dr hab. prof. WSAiB Anna Reiwer-Kaliszewska

dr hab. prof. WSAiB nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

W 2001 roku uzyskałam tytuł magistra prawa Uniwersytetu Gdańskegoi na Wydziale Prawa i Administracji, pracę napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Kruczalaka nt. „Przekształcenie spółek” i uzyskałam ocenę bardzo dobra, w 2009 roku uzyskałam kolejny tytuł, tym tazem doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Prawa i Administracji  praca powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Drwiłło i zatytułowana była „Środki antydumpingowe jako prawno-finansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej”

Na mój dorobek praktyczny (w tym działalność konsultingową) składa się wpis na listę doradców podatkowych w 2010 roku (nr wpisu 11544), obligatoryjna praktyka u doradcy podatkowego (Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.), kończąca procedurę uzyskania kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego, świadczenie usług w zakresie spraw finansowych, podatkowych i księgowych (Award). Miałam przyjemność uczestniczyć w Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego nt. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Sztokholmie, w dniach 811 października 2010, gdzie wygłosiłam referat  pt.„Środki antydumpingowe jako prawno finansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej”.

Książki i rozdziały w książkach:

2010 – współautorka podręcznika Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. hab. dr hab. A. Drwiłło, WoltersKluwer business ( w druku )

2010 – współautorka książki Europa przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego, C.H. Beck, ( w druku )

2009 – współautorka książki Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak [współautor:] A. Dobaczewska, A. Drwiłło, J. Gliniecka, E. Juchnevic, A. Jurkowska-Zeidler, D. Maśniak, R. Mroczkowski, P. Panfil, T. Sowiński, M. Wróblewska, A. Reiwer – Kaliszewska, M. Stwoł, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 576, ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

Studia i artykuły:

Postępowanie antydumpingowe w prawie chińskim – Gdańskie Studia Prawnicze, Nr 1/2007

Baltic States Eye on Public Private Partnership for Transport Projects – Baltic Transport Journal, 5(7)/2005

Nadpłata podatku dochodowego jako przedmiot cesji – glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r. III CZP 84/03 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa, Nr 1-2/2005

Hasła:

AGENCJA CELNA [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

DŁUG CELNY [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

PROCEDURY CELNE [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

SKŁAD CELNY [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

TARYFA CELNA [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

Referaty:

Postępowanie antydumpingowe po akcesji Polski do Unii Europejskiej na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trans’05 „Wspólna Europa – zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami” zorganizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005,

Partnerstwo publiczno – prywatne a gospodarka oparta na wiedzy na konferencji I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy” zorganizowana przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Jurata, 2005,

Środki antydumpingowe jako instrument ochrony unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji” zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn-Maradki, 2005,

  • publiczne prawo gospodarcze,
  • prawo zamówień publicznych,
  • zamówienia publiczne,
  • prawo handlowe,
  • prawo finansowe,
  • ustrój samorządu terytorialnego,
  • instytucje i źródła prawa UE,
  • prawo celne i prawo przewozowe,
  • seminarium licencjackie,
  • wykład do wyboru „Zobowiązania podatkowe”

 

Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. hab. dr hab. A. Drwiłło (współautorka), WoltersKluwer Business 2010.

Europa przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego (współautorka), C.H. Beck 2010.

Leksykon prawa finansowego (współautorka), Warszawa 2009.

Postępowanie antydumpingowe w prawie chińskim, Gdańskie Studia Prawnicze, Nr 1/2007.

Baltic States Eye on Public Private Partnership for Transport Projects, Baltic Transport Journal, 2005.

Nadpłata podatku dochodowego jako przedmiot cesji – glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r. III CZP 84/03 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa.