prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki

Urodziłem się 1 stycznia 1941 roku w Kocku. Maturę zdałem w Gdyni w roku 1958. W latach 1958–1963 studiowałem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1 października 1963 roku byłem pracownikiem UMK w Toruniu, a od 1966 roku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (wchłoniętej w 1970 roku przez Uniwersytet Gdański), zajmując kolejno stanowiska: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem w roku 1968 na Wydziale Prawa UMK w Toruniu. Habilitowałem się w 1978 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku jestem profesorem tytularnym.

W roku akademickim 1972/73 byłem stypendystą British Council i odbyłem studia post-doctorate w University College of London, a w roku akademickim 1985/86 przebywałem jako visiting professor w University College Cardiff. Przez wiele lat pracowałem jako ekspert w International Maritime Organization (IMO) w Londynie. Obecnie jestem ekspertem Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli. Przez dwie kadencje pełniłem funkcje przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego i Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego.
W latach 1978–1996 byłem kierownikiem Katedry Prawa Morskiego, a od roku 1996 byłem kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej. W Uniwersytecie Gdańskim pełniłem ponadto funkcje kierownika studium doktoranckiego z Prawa oraz kierownika studium doktoranckiego z Europeistyki.

Jestem promotorem ponad tysiąca prac magisterskich i ponad dwudziestu rozpraw doktorskich. Uczestniczyłem w charakterze recenzenta w kilku przewodach habilitacyjnych i kilkunastu przewodach doktorskich. Dużym wyróżnieniem było umożliwienie mi wystąpienia w roli recenzenta podczas wręczenia doktoratu honoris causa profesorowi Władysławowi Górskiemu.

Otrzymałem wiele nagród ministra za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, między innymi za książki: „Obowiązek naprawienia szkód o rozmiarach katastrofalnych”, „Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem morza”, „Ubezpieczenia morskie”, „The Modern Law of Transboundary Harm”, serię książek „Aquis Communautaire” oraz tryptyk „Europa sędziów”, „Europa urzędników” i „Europa przedsiębiorców”. Książka pt: „Świątynia w Cyberkulturze” otrzymała wyróżnienie za piękną formę w ogólnopolskim konkursie. Za stworzenie teorii zintegrowanego porządku prawnego Kapituła nagrody im. Jana Heweliusza przyznała mi nagrodę w 2009 roku w dziedzinie nauk humanistycznych.

Od kilku lat jestem zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. W tym okresie wspólnie z profesorem Edmundem Wittbrodtem zainicjowałem powołanie w gdańskim oddziale PAN Komisji Nauk Kosmicznych, która po roku funkcjonowania doprowadziła do przekształcenia Polskiego Klastra Morskiego w Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (Baltic Sea & Space Cluster) w Gdyni. Dzięki tym inicjatywom pracownicy i studenci WSAiB w Gdyni biorą czynny udział w wielu konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych wspólnie z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym oraz publikują swoje referaty w nowym periodyku „Per mare ad astra”. O osobistym wkładzie w rozwój nauk kosmicznych świadczy książka „Świątynia w kosmicznej wiosce. Bezpieczeństwo przyszłych pokoleń w erze sztucznej inteligencji”.

Opublikowałem ponad sto pięćdziesiąt prac naukowych, w tym około pięćdziesięciu książek. Wśród tych prac jest wiele publikacji w języku angielskim i francuskim. Od początku swojej kariery naukowej prowadziłem badania interdyscyplinarne, czego wyrazem było uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych z prawa karnego i stopnia doktora habilitowanego z prawa morskiego. Przedmiotem moich badań jest obecnie prawo kosmiczne i prawo sztucznej inteligencji. Na uwagę zasługuje zredagowanie serii ośmiu tomów Aquis Communautaire oraz tryptyku „Europa sędziów”, „Europa urzędników” i „Europa przedsiębiorców”.