Prawo Medyczne

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line

Podyplomowe studia Prawo Medyczne obejmują wszystkie podstawowe segmenty interdyscyplinarnej dziedziny, jaką jest prawo medyczne: zagadnienia cywilnoprawne, karnoprawne, z zakresu medycyny sądowej (dowody w procesach medycznych), prawnomiędzynarodowe, unijne, administracyjnoprawne i konstytucyjne oraz dotyczące odpowiedzialności zawodowej.

Są to w szczególności: problem zgody pacjenta i inne prawa pacjenta, pojęcie błędu w sztuce medycznej i odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych, lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne oraz odpowiedzialność karna lekarza, międzynarodowe prawo medyczne i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach medycznych,  tzw. przymus leczenia (psychiatria, choroby zakaźne, szczepienia ochronne), badania kliniczne raz z regułami współpracy organów krajowych z instytucjami UE  i prawo farmaceutyczne, prawo do leczenia w państwach UE, odpowiedzialność zawodowa lekarza, prawne aspekty medycyny reprodukcyjnej czy aspekty konstytucyjne organizacji systemu ochrony zdrowia.

Studia mają na celu upowszechnienie specjalistycznej wiedzy dotyczącej uregulowań prawnych i norm bioetycznych na styku prawa i medycyny, niezbędnej dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne, użytecznej dla prawników prowadzących tzw. procesy medyczne i istotne dla każdego (również potencjalnego) pacjenta.

Podyplomowe Studia Prawa Medycznego kierowane są:

 • do wszystkich osób wykonujących zawody medyczne: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów;
 • do psychologów (zawód regulowany niebędący zawodem medycznym);
 • do osób zajmujących stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych;
 • do prawników zajmujących się w swojej praktyce prawem medycznym i prowadzących tzw. procesy medyczne;
 • do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa medycznego dla podniesienia ich świadomości prawnej, jako potencjalnych pacjentów.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 4000 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Program Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego obejmuje między innymi następujące moduły:

 • Zagadnienia podstawowe: pojęcie i charakterystyka prawa medycznego, podstawowe akty normatywne w tej dziedzinie, zasady deontologii lekarskiej (Kodeks Etyki Lekarskiej);
 • Problematyka autonomii woli pacjenta, w tym przesłanki ważności tzw. poinformowanej zgody pacjenta (informed consent), zgoda substytucyjna, zgoda podwójna i dopuszczalność dokonania zabiegu bez zgody pacjenta;
 • Międzynarodowe prawo medyczne, w tym Europejska Konwencja Bioetyczna, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach medycznych i bioetycznych, transgraniczna opieka medyczna;
 • Prawa pacjenta w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i roszczenia z tytułu ich naruszenia, w powiązaniu z obowiązkami lekarza wynikającymi z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • Przymus leczenia (psychiatria, choroby zakaźne, szczepienia ochronne, karnoprawny przymus leczenia);
 • Odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego, lekarza i innej osoby wykonującej zawód medyczny, w tym standard należytej staranności, pojęcie zawinionego błędu w sztuce medycznej, najczęstsze rodzaje zwykłych zaniedbań oraz problem zakażeń szpitalnych;
 • Odpowiedzialność karna lekarza;
 • Odpowiedzialność zawodowa lekarza;
 • Prawo do leczenia w państwach UE według prawa unijnego;
 • Prawne aspekty medycyny reprodukcyjnej (ustawa o leczeniu niepłodności, ustawa o planowaniu rodziny i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży);
 • Obowiązek prowadzenia i prawo dostępu do dokumentacji medycznej;
 • Dowody w procesach medycznych – oględziny, opinie biegłych, dowód dokumentu;
 • Konstytucyjne aspekty organizacji sytemu ochrony zdrowia;
 • Prawo farmaceutyczne, badania kliniczne i reguły współpracy organów krajowych z instytucjami UE.

Do grona wykładowców należą wybitni specjaliści prawa medycznego, są to m.in. prof. Maria Boratyńska (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny), profesor Rafał Kubiak (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. Przemysław Konieczniak (Uniwersytet Warszawski), prof. Agata Wnukiewicz-Kozłowska (Uniwersytet Wrocławski), prof. Monika Urbaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest opracowanie wybranego orzeczenia sądowego (polskiego albo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka): opis sporu z własnym komentarzem.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy