 5 lutego 2008 r.), Palestra 2008, nr 9–10, s. 93–102.