dr Piotr Lewandowski

adiunkt na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

W latach 19842003 byłem asystentem i adiunktem w Katedrze Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie jestem adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni – przez wiele lat byłem dziekanem tego wydziału. Odbywałem staże na Uniwersytecie w Hamburgu oraz St. Hughes College of Oxford University. Doktorat uzyskałem na Uniwersytecie Gdańskim.

Jestem autorem publikacji z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska morskiego, regulacji wspólnotowych żeglugi śródlądowej, sytuacji prawnej portów morskich i prawa rzeczowego.

Lewandowski P., Prawna ochrona wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszczeniami, Gdańsk 1996.

Lewandowski P., Prawo publiczne w żegludze śródlądowej, Gdańsk 1998.

Lewandowski P., Prawo w portach morskich, Warszawa 1998.

Lewandowski P., Infrastruktura. Acquis Communautaire. Warszawa 2004.

Lewandowski P., Niedobrowolne ograniczanie prawa własności a inwestycje przesyłowe. „Przegląd Sądowy” 10/2009.

Lewandowski P., Superflua, sprzeczności prakseologiczne i luki realne w prawnej ochronie środowiska lądowo-morskiego. [w:] Prawo Morskie t.XXVI/2010.

Lewandowski P., Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu. „Państwo i Prawo” 6/2010.