dr hab. prof. WSAiB Tomasz Chinciński

Ukończyłem studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996). Następnie na UMK odbyłem studia doktoranckie (19962000) oraz uzyskałem stopień naukowy doktora (2002). Stopień doktora habilitowanego otrzymałem na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2011).

W okresie 20012008 pracowałem w Instytucie Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy (20012002 w Wydziale Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, 20022008 w Biurze Edukacji Publicznej).

W latach 20032007 pełniłem funkcję sekretarza zespołu badawczego, który zajmował się wyjaśnieniem wydarzeń bydgoskich z 3 i 4 września 1939 r. Efektem tych badań była obszerna publikacja naukowa (2008).

W latach 20082009 przebywałem na stypendium naukowym Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) w Niemczech, gdzie realizowałem projekt badawczy dotyczący działalności niemieckich tajnych służb w Polsce w 1939 roku. W 2010 opublikowałem monografię naukową będącą wynikiem tych badań, która otrzymała nominację w konkursie „Książka Historyczna Roku” (3. edycja, 2010), w kategorii „Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w okresie XX wieku”. Praca ta stała się również podstawą uzyskania habilitacji.

W okresie 20092018 pracowałem w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako kierownik Działu Naukowego (20092013), a następnie kierownik Działu Wydawniczego (20132018 ), biorąc jednocześnie udział w tworzeniu wystawy głównej, która została otwarta w 2017 r. Jestem kuratorem części wystawy dotyczących m.in.: niemieckich systemów okupacyjnych, niemieckiego terroru okupacyjnego, deportacji niemieckich, bombardowań.

W latach 20182020 pracowałem w Muzeum Narodowym w Gdańsku jako kierownik Działu Wydawnictw.

W latach 20122015 byłem profesorem nadzwyczajnym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Od 2015 jestem profesorem nadzwyczajnym (od 2018 uczelni) w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Od 2021 jestem kierownikiem Zakładu Historii Bezpieczeństwa Państwa działającego w ramach Katedry Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji.

Mój nr ORCID to 0000-0003-0726-7528.

Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów: Bezpieczeństwo państwa, Filozofia Bezpieczeństwa, Historia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ustrój służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych i policyjnych, Ustrój polityczno-ekonomiczny państwa, Seminarium dyplomowe (licencjackie i magisterskie).

Chinciński T., Gdyńscy policjanci w II wojnie światowej – losy funkcjonariuszy po wrześniu 1939 roku, „Dzieje Najnowsze” 2021, nr 3, s. 27–41.

Chinciński T., Postawy ludności niemieckiej na Pomorzu a wydarzania z 3–4 września 1939 r. w Bydgoszczy, [w:] P. Madajczyk (red.), Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939, Warszawa 2021, s. 305–330.

Chinciński T., Przekształcenia organów bezpieczeństwa państwa w okresie transformacji ustrojowej w województwie toruńskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego” 2021, z. 25, s. 225–244.

Chinciński T., Wydział II SB KW MO/WUSW w Toruniu w latach 80. XX wieku. Struktury – kadry – działalność, [w:] Marek G. Zieliński, Servitium Klio. In honorem Professoris Alberti Kotowski, Bydgoszcz 2021, s. 77–96.

Chinciński T., Władysław Zajewski jako przykład biografii inteligencji akademickiej powojennego Gdańska, [w:] S. Bykowska, M. Golon, Gdańsk 1945–1990. Materiały – studia – analizy, Gdańsk-Warszawa 2021, s.223–232.

Chinciński T., „Piąta kolumna” jako zagrożenie państwa, [w:] Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym, A. Reiwer-Kaliszewska, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek, Pelplin-Gdynia 2020 [druk 2021], s. 137–150.

Chinciński T., Droga do samorządnej Polski na tle przemian społeczno politycznych lat 1980–1990, [w:] Sopot w czasach przełomu. Sopocki Komitet Obywatelski w latach 1989–1990, red. Karolina Babicz-Kaczmarek, Sopot 2020, s. 12–30.

Chinciński T., Tuliszka J., Wosek W., Losy funkcjonariuszy Policji Państwowej w Gdyni w okresie II wojny światowej. Źródła i postulaty badawcze, „Zeszyty Gdyńskie” 2019 [druk 2020], nr 14, s. 79–86.

Chinciński T., Tuliszka J., Wosek W., Upamiętnienie wojennych losów gdyńskich policjantów, „Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2019 [druk 2020], nr 69, s.57–61.

Chinciński T., Między mocarstwami morskimi a potęgami kolonialnymi. Geopolityczne uwarunkowania II Rzeczypospolitej, [w:] 450 lat polskiej administracji morskiej, red. D. Nawrot, Pelplin-Gdynia 2019 [publikacja wyszła drukiem na początku 2020 r.], s. 81–97.

Chinciński T., Przymusowe wysiedlenia Polaków przez Niemców, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny” 2019, nr 7 (714), s. 44–48.

Chinciński T., Wstęp. Wokół zbrodni w Mniszku i Grupie, [w:] Mazanowska I., Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku, Wejherowo 2019, s. 4–10.

Chinciński T., Pamięć świadków historii jako źródło do poznania najnowszej historii Gdańska, [w:] E. Kizik, M. Golon, Gdańsk 1945–1990. Materiały – studia – analizy, Gdańsk 2017, s. 100–109.

Chinciński T., Niemiecka dywersja (1938–1939) – rosyjska wojna hybrydowa (2014–2016). Podobieństwa i różnice, [w:] M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek, Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie. Zagrożenia i przeciwdziałanie, Gdynia 2017, s. 74–89.

Chinciński T., Zbrodnie Selbstschutzu jako obiekt muzealnej narracji, [w:] I. Mazanowska, T. Ceran,  Zapomniani Kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1945. Wybrane zagadnienia,  Bydgoszcz–Gdańsk 2016, s. 282–288.

Chinciński T., Współczesny wymiar pamięci o II wojnie światowej. Kilka uwag na temat socjologicznych badań pamięci oraz narracji Muzeum II Wojny Światowej, [w:] K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Narracje pamięci. Między polityką a historią, Toruń 2015 s. 8394.

Chinciński T., Sytuacja i postawy mniejszości niemieckiej w Polsce (październik 1938 – sierpień 1939 r.), [w:] M.P. Deszczyński, T. Pawłowski, Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2, Warszawa 2014, s. 101112.

Chinciński T., Rabant T., Die deutsche Besatzung im kollektiven Gedächtnis der Polen, [w:] „Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte” 2014, 18, 1, s. 3143.

Chinicński T., Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, Gdańsk 2011, s. 566.

Chinciński T., Niemieckie działania dywersyjne w Wielkopolsce i na Pomorzu, [w:] G. Bębnik, Koniec pokoju, początek wojny. Niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r. Wybrane aspekty, Katowice 2011.

Andrzejewski M., Berendt G., Chinciński T., Trzeciak A., Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939–1989, Gdańsk-Warszawa 2010, s. 234.

Chinciński T., Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku, Gdańsk-Warszawa 2010, s. 420.

Chinciński T., Paczoska-Hauke, A. Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim w województwie pomorskim (bydgoskim), wybór i oprac. dokumentów T. Chinciński, A. Paczoska-Hauke, wstęp A. Paczoska-Hauke,  Bydgoszcz 2010, s. 455.

Chinciński T., Hitlers Vorposten. Die Aktivitäten des deutschen Geheimdienstes im Jahre 1939, [w:] 70. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen (1. September 1939). Vorträge des Symposiums am 28. August 2009 in Berlin, wyd. Berliner Gesellschaft für Faschismus- und Weltkriegsforschung, red. W. Fischer, Berlin 2009, s. 1435.

Chinciński T., Kto to jest „Mieszko”? Bydgoski Ogólnopolski Komitet Oporu, „Czasy Nowożytne. Rocznik poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku” 2008 (druk 2009), t. 21, s. 129148.

Chinciński T., Zeznania świadków złożone przed: Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Bydgoszczy w latach 1945–1948 oraz Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy w latach 1967–1973, [w:] T. Chinciński i P. Machcewicz, Bydgoszcz 3-4 września  1939. Studia i dokumenty, Warszawa 2008, s. 586739.

Chinciński T., Relacje oficerów Wojska Polskiego o wydarzeniach bydgoskich z 3 i 4 września 1939 roku, [w:] T. Chinciński i P. Machcewicz, Bydgoszcz 3-4 września  1939. Studia i dokumenty, Warszawa 2008, s. 474538.

Chinciński T., Dokumenty Wehrmachtu, [w:] T. Chinciński i P. Machcewicz, Bydgoszcz 34 września  1939. Studia i  dokumenty, Warszawa 2008, s. 402421.

Chinciński T., Dokumenty polskiej armii z pierwszych dni września 1939 roku, [w:] T. Chinciński i P. Machcewicz, Bydgoszcz 3-4 września  1939. Studia i dokumenty, Warszawa 2008, s 367401.

Chinciński T., Niemiecka dywersja na Pomorzu w 1939 roku, [w:] T. Chinciński, P. Machcewicz,  Bydgoszcz 34 września  1939. Studia i dokumenty, Warszawa 2008, s. 170204.

Chinciński T., Machcewicz P., Wokół wydarzeń bydgoskich z 3–4 września 1939 roku, [w:] T. Chinciński i P. Machcewicz, Bydgoszcz 34 września  1939. Studia i dokumenty, Warszawa 2008, s. 839.
Chinciński T., Machcewicz P., Bydgoszcz 34 września  1939. Studia i dokumenty, Warszawa 2008, ss. 886.
Chinciński T., Protesty młodzieży pomorskiej w maju 1946 r., [w:] T. Chinciński, Z. Karpus, Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, BydgoszczToruń 2007, s. 95116.

Chinciński T., Karpus Z., Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Bydgoszcz-Toruń 2007, s. 252.

Chinciński T., W cieniu bydgoskiego marca ’81. Studia i szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 128.

Chinciński T., Stanisław Kuczyński (1932–1995), tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa w środowisku bydgoskiej „Solidarności”, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2/4/2006, s. 446455.

Chinciński T., Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy, część 2 (sierpień–wrzesień 1939 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 1 (9)/2006, s. 165–198.

Chinciński T., Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy, część I (marzec-sierpień 1939), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2 (8)/2005, s. 159-195.

Chinciński T., „Pudliszki”, „Speedwell Motor Oil” i „Mobil Oil”, czyli materiały wybuchowy niemieckich dywersantów, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 9-10 (56-57) wrzesień–październik 2005, s.127–133.

Chinciński T., Ostatnia akcja SB, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 4, s. 58–61.

Chinciński T., Od strajków sierpniowych do wydarzeń marcowych. Pierwsze miesiące Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bydgoszczy (VIII 1980 r.  – III/IV 1981 r.), „Kronika Bydgoska” 2004, t. 26, Bydgoszcz 2005, s. 217–274.

Chinciński T., Metody działań operacyjnych aparatu bezpieczeństwa PRL wobec Kościoła katolickiego w świetle teczek bezpieki, „Universitas Gedanensis” 2005, nr 1 (29), s. 105–115.

Chinciński T., Kryptonim „Targowica” – aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec oficerów wywiadu II Rzeczypospolitej, [w:] Marian Rejewski 1905–1980 życie Enigmą  pisane, Bydgoszcz 2005, s. 89–96.

Chinciński T., Aparat bezpieczeństwa wobec zakonu jezuitów w Toruniu i w Bydgoszczy w latach 1945-1989. Metody pracy operacyjnej i strategia działania, „Ateneum Kapłańskie” styczeń–luty 2005, z. 1 (575), t. 144, s. 6–26.

Chinciński T., [współautor opracowania dokumentów], [w:] A. Dziurok, Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych, wstęp, wybór dokumentów, Warszawa 2004, s. 161–162, 170–171, 188–192, 196–198, 209–210, 238–240, 250–256, 281–286, 369–370, 407.
Chinciński T., „Generał” na podsłuchu – Służba Bezpieczeństwa wobec wizyty o. Pedro Arrupe w Bydgoszczy w 1969 r., „Kronika Bydgoska” 2003, t,. 25, Bydgoszcz 2004, s. 196–220.
Chinciński T., Stan wojenny w Bydgoszczy 1981–1983, „Kronika Bydgoska” 2002, t. 24, Bydgoszcz 2003, s. 221–242.