dr hab. prof. WSAiB Joanna Unterschütz

profesor w Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2007 roku obroniłam pracę doktorską „Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową”, pod kierunkiem prof. Jarosława Warylewskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Psychiatrii Sądowej.

Następnie moje zainteresowania naukowe rozwijały się w kierunku zbiorowego prawa pracy i ochrony praw podstawowych. Zwieńczeniem tych prac było wydanie monografii dotyczącej zasad zbiorowego prawa pracy i uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w 2018 roku. Aktualnie, nie porzucając tematyki karnego prawa pracy, zajmuję się także nowymi formami pracy w tym pracą w gospodarce cyfrowej. W swoim dorobku naukowym posiadam także opracowania będące owocem współpracy międzynarodowej w ramach konferencji i projektów badawczych.

Jestem członkinią sieci Transnational Trade Union Rights Experts Network, dzięki której mam szansę pracować z wybitnymi ekspertami z zakresu prawa pracy z wielu krajów europejskich. Natomiast współpraca z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu pozwala mi w praktyce wykorzystywać wiedzę z zakresu ochrony praw podstawowych, zapobieganiu pracy przymusowej i handlowi ludźmi.

Unterschütz J., The Concept of the 'Employment Relation’ [w:] The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Employment Relation red. F. Dorssemont, K. Lörcher, S. Clauwaert, M. Schmitt, Hart Publishing, 2019. s. 81–100.

Unterschütz J., Prawo pracodawców do lokautu, Monitor Prawa Pracy 2019 Nr 3, s. 7–12.

Unterschütz J., W oczekiwaniu na pracę. Przyczynek do dyskusji nad granicami elastyczności czasu pracy [w:] Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa prof. Wojciecha Muszalskiego, red. Barbara Godlewska-Bujok, Krzysztof Walczak, CH Beck, Warszawa 2019, s. 185–194.

Unterschütz J., Digital Work – Real Bargaining. How to Ensure Sustainability of Social Dialogue in Digital Era? [w:] Precarious Work. The Challenge for Labour Law in Europe red. J. Kenner, I. Florczak, M. Otto, Edward Elgar August 2019, s. 222–241.

Unterschütz J., Nowe formy pracy w gospodarce cyfrowej – w poszukiwaniu pracownika [w:] G. Goździewicz (red.) Umowa o prace a umowa o zatrudnienie, Wolters Kluwer Warszawa 2018, s. 323–337.

Unterschütz J., Functional concept of employer. Solution for the new employment landscape?, Studia Iuridica Thoruniensa, Vol 22 (2018), s. 393–413.

Unterschütz J., Praca w ramach platform i aplikacji cyfrowych – wyzwania dla zbiorowego prawa pracy, cz. 1 i 2 , Monitor Prawa Pracy 2017, Nr 8 (s. s. 398–402) i 9 (s. 461–465).

Unterschütz J., Komentarz do art. 281–283 k.p. [w:] Kodeksu pracy. Komentarz pod red. L. Florka, Wolters Kluwer 2017, s. 1496–1518.

Unterschütz J., Employment model and freedom of association – the case of Poland [w:] K. Ahlberg, N. Bruun (red.) New Foundations of Labour Law in the Globalised Market Economy?, Peter Lang International Academic Publishers 2017, s. 181–196.

Unterschütz J., El principio de la estabilidad del empleo en el derecho laboral español [w:] P. J. Carrasco Parrilla, J. Stelina (red.) Aspectos fundamentales del derecho público y derecho laboral en Polonia, España y América Latina, Tirant lo Blanch, Valencia 2017, s. 87–114.

Unterschütz J., Naczelne zasady zbiorowego prawa pracy w multicentrycznym porządku prawnym, Wydawnictwo WSAiB, Gdynia 2016, ss. 380.

Unterschütz J., National Report on Implementation of EU Migration Directives in Poland [w:] R. Blanpain, F. Hendrickx, P. Herzfeld Olsson, National Effects of the Implementation of EU Directives on Labour Migration from Third CountriesBulletin for Comparative Labour Relations no. 91, Wolters Kluwer International, Alphen aan den Rijn 2016, s. 161–194.

Unterschütz J., Symbole i alegorie prawa w malarstwie na podstawie wybranych dzieł, Wydawnictwo PWSZ w Elblagu, Elbląg 2013, ss. 116.

Unterschütz J., Strike regulations in Poland, Hungary and Slovakia, European Journal of Comparative Labour Law 2014, Volume 30, No 3, s. 119–338.

Unterschütz J., Zakaz powierzania pracy cudzoziemcowi w warunkach szczególnego wykorzystania. Krok w kierunku penalizacji pracy przymusowej?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013 nr 2, 21–28.

Unterschütz J., Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, C.H. Beck Warszawa, 2010, ss. 323.