dr hab. prof. WSAiB Wojciech Lamentowicz

Urodziłem się 7 czerwca 1946 roku w Warszawie. Wszystkie stopnie naukowe uzyskałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: magister prawa 1969 r., doktor nauk prawnych 1976 r., doktor habilitowany nauk prawnych 1987 r. Moje prace doktorska i habilitacyjna zostały wyróżnione nagrodami w konkursie ogólnopolskim przez redakcję „Państwa i Prawa”, a książka „Reformizm szwedzki” – nagrodą Ministra Nauki.

Byłem stypendystą naukowym w Szwecji (1973–1974 Uniwersytet Sztokholmski, 6 miesięcy), w Wielkiej Brytanii (1978 London School of Economics and Political Science, 2 miesiące) i w Niemczech (1984–1985, Uniwersytet w Heidelbergu, 14 miesięcy); 1987 Uniwersytet w Bielefeld, (3 miesiące ). Byłem członkiem Rady Dyrektorów w Institute for East-West Security Studies w Nowym Jorku ( 1990–1994).

Wykładałem teorię państwa i prawa, filozofię prawa, ogólną naukę o państwie, porównawcze systemy polityczne, prawo porównawcze, nauki o bezpieczeństwie i stosunki międzynarodowe, porównawczą politykę zagraniczną między innymi na uniwersytetach w Warszawie, w Szwecji, Danii, Austrii, RFN, USA, Australii, Brazylii, RPA, Turcji, Portugalii, Hiszpanii i w NATO Defense College w Rzymie. Uczestniczyłem w licznych konferencjach międzynarodowych, kongresach międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i programach badawczych.

Byłem członkiem trzyosobowego zespołu przygotowującego projekt poprawek do Konstytucji PRL (jesień1988), potem byłem prawnym doradcą i uczestnikiem negocjacji przy Okrągłym Stole (wiosna 1998).Członek Prezydium Komitetu Obywatelskiego w latach 1990–1991. Pełniłem funkcje: doradcy ds. międzynarodowych Senatu RP w ramach Kancelarii Senatu (1989–1992), wiceprzewodniczącego ds. zagranicznych i współzałożyciel Unii Pracy (1993–1995), posła na Sejm 1993–1997, wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP 1993–1995, podsekretarza stanu i doradcy Prezydenta RP ds. międzynarodowych 1995–1997 oraz Ambasadora Nadzwyczajnego w Grecji i na Cyprze 1997–2001 i Dyrektora ds. Badań w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w latach 1990–1995.
Otrzymałem następujące odznaczenia: Komandora Orderu Honoru Republiki Grecji (1996), Wielkiego Komandora Orderu Giedymina Republiki Litwy(1997), Wielkiego Komandora z Gwiazdą Orderu Feniksa Republiki Grecji (2001).

Wybrane publikacje:
Szwedzkie państwo dobrobytu: idea i rzeczywistość, Warszawa 1974.
Szwedzki reformizm, Warszawa 1977. ( praca doktorska )
Strategie polityczne współczesnego kapitalizmu (z M. Gulczyński i T. Iwiński), Warszawa 1977.
Instytucje polityczne współczesnego kapitalizmu (z M. Gulczyński i T. Iwiński ), Warszawa 1978.
Idee i ideolodzy neokapitalizmu, (z M. Gulczyński, T. Iwiński, A. Krawczewski)), Warszawa 1978. (Wizja państwa dobrobytu Gunnara Myrdala, Kapitalizm ludowy Adolfa A, Berle).
Teoria państwa i prawa. Podręcznik akademicki (z J. Kowalskim i P. Winczorkiem ), Warszawa, 1981 –I wydanie, 1986 – II wydanie rozszerzone.
Jak rządzić Polską po Sierpniu 1980, Warszawa 1981.
Legitimering av den politiska makten i efterkrigstidens Polen, rozdział [w]: – Hakan Wiberg red. Konflikt och Solidaritet i Polen.Sociologiska analyser inifran, Stockholm,1983, ss.214-240.
Die Legitimation der politischen Herrschaft in Polen seit 1944, Koln, 1986.
Kapitalizm i reformy społeczne: studium z teorii państwa, Warszawa, 1987. (rozprawa habilitacyjna )
Cztery duże artykuły (demokracja ludowa, system bodźców w gospodarce socjalistycznej,, grupy nacisku, legitymizacja władzy) [w]: niemieckiej encyklopedii specjalistycznej „Worterbuch zur Politik”, red. Dieter Nohlen, München tom I, 1985 oraz tom IV, 1986.
Political Culture and Institution Building: Democratic Evolution at Work, rozdz. [w]: Eastern Europe and Democracy. The Case of Poland, New York,1990 s.1-15.
Prospects for the new detente, East European Reporter, Vol 3 No 1 November 1987 s. 10-12.
Destrukcja normatywności, rozdział [w] : Anna Turska red. ,Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, tom I,Warszawa,1988,s.321-341.
Hasła „państwo” i „państwo dobrobytu” w 6-tomowej Encyklopedii PWN oraz te same, lecz rozwinięte hasła w 30-tomowej Encyklopedii Powszechnej PWN.
The Security Impact of Non-Traditional Threats. Report to NATO Headquarters, Brussels,1993.(niepublikowany, poufny dokument zamówiony przez NATO).
Russia and East-Central Europe: Strategic Options, [w]: Vladimir Baranovsky (ed.), Russia and Europe. The Emerging Security Agenda, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Monographs. Oxford University Press, 1987.
Państwo współczesne, Warszawa 1993 i w 1997 drugie wydanie polskie oraz przekłady na łotewski i litewski w 1995 roku.
Europa wobec globalizacji, w: Europa w perspektywie roku 2050, PAN Komitet Prognoz
„ Polska 2000 Plus”, Warszawa 2007, s.103-121.
O wolnościach i ich granicach, [w]: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2008, s.479-498.
Forms of Thinking about the Future, [w]: A. Gąsior-Niemiec, A. Kukliński, W. Lamentowicz red. Faces of the XXIst Century, Pruszków, 2008.
Future as a Field of Strategic Thinking: Perspective 2020-2050., Studia Europejskie, Gdynia, tom XVII, 2008, s.9-36.
Czas i wybór w myśleniu strategicznym, Studia Europejskie, Gdynia, tom XIX, 2009, s.9-42.
Amerykański i europejski wariant atlantyckiej kultury strategicznej [w]: Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i zagrożenia XXI wieku, pod red, Pawła Olszewskiego, Tomasza Kapuśniaka i Wiesława Lizaka, Radom 2009, s.105-118.
The Gordian Knots and Alexandrian Solutions: New Approach to Forecasting and Strategy Making, Studia Europejskie, tom XX, 2010, s.11-42.
Paradoksy liberalnej demokracji, [w]: L. Zacher red. Transformacje demokracji: doświadczenia, trendy turbulencje, perspektywy, Warszawa, Difin 2011, s.43-64.
Granice strategii państwa: Efekt Tsunami, Częstochowa 2012, publikacja elektroniczna – Dyplomacja bezpośrednia, jako pasmo spotkań przywódców na szczycie, w: Beata Surmacz red, Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012, s.109-120.
Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Warszawa 2015.
Granice mocy i strategii , rozdział w Moc sprawcza ludzi i organizacji pod red Lecha Zachera, Warszawa 2016, s.403- 436.
Legal and Moral Dilemmas of Targeted Killing by Drones , Chapter 12, [w]: L.W. Zacher (ed.), Technology, Society and Sustainability, Springer International Publishing AG 2017,.
Status prawny i dynamika porządku prawnego, Łódź 2017
Wicked Problems and Gordian Knots: Increased Risk of Tsunami Effect in Modern Governance, Rocznik Administracji Publicznej, Kraków 2017.
Reasons to obey or disobey the law: pragmatic necessity of recourse to the legitimacy of the law-implementing institutions and procedural justice , STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA
tom 27, s.163-185.
Teoria i filozofia prawa: wykłady, Gdynia 2019.
Interpretacja prawnicza: Omnia sunt interpretanda, Warszawa 2020.