Serwisy tematyczne

W tej sekcji przygotowaliśmy odnośniki do bezpłatnych serwisów tematycznych oraz czasopism branżowych. Baza uporządkowana jest według zagadnień.

– Ministerstwo Gospodarki
– Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
– Instytut Badań nad Go  spodarką
– Główny Urząd Statystyczny
– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
– Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
–  Forum Obywatelskiego Rozwoju -na stronie między innymi analizy i raporty na temat rynku pracy, gospodarki, przedsiębiorczości, polityki społecznej
 e-gospodarka.pl
– Komisja Nadzoru Finansowego
– Mid WIG – Wiedza, Innowacje, Gospodarka
– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
– Oeconomia Copernicana
– Portal Spożywczy – 
serwis gospodarczy dedykowany kadrze zarządzającej firm branży żywnościowej
– Dla Handlu – portal informacyjno-poradniczy dla przedsiębiorców działających w handlu tradycyjnym
– Czas Morza

– Biuletyn Euroregionu
– Nadmorski Przegląd Gospodarczy
  Pomorski Przegląd Gospodarczy – Na łamach „PPG” publikowane są artykuły i wywiady z największymi autorytetami z różnych dziedzin.
– Forum Odpowiedzialnego Biznesu
– Think Tank Poland Go Global
– Outsourcing & More
– Współczesna Gospodarka – jest czasopismem o otwartym dostępie (open access), co oznacza, że użytkownik może korzystać (czytać, pobierać, cytować, kopiować, rozpowszechniać, drukować) z całego zbioru zamieszczonych artykułów bez opłat i konieczności wcześniejszego uzyskania zgody redakcji lub autora.

– Europa – Portal Unii Europejskiej
– Euro-Lex – dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
– Unia Europejska w Polsce
– Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
– Centrum Informacji Europejskiej
– Baza Eurostat
– Portal Funduszy Europejskich
– Parlament Europejski
– Komisja Europejska
 Trybunał Sprawiedliwości
– Europejski  Rzecznik Praw Obywatelskich
– Europejski Bank Centralny
–  Europejski Bank Inwestycyjny
– Polska w UE
– Centrum Europejskie Natolin – seria Analizy Natolińskie 
– eGov.pl – serwis poświęcony zagadnieniom eGovernment
– WHO Europe

– Polska w UE
– Centrum Europejskie Natolin – seria Analizy Natolińskie 
– eGov.pl – serwis poświęcony zagadnieniom eGovernment
– WHO Europe

– Logistyka. Czasopismo dla profesjonalistów – znajdują się tu artykuły naukowe do pobrania w wersji pełnotekstowej od 2011 do 2014 roku.
–  Polski Kongres Logistyczny „LOGISTICS”
– Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska
– Biblioteka Logistyka
– ECR Polska
– Polska Izba Spedycji i Logistyki

– Portal Samorządowy – serwis gospodarczo-społeczny dedykowany kadrze administracji samorządowej wszystkich szczebli
– „ POMORSKIE”.
 Magazyn samorządu województwa pomorskiego
– Portal Wiedzy Samorządowej -portal ten dedykowany jest liderom oraz pracownikom wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. To jedyne miejsce w sieci, gdzie otrzymacie Państwo pełną wiedzę: od serwisów informacyjnych śledzących bieżące wydarzenia, przez strony poświęcone realizowanym dla samorządów projektom doradczym, serwis prawny i bibliotekę z podręcznikami, po witryny prezentujące dobre praktyki i użyteczne w zarządzaniu narzędzia.
–  Pracownia Badań nad Samorządami – jest niezależną placówką badawczą stworzoną przez naukowców z różnych ośrodków akademickich. Działa na rzecz rozwoju badań nad samorządem gospodarczym, zawodowym i terytorialnym oraz integracji środowiska badaczy, zajmujących się tą problematyką.
– Rocznik Samorządowy – profil czasopisma obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: administracja publiczna, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne; edukacja i dzieje oświaty; organizacje pozarządowe; polityka lokalna; samorząd gospodarczy; samorząd terytorialny.

– Portal Samorządowy – serwis gospodarczo-społeczny dedykowany kadrze administracji samorządowej wszystkich szczebli
– „ POMORSKIE”.
 Magazyn samorządu województwa pomorskiego
– Portal Wiedzy Samorządowej -portal ten dedykowany jest liderom oraz pracownikom wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. To jedyne miejsce w sieci, gdzie otrzymacie Państwo pełną wiedzę: od serwisów informacyjnych śledzących bieżące wydarzenia, przez strony poświęcone realizowanym dla samorządów projektom doradczym, serwis prawny i bibliotekę z podręcznikami, po witryny prezentujące dobre praktyki i użyteczne w zarządzaniu narzędzia.
–  Pracownia Badań nad Samorządami – jest niezależną placówką badawczą stworzoną przez naukowców z różnych ośrodków akademickich. Działa na rzecz rozwoju badań nad samorządem gospodarczym, zawodowym i terytorialnym oraz integracji środowiska badaczy, zajmujących się tą problematyką.
– Rocznik Samorządowy – profil czasopisma obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: administracja publiczna, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne; edukacja i dzieje oświaty; organizacje pozarządowe; polityka lokalna; samorząd gospodarczy; samorząd terytorialny.

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– Międzynarodowa Organizacja Pracy
– BUSINESSEUROPE (Konfederacja Europejskiego Biznesu) – największa europejska organizacja przedsiębiorców i pracodawców
– Elastyczność i sprawność rynku pracy  – Zeszyty BRE Bank-Case Nr 87 2006
– Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy – Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych
– Portal na temat rynku pracy
– Portal Bezrobocie – Portal organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy
– Dialog. Pismo Dialogu Społecznego – Kwartalnik „Dialog” stanowi forum wymiany poglądów na temat funkcjonowania mechanizmów dialogu społecznego w kraju i za granicą.

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
– Internetowy System Aktów Prawnych
– Ministerstwo Sprawiedliwości
– Sąd Najwyższy RP
– Naczelny Sąd Administracyjny
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – regulacje prawne – polskie i wspólnotowe akty prawne
– Lex – Polski Serwer Prawa
– Kryminalistyka i Medycyna Sądowa
– Helsińska Fundacja Praw Człowieka
– Centrum Praw Kobiet
–  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zawiera materiały i publikacje w zakresie ochrony danych.
– Krakowskie Zeszyty Sądowe –  Przeznaczeniem Zeszytów jest informować o bieżącej praktyce, zwłaszcza dla celów orzeczniczych.
– Biuro Analiz Sejmowych
– Prokuratura i Prawo
– Kwartalnik Probacja
– Casus – Kwartalnik Szkoleniowy
– Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
– Fałszerstwa.eu  dziennik wiedzy o falszerstwach
– Serwis informacji prawnej dostępny bez abonamentu – Lexis.pl
– sPrawnik.pl
 Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review-Tematyka Kwartalnika to prawo technologii informacyjnych oraz cyberbezpieczeństwo.
– Prawo autorskie i medialne
– Na wokandzie – Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły dotyczące podejmowanych i planowanych zmian w prawie (wraz z wyjaśnieniem zasadności wprowadzania tych zmian)

 Centrum badań nad terroryzmem – Funkcjonowanie Centrum, jako instytucji o charakterze badawczym, służyć ma analizowaniu najnowszych trendów w zjawiskach związanych z terroryzmem oraz szeroko pojętym jego zwalczaniem.
– Terroryzm.com – znajdują się tu artykuły z zakresu bezpieczeństwa i terroryzmu.
– e-Terroryzm.pl – miesięcznik poświecony szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa oraz zwalczania terroryzmu
– Fundacja im. Kazimierz Pułaskiego
– Stosunki międzynarodowe
– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych
– Polskie Jednostki Specjalne
– Wojsko Polskie
– Ośrodek Informacji ONZ
– Ministerstwo Obrony Narodowej
– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
– Inżynieria Bezpieczeństwa
– Szkoła Policji w Słupsku
– Szkoła Policji w Pile
– Szkoła Policji w Katowicach
– Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
– Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu – pełne teksty Zeszytów Naukowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i wojskowości.
– Czasopismo Forum Penitencjarne
– Stosunki Międzynarodowe – Miesięcznik poświęcony polityce zagranicznej i sytuacji międzynarodowej.
– Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależną, apolityczną instytucją, której misją jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
– Stosunki międzynarodowe – autorami strony są absolwenci Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
– Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii – kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
  Czasopismo naukowe „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique”
– Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego – to periodyk Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

– Psychologia.edu.pl – Portal Instytutu Psychologii Zdrowia – na stronie pełne teksty artykułów, słownik
– Portal Psychologia-społeczna.pl
– Portal Psychologia.net.pl –
na portalu między innymi artykuły poświęcone różnym dziedzinom psychologii

– Poradnia.narkomania.org.pl – serwis pomocowo-edukacyjny, w dziale Czytelnia dostępne są fachowe artykuły dotyczące problemu narkomanii.
– Alkoholizm i Narkomania – kwartalnik poświęcony medycznym i psychologicznym aspektom uzależnień. Dostęp do pełnych tekstów artykułów z lat 2001-2006.
– Serwis Informacyjny-Narkomania – kwartalnik Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Publikacje zawierają raporty z badań, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraj i zagranicy dotyczące przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii. Artykuły z lat 1999-2008.