dr Leszek Mering

sędzia sądu okręgowego, wykładowca w WSAiB w Gdyni

Urodziłem się w Sulęczynie, studia skończyłem na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obroniłem pracę doktorską  pt. Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska w normami prawa Unii Europejskiej. Jestem absolwentem Studium Międzynarodowego Prawa Porównawczego na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu.

Jestem autorem szeregu publikacji, w tym głównie z zakresu prawa karnego i ochrony środowiska oraz ekspertem Parlamentu RP w sprawie zgodności ustaw z prawem wspólnotowym, a także współautorem opinii w sprawie uwarunkowań transpozycji do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Radu 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. 

Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i w prawie polskim,  Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1999.

Obowiązek alimentacyjny, Wydawnictwo Prawnicze „Lex”, Sopot 1999.
Prawo ochrony konkurencji, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
Postępowanie przygotowawcze w sprawach nielegalnego obrotu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, Warszawa, WWF.

Leksykon prawa gospodarczego publicznego A. Powałowskiego, Wydawnictwo BECK, Warszawa 2011.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko środowiska (wybrane zagadnienia), Gdańskie Studia Prawnicze.
Księga Pamiątkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, praca zbiorowa, Ochrona środowiska a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych przewidziana w ustawie z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą karyŚrodowisko jak przedmiot ochrony karnoprawnej, Gdańskie Studia Prawnicze.

Prawo karne w ochronie środowiska – przedmiot ochrony, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka.

Wspólnotowa regulacja karna w ochronie środowiska. Projekt dyrektywy w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne, Prawo i Środowisko, 2007.
Aspekty karne we wspólnotowej ochronie środowiska, J. Jendrośka, M. Bar, Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja trzy lata po akcesji, Wrocław 2008.
Prawo ochrony środowiska i prawo karne, Książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej; Podstawy odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska w prawie europejskim Wrocław 2008.
Nowa jakość OOŚ,Problemy Ocen Środowiskowych.
Instrumenty karne w ochronie środowiska. Zasada nullum crimen sine lege certa.
Uwarunkowania transpozycji do prawa polskiego dyrektywy w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne, Prawo i Środowisko.
Ocena prawidłowości i jakości procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Problemy Ocen Środowiskowych.
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko rozwoju infrastruktury transportowej, Prawo i Środowisko.
Prawo karne UE instrumentem ochrony środowiska, Europejski Przegląd Sądowy, maj 2009.
Opinia biegłego w postępowaniu karnym o przestępstwa przeciwko środowisku, Warszawa 2010.
Społeczna szkodliwość przestępstw przeciwko środowisku, Warszawa 2010.

PODRĘCZNIK

Wybrane zagadnienia prawne (współautor). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 1999.