V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA – JURATA 2013

V Międzynarodowa konferencja – „Bezpieczeństwo w Administracji, Gospodarce i Biznesie. Aksjologia Zjawisk Kryzysowych” odbędzie się w Hotelu „Bryza” w Juracie w dniach 8-10 maja 2013 r. Organizatorem jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

 

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań i upowszechnienie poglądów naukowców i praktyków o prawnych administracyjnych, ekonomicznych oraz biznesowych aspektach bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, jednostkami organizacyjnymi administracji i podmiotami prawa handlowego. Patronat honorowy nad konferencją objął b. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Współorganizatorzy:

 

logo_wyzsza-szkola-zarzadzania-i-prawa-im-heleny-chodkowskiej
logo_wyzsza-szkola-cla-i-logistyki-w-warszawie

 

Pliki do pobrania:

 

pdf Formularz zgłoszeniowy

pdf Formularz zgłoszeniowy w języku rosyjskim

doc Wymogi redakcyjne Jurata 2013

pdfWymogi redakcyjne Jurata 2013 w języku rosyjskim

 

 

OBSZARY TEMATYCZNE

 

BLOK I – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM

 

– Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania;

– Realne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego;

– Obszary bezpieczeństwa i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego;

– Organizacje publiczne jako instytucje podstawowe w systemie bezpieczeństwa publicznego;

– Projektowanie i wdrażanie zmian dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem;

– Instrumenty stymulujące oraz weryfikujące jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym;

– Budowa koalicji dla bezpieczeństwa i organizacja współpracy jej uczestników;

– Koordynacja służb w sytuacji kryzysowej;

– Ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;

– Edukacja dla bezpieczeństwa;

– Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo publiczne.

 

BLOK II – BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE I BIZNESIE

 

– Przesłanki dla polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie;

– Zarządzanie bezpieczeństwem w

 

przedsiębiorstwie;

– Obszary bezpieczeństwa funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

– Bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych w warunkach kryzysu gospodarki światowej;

– Firmy ochrony osób i mienia jako podmioty w zarządzaniu bezpieczeństwem;

– Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie;

– Ochrona własności intelektualnej jako niezbędny element bezpieczeństwa w biznesie;

– Zarządzanie organizacją w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta;

– Społeczne i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa organizacji;

– Bezpieczeństwo produktu jako kluczowy element strategii organizacji;

– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;

– Etyka w biznesie a bezpieczeństwo;

– Bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotów gospodarki morskiej w kontekście polityki Unii Europejskiej;

– Bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotów gospodarki morskiej w warunkach kryzysu;

– Rola Marynarki Wojennej RP w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarki morskiej;

– Rola samorządów terytorialnych a bezpieczeństwo gospodarki morskiej.

 

BLOK III – LOGISTYKA I BEZPIECZEŃSTWO

 

– Technologie automatycznej identyfikacji danych a bezpieczeństwo obywatela;

– Bezpieczeństwo środowiska naturalnego a logistyka w społeczeństwie konsumpcyjnym;

– Wyzwania logistyki zrównoważonego rozwoju;

– Bezpieczeństwo a konfiguracja łańcuchów dostaw;

– Infrastruktura logistyczna w zapewnieniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa;

– Zarządzenie ryzykiem w logistyce;

 

– Bezpieczeństwo logistyki on-line;

– Logistyczne wsparcie bezpieczeństwa publicznego;

 

BLOK IV – PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

 

– Prawne instrumenty walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną;

– Prawne instrumenty wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych;

– Modelowanie Prawa o ruchu drogowym a poprawa bezpieczeństwa na drogach;

– Prawo w walce z obrotem substancjami psychoaktywnymi;

– Pozycja prawna i zakres ochrony podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa;

– Bezpieczeństwo żeglugi;

– Bezpieczeństwo obszarów portowych;

– Bezpieczeństwo ekologiczne środowiska morskiego;

– Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z ruchu granicznego;

– Bezpieczeństwo nieruchomości, obiektów, urządzeń i ludzi w miejscu pracy;

– Bezpieczeństwo w obszarze stosowania środków przymusu;

– Prawne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych obywatela;

– Dostęp do informacji publicznej i zakres ochrony informacji niejawnych;

– Reforma służb specjalnych i policyjnych;

– Zasada proporcjonalności w działaniach służb państwowych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa;

– Planowane zmiany prawa karnego materialnego i procesowego oddziaływujące na bezpieczeństwo;

– Wpływ dekryminalizacji na poziom bezpieczeństwa państwa.

 

RADA PROGRAMOWA

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk

JM Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

Wiceprzewodniczący:

dr Tomasz Białas

Prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

prof. dr hab. Aleksander Łuczak – Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie

prof. dr hab. Marta Sadowy – Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Pepłoński – Akademia Pomorska w Słupsku

płk. prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

prof. dr hab. Nina Tamarskaja – Uniwersystet Humanistyczny w Moskwie, filia Kaliningrad, Rosja

prof. dr hab. Oleksandr Zaporozhets – Państwowy Uniwersystet Lotniczy w Kijowie, Ukraina

prof. h. c. dr. ing Vaclav Liska – Czeska Wyższa Szkoła Techniczna w Pradze, Czechy

 

prof. dr Valentinas Navickas – Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Litwa

doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc – Akademia Policji w Bratysławie, Słowacja

dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. inż. Krzysztof Półtorak – Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie

dr hab. Eugeniusz Bojanowski – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

dr hab. Mariusz Zieliński – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

GDZIE I KIEDY?

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 maja 2013 r. w Hotelu Bryza SPA w Juracie (Jurata, ul. Międzymorze 2)

 

KOSZT

– Opłata konferencyjna z referatem wynosi 750 zł brutto*;

– Opłata konferencyjna bez referatu wynosi 500 zł brutto;

– Koszt opublikowania artykułu bez udziału w konferencji wynosi 400 zł brutto.

*opłata obejmuje wyżywienie, materiały informacyjne, publikację konferencyjną.

 

Uczestnicy konferencji we własnym zakresie opłacają noclegi.

 

Dla uczestników konferencji przygotowana jest specjalna oferta Hotelu Bryza SPA:

– pokój 1 osobowy/doba ze śniadaniem – 280 zł brutto;

– pokój 2 osobowy/doba ze śniadaniem – 150 zł brutto;

 

Cena pokoju zawiera: podatek VAT, możliwość korzystania z kompleksu basenów, sauny suchej, łaźni parowej. Więcej informacji na stronie: www.bryza.pl

 

Opłatę konferencyjną z dopiskiem „V Konferencja BEZPIECZEŃSTWO” prosimy przekazać na konto:

Bank Pocztowy S.A. nr rachunku: 71 1320 1120 2451 1344 2000 0001.

 

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ

 

10.04.2013 r. Zgłoszenie udziału + opłata

31.03.3013 r. Termin przesyłania referatów w wersji elektronicznej**

25.04.3013 r. Wysłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji

 

Liczba punktów za publikację (arkusz wydawniczy) wynosi 4.

**wymogi edytorskie zamieszczone są w plikach do pobrania

 

Językiem obrad konferencji będą: polski, rosyjski, angielski, słowacki, czeski i ukraiński.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Sponsorzy:

exatel logo

Port Gdynia Logo
bzwbknauta

Patronat medialny:

Logo POCDziennik baltycki logo

TVP Gdansk logo

 

Logotyp radio kaszebelogo bnf