KONFERENCJA – SYSTEM BANKOWY W POLSCE

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Narodowy Bank Polski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji naukowej na temat: SYSTEM BANKOWY W POLSCE WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2007r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Systemy finansowe w krajach o gospodarce rynkowej kształtowały się w sposób ewolucyjny przez dziesiątki lat w warunkach ostrej rywalizacji banków, jak i też innych instytucji finansowych oraz niefinansowych. Zmiany następowały w logicznej kolejności, a ich impulsem była potrzeba pozyskiwania nowych klientów, wprowadzania nowych nowych produktów, ograniczania kosztów stałych, wszystko to stanowiło warunek przetrwania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Sektory bankowe funkcjonujące we współczesnych gospodarkach rynkowych swój obecny kształt zawdzięczają głównie przemianom, jakie były następstwem oddziaływania czynników ekonomicznych, politycznych, prawnych, społecznych i technologicznych. Banki funkcjonując w zmieniającym się, złożonym otoczeniu, którego naturalnymi tendencjami rozwojowymi są: globalizacja, liberalizacja, deregulacja, szybki postęp techniczny oraz integracja, zmuszone zostały do poszukiwania nowych źródeł konkurencyjnej przewagi, dużej elastyczności działania i szybkiego adaptowania się do otoczenia.

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących oceny istniejącego systemu bankowego oraz podjęcia próby określenia kierunku zmian.

Tematyka konferencji obejmować będzie następujące bloki tematyczne:

Bank centralny a banki komercyjne

Banki komercyjne przedsiębiorstwa

PATRONAT KONFERENCJI

Narodowy Bank Polski

Komitet honorowy konferencji

prof. dr Stanisław Skrzypek – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

prof. dr hab. Jerzy Niktorowicz – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr Ireneusz Michałków – Rektor Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie

prof. dr hab. Robert Ciborowski – DziekanWydziału EkonomicznegoUwB

prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

dr inż. Jan Maciejewski – prof. WSZIP, dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jerzy Sikorski

Członkowie
dr Grażyna Michalczuk
dr Iwona Przychocka


Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji upływa
27 marca 2007r. Koszt uczestnictwa wynosi 180zł i obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne.

Opłatę konferencyjną należy przekazać do dnia 5 kwietnia 2007r.

Nr konta:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa
BISE S.A. III O/Warszawa
82 1370 1037 0000 1701 4081 8400

Adres do korespondencji:
Katedra Finansów i Rachunkowości
Wydział Ekonomiczny
Ul.Warszawska 63
15-062 Białystok
Tel.(085) 745-77-16
Alicja@weko.uwb.edu.pl