Czasopisma cyfrowe

https://doaj.org/

Serwis udostępnia ponad 1 500 czasopism z wielu dziedzin wiedzy, publikowanych przez instytucje naukowo-badawcze z całego świata, zorganizowane wokół idei bezpłatnego dostępu do zasobów naukowych. Inicjatywa Open Access współtworzona jest przez wiele organizacji, m. in. Uniwersytet w Lund oraz OSI (Open Society Initiative) wspierające projekty ogólnodostępnych repozytoriów wiedzy. Serwis DOAJ umożliwia przeglądanie i przeszukiwanie zasobu czasopism, w wielu przypadkach na poziomie zawartości numerów.

http://apcz.pl/

Pełnotekstowy dostęp do czasopism wydawanych przez UMK. Czytelnicy znajdą na platformie UMK czasopisma w języku polskim i angielskim z zakresu między innymi: ekonomii, zarządzania, prawa finansów i rachunkowości, prawa ochrony środowiska, pedagogiki. BazEkon – adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

http://kangur.uek.krakow.pl/bibl

Kwartalnik wydawany od 2000 roku przez Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zawiera źródła ogólne (dla całości nauk ekonomicznych, często z możliwością dalszego samodzielnego zawężenia tematu) oraz źródła specjalistyczne, z podziałem na istniejące nauki szczegółowe.

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/cz

Baza danych na temat polskich czasopism elektronicznych tworzona przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Baza ta daje możliwość wyszukiwania polskich czasopism naukowych z dostępem do pełnych tekstów artykułów.

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZi

Kwartalnik „Organizacja i Kierowanie” jest wydawany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest najstarszym w Polsce czasopismem z zakresu nauk o zarządzaniu. Kwartalnik publikuje artykuły dotyczące teorii organizacji i zarządzania oraz badań empirycznych z tej dyscypliny w języku polskim i angielskim. Potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego jest najwyższa kategoria punktacji dla polskich czasopism naukowych przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej Komitet Badań Naukowych.

http://pz.wz.uw.edu.pl/pl

Pismo interdyscyplinarne wydawane od 2003 roku przez Wydział Zarządzania UW i umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów za publikację). Od początku istnienia kwartalnika staramy się stale poprawiać jakość oddawanych do rąk Czytelników publikacji, co osiągamy dzięki kilkustopniowej procedurze recenzowania złożonych materiałów oraz ciągłemu poszerzaniu listy Recenzentów i składu Rady Programowej pisma

http://www.fe.org.pl/index.php?p

http://jurn.org/directory/

Serwis zawiera linki do ponad 2 tysięcy czasopism Open Access z zakresu nauk humanistycznych (m.in. media, historia, religioznawstwo).

http://historiaimedia.org/

Pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami.

http://witryna.czasopism.pl/pl/g

Serwis z czasopismami poświęconymi kulturze.