KRÓTSZE STUDIA DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

Osoby, które pracowały lub pracują na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów prowadzonym w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni mogą skrócić okres studiów nawet o połowę.

W praktyce oznacza to, że jeżeli np. kandydat na studia licencjackie wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe z danej dziedziny, będzie on mógł zostać zwolniony z części przedmiotów, co tym samym przełoży się na skrócenie okresu studiów z 6 semestrów, do 5,4, lub nawet 3. Maksymalnie można w ten sposób zaliczyć połowę programu studiów.

 

 

Na przykład, kandydat na studia na kierunek Finanse i Rachunkowość, który od roku pracuje w banku, zwolniony zostanie z przedmiotów, które odpowiadają wiedzy praktycznej zdobytej podczas okresu zatrudnienia.

 

Z takiej możliwością mogą skorzystać zarówno studenci, jak i osoby, które studia dopiero rozpoczną. Warunkiem skrócenia okresu studiów jest udokumentowanie stażu pracy lub zakończenie procesu weryfikacji (np. w formie testu, egzamin praktycznego lub rozmowy przed komisją) z oceną pozytywną.

 

Student, który zdecyduje się na skrócenie programu studiów wykazując posiadane doświadczenie zawodowe, otrzyma liczbę punktów ECTS odpowiadającą wartościom zaliczonych przedmiotów.

 

Możliwość wliczenia w poczet programu studiów edukacji pozaformalnej przewiduje art. 170 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198). Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego jest jedną z pierwszych szkół wyższych w Polsce, która umożliwiła zaliczanie przedmiotów w formie stażu zawodowego.

 

JAK WNIOSKOWAĆ?

 

Osoby ubiegające się o wliczenie stażu zawodowego w poczet studiów muszą złożyć w Biurze Rekrutacji niezbędne dokumenty:

 

a) wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobyty poza edukacją formalną (zaadresowany do Uczelnianej Komisji ds. Uznawania Efektów Uczenia)

b) dokument lub dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu formalnym (np. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów)

c) dokument lub dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe

 

ZAPISY I KONTAKT

 

Biuro Rekrutacji przyjmuje podania od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 w siedzibie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ulicy Kieleckiej 7
(2 min. od SKM Gdynia Wzgórze i C.H. Riviera)

 

tel. 58 660 74 32, 58 660 74 10
rekrutacja@wsaib.pl