Katedra Administracji

Sprawozdanie z działalności Katedry Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego w roku akademickim 2017/2018

W kończącym się roku akademickim Katedra realizowała statutowe zadania w zakresie nauki, dydaktyki oraz pracy organizacyjnej.

W pierwszym z wymienionych obszarów na posiedzeniach Doktorantki przedstawiały tematy i koncepcje prac doktorskich: mgr Katarzyna Król – „Problemy związane z zastosowaniem technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym”, mgr Katarzyna Lew-Gliniecka – „Zagadnienia współkompetencji w postępowaniu administracyjnym”, mgr Magdalena Mrozowska – „Administracyjnoprawne zagadnienia opłaty planistycznej”, natomiast mgr Maja Kostusiewicz referowała napisaną już część rozprawy doktorskiej poświęconej „Administracyjnoprawnym problemom pieczy zastępczej”. W tej części zostały również przestawione przez sędziego WSA mgra Pawła Mierzejewskiego „Problemy orzecznictwa sądów administracyjnych powstałe na tle rozpatrywania skarg na zarządzenia zastępcze wojewodów” oraz referat profesora Eugeniusza Bojanowskiego n.t. „Organizacyjnych aspektów pojęcia administracji publicznej. Problemy teoretyczne”. Tu można uwzględnić również opiekę naukową Pani dr Beaty Kolarz nad Kołem Prawa Administracyjnego, w tym zwłaszcza pomoc w zakresie przygotowania przez studentów referatu na temat „Świadczeń publicznych jako narzędzia prawnego dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa”, który został przygotowany i wygłoszony na Konferencji zorganizowanej w czerwcu br. przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

W części dydaktycznej należy odnotować dokonywany na każdym posiedzeniu, stały przegląd prowadzonej dydaktyki oraz omawianie wyników prowadzonych hospitacji zajęć wraz z wynikającymi z nich wnioskami.

Dużą część aktywności pracowników pochłaniała praca organizacyjna na rzecz Wydziału i Uczelni. Odnotować tu zwłaszcza należy decydujący o powodzeniu przedsięwzięcia wkład pracy Profesora Dariusza Nawrota w przygotowanie Konferencji, jaka odbyła się w WSAiB w dniu 4 kwietnia 2018 r. n. t. „450 lat polskiej administracji morskiej”. Znaczący udział w pracy organizacyjnej miała również dr Beata Kolarz w zakresie koordynacji sylabusów przedmiotów oraz zapewnienia wymaganej dokumentacji dla odbytej kontroli PKA na kierunku Administracja, jak i przygotowania Wydziału do mającej nastąpić kontroli PKA na kierunku Prawo.

O posiedzeniach Katedry osobom zainteresowanym informacja była przekazywana z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z materiałami będącymi przedmiotem dyskusji. Każdorazowo posiedzenia Katedry były protokołowane oraz była prowadzona lista obecności. Frekwencja na posiedzeniach była zróżnicowana: począwszy od przypadków całkowitej absencji, przez obecność okazjonalną, aż do sumiennego uczestnictwa w każdym posiedzeniu. Stali uczestnicy wspierali mnie w organizacji życia Katedry a także wnosili intelektualny wkład w ulepszanie przygotowywanych rozpraw doktorskich, a byli to dr hab. prof. WSAiB Dariusz Nawrot, dr Beata Kolarz, dr Piotr Lizakowski, dr Paweł Mierzejewski , mgr Katarzyna Lew – Gliniecka.

Ponieważ z dniem 31 lipca 2018 roku kończę pracę na WSAiB, a w konsekwencji przestaję pełnić funkcję kierownika Katedry, Wszystkim pracownikom Katedry życzę dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym.

Gdańsk 22 lipca 2018.

Z poważaniem
Eugeniusz Bojanowski

Sprawozdanie z działalności Katedry Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WSAiB w roku akademickim 2018/2019

W mijającym roku akademickim Katedra Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WSAIB w Gdyni (od 1 października 2019 r. Katedra Administracji WSAiB w Gdyni) realizowała wszelkie statutowe zadania w zakresie nauki, dydaktyki oraz pracy organizacyjnej.

W pierwszym z wymienionych obszarów na posiedzeniach Katedry omawiano zgłaszane przez pracowników i współpracowników Katedry problemy badawcze (administracyjne kary pieniężne, administracyjnoprawny status studenta, decyzje administracyjne wydawane w indywidualnych sprawach studenckich, egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, prawo do sądu administracyjnego, rozgraniczenie właściwości sądownictwa administracyjnego i powszechnego, stosowanie Konstytucji RP przez sądy powszechne i administracyjne).
Analizom poddano również rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiające w związku ze stosowaniem regulacji proceduralnych i materialnoprawnych (z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego) omawianych w trakcie zajęć ze Studentami.

W tej części działalności Katedry uwzględnić nadto należy następujące dokonania jej pracowników i współpracowników:

– wzorowo realizowaną opiekę naukową dr Beaty Kolarz nad Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, w tym zwłaszcza pomoc w zakresie przygotowania przez Studentów referatu pt. „Satelity w służbie administracji publicznej” wygłoszonego przez p. Adama Labuna na konferencji naukowej pt. Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym zorganizowanej przez WSAiB w Gdyni w dniach 9 – 11 maja 2019 r. w Juracie;

– redakcję naukową prof. dra hab. Dariusza Nawrota w odniesieniu do monografii pokonferencyjnej „450 lat polskiej administracji morskiej” (Pelplin 2019, Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie); w monografii zostały zamieszczone artykuły: prof. dra hab. Eugeniusza Bojanowskiego pt.: „Usytuowanie aktów normatywnych organów administracji morskiej w systemie polskiego prawa miejscowego”, prof. dra hab. Dariusza Nawrota pt.: „Administracja morska w czasach I Rzeczpospolitej”, dra Przemysława Kierończyka pt.: „Litwa w zmaganiach o dominium baltici. Od zarania dziejów po rok 1940” oraz mgr Katarzyny Lew – Glinieckiej pt.: „Współdziałanie organów administracji morskiej w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wybrane aspekty proceduralne”;

– publikację prof. dra hab. Dariusza Nawrota “Zakon dżentelmenów morskich II Rzeczypospolitej“ (Gdynia 2019, Wydawnictwo Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni);

– artykuł dr Beaty Kolarz (wspólnie ze Z. Brodeckim i I. Marcinkowską) Informacje bez granic? [w:] Prawne aspekty działalności kosmicznej, red. K. Myszona – Kostrzewa, E. Mreńca, P. B. Zientarski (Warszawa 2019, Wydawnictwo Kancelarii Senatu);

– artykuł dr Beaty Kolarz (wspólnie z I. Marcinkowską) Sprawiedliwość w przestrzeni kosmicznej [w:] Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi, red. Z. Brodecki, K. Malinowska, M. Polkowska, (Warszawa 2019, Instytut Wydawniczy EuroPrawo);

– opracowanie przez dra Pawła Mierzejewskiego 9 haseł do IV zaktualizowanego wydania Leksykonu prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć pod red. A. Powałowskiego (Warszawa 2019, Wydawnictwo C.H. Beck);

– wystąpienia pracowników Katedry w trakcie konferencji naukowej pt.: Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym zorganizowanej przez WSAiB w Gdyni w dniach 9 – 11 maja 2019 r. w Juracie, to jest:

a) prof. dra hab. Dariusza Nawrota – referat „Polska Marynarka Wojenna wobec groźby załamania potencjału gospodarczego Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej”;
b) dra Pawła Mierzejewskiego referat – „Sądowa kontrola bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących przedsiębiorców jako jeden z przejawów zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego”.

W części dydaktycznej należy odnotować dokonywany na każdym posiedzeniu Katedry bieżący przegląd wszelkich zagadnień dydaktycznych związanych z organizacją prowadzonych wykładów, ćwiczeń, seminariów i proseminariów. Przegląd wskazanych zagadnień był dokonywany z uwzględnieniem wszelkich cennych uwagi i sugestii zgłaszanych przez władze Uczelni, prof. dra hab. Eugeniusza Bojanowskiego, prof. dra hab. Dariusza Nawrota, dr Beatę Kolarz, mgr Katarzynę Lew – Gliniecką oraz dra Pawła Mierzejewskiego.
Określoną część aktywności pracowników pochłaniała nadto praca organizacyjna na rzecz Wydziału Prawa i Administracji WSAiB jak i samej Uczelni.
W tym zakresie odnotować należy zwłaszcza koordynację sylabusów przedmiotowych oraz współudział pracowników Katedry w opracowaniu koncepcji nowego planu studiów na kierunku Prawo (od roku akademickiego 2019/2020).
O posiedzeniach Katedry osobom zainteresowanym informacja była przekazywana z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z materiałami będącymi przedmiotem dyskusji. Posiedzenia Katedry były każdorazowo protokołowane.
Udział w posiedzeniach Katedry w mijającym roku akademickim brali: prof. dr hab. Dariusz Nawrot, dr Beata Kolarz, mgr Katarzyna Lew – Gliniecka oraz dr Paweł Mierzejewski.
W szeregu posiedzeń uczestniczył również prof. dr hab. Eugeniusz Bojanowski, któremu pragnę serdecznie podziękować za wszelkie cenne uwagi dotyczące naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej sfery działalności Katedry jak i całej Uczelni.

Wszystkim pozostałym pracownikom i współpracownikom Katedry należą się odrębne podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzenia pomyślności osobistej jak i dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

dr Paweł Mierzejewski
Kierownik Katedry Administracji WSAiB w Gdyni (dawniej Katedry Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego)

Ambitni studenci WSAiB nie marnują czasu w wakacje

Studenci prawa Julia Licbarska i Dawid Słowy wzięli udział w zdalnej konferencji naukowej zorganizowanej przez wydawnictwo Intellect podczas której przedstawili referat pt. Problematyka administracyjnych kar pieniężnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 na obszarze Pomorza.
Student 3 roku prawa Dawid Słowy przedstawił niniejsze zagadnienie od strony teoretycznej, z kolei Julia Licbarska, studentka 4 roku prawa omówiła aspekty praktyczne.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, zatem studenci mieli również możliwość poszerzyć horyzonty wysłuchując referatów z różnych dziedzin naukowych.

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU BIZNES, ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO

W dniach 9-10 maja 2019 roku w Juracie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Biznes, administracja, bezpieczeństwo”, w której czyny udział brali studenci Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego w składzie: Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Aleksandra Chwalczuk, Maria Kaciuba, Adam Labuhn, Paweł Mering oraz Krystian Zagrobelny. Artykuł pt. „Wykorzystywanie i przetwarzanie danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego” opracowany pod naukowym kierownictwem dr Beaty Kolarz zreferował na konferencji student Adam Labuhn. Studenci zaprezentowali się bardzo dobrze, a poprzez udział w konferencji poszerzyli swoją wiedzę w wielu dziedzinach naukowych.

Seminarium naukowe „Oblicza terroryzmu”

W dniu 10 kwietnia 2019 roku, na zaproszenie Koła Naukowego „Bezpiecznik” WSAiB – organizatora wydarzenia, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WSAiB wzięło udział w seminarium kół naukowych „Oblicza terroryzmu”.
Uczestnicy omawiali różne aspekty terroryzmu m.in. ujęcie historyczne oraz wykorzystanie rożnych środków transportu w dokonywaniu zamachów. Odbyła się także dyskusja z zaproszonymi ekspertami nt. bezpieczeństwa imprez masowych.
Pod opieką merytoryczną dr Beaty Kolarz, studenci – członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Adam Labuhn, Igor Antoon, Katarzyna Barton-Elwart, Paweł Mering, Aleksandra Chwalczuk, Krystian Zagrobelny) przygotowali na seminarium prezentację pt. Aspekty prawne związane ze zwalczaniem terroryzmu przez administrację publiczną. W imieniu koła zagadnienie przedstawił Adam Labuhn.
Na zakończenie organizatorzy podsumowali dyskusje i wnioski wynikające z seminarium, a także podziękowali wszystkim uczestnikom, wręczając jednocześnie gadżety i upominki.

Delegacja WSAiB w Senacie RP

W Senacie RP w dniu 21 stycznia 2019 roku odbyła się konferencja pt. Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce, zorganizowana przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni reprezentowali: dr Beata Kolarz, dr Paweł Chyc oraz student Wydziału Prawa i Administracji – kierunek Prawo Adam Labuhn.
Podczas konferencji dyskutowano o możliwościach wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną, m.in. jako formę realizacji prawa do dobrej administracji, wykorzystania danych satelitarnych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń suszą, czy też dla zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa ludności, a także do zwiększenia efektywności i sprawności funkcjonowania urzędów publicznych.
Delegacja WSAiB wzięła udział w wydarzeniu w ramach działalności uczelni w Bałtyckim Klastrze Morsko-Kosmicznym (BSSC).

W dniu 29 czerwca 2018 r. Profesor Eugeniusz Bojanowski uczestniczył w charakterze recenzenta w posiedzeniu Komisji Doktorskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego a przedmiotem obrony była praca mgra Marcina Rudnickiego n.t „Ochrona jednostki w świetle zasad administracyjnego postępowania egzekucyjnego”. Obrona zakończyła się jednomyślną uchwałą Komisji o wystąpienie do Rady Wydziału o nadanie stopnia doktora nauk prawnych.

III Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”.

W dniach 25-26 czerwca 2018 roku studenci naszej uczelni – członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Igor Anton, Krystian Zagrobelny, Katarzyna Barton – Elwart, Anna Kosno, Paweł Mering, Maria Kaciuba i Adam Labuhn) pod opieką dr Beaty Kolarz uczestniczyli w III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” zorganizowanej w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCOM „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Studenci wzięli czynny udział w konferencji i podjęli się napisania pracy naukowej na temat: „Świadczenia publiczne na rzecz bezpieczeństwa państwa – zagadnienia prawne”, która została podzielona na rozdziały:

  • pojęcie bezpieczeństwa państwa i instrumenty jego ochrony,
  • podział bezpieczeństwa na zewnętrzne i wewnętrzne,
  • ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela z uwagi na potrzeby ochrony bezpieczeństwa państwa,
  • pojęcie świadczeń publicznych, jako formy ochrony bezpieczeństwa państwa,
  • zastosowanie świadczeń publicznych dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

W dniu 25 czerwca 2018 roku odbył się pierwszy dzień konferencji – zaprezentowanie referatów naukowych przez studentów. Reprezentantem WSAiB na konferencji był Adam Labuhn, który zaprezentował prace koła naukowego zebranym uczestnikom. Kolejny dzień konferencji odbył się na Amberexpo w Gdańsku, gdzie studenci mieli okazje biernie uczestniczyć i z ciekawością przysłuchiwać się wystąpieniom prelegentów.

W dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. Profesor Eugeniusz Bojanowski oraz mgr Katarzyna Lew – Gliniecka , jako pracownicy WSAiB, uczestniczyli w XXV Zjeździe Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Prawo administracyjne dziś i jutro”. Zjazd zorganizował Instytut Nauk Administracyjnych WPiA Uniwersytetu Warszawskiego a odbywał się w siedzibie dawnej BUW. Zjazd był połączony z wręczeniem Księgi Jubileuszowej wybitnemu polskiemu Uczonemu w zakresie prawa administracyjnego prof. zw. dr. hab. Markowi Wierzbowskiemu. Z tej okazji Prezydent RP dr Andrzej Duda, też dr nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, przyjął uczestników tej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. W czasie Zjazdu Profesor Eugeniusz Bojanowski zabierał głos na temat problemów postępowania administracyjnego i kontroli sądów administracyjnych.

W Senacie RP 28 maja 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Działalność kosmiczna – prawo i administracja” zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa.
Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni reprezentowali: dr Beata Kolarz oraz student prawa Adam Labuhn.
W ramach konferencji dyskutowano o prawnych aspektach szeroko rozumianej działalności kosmicznej, zarówno o prawie wewnętrznym poszczególnych państw, jak również regulacjach prawnomiędzynarodowych w tym zakresie, poszukując najlepszych prawnych rozwiązań do aktywnej, wieloaspektowej działalności człowieka w kosmosie.
Kolejną ważną częścią rozmów było skuteczne i efektywne funkcjonowanie administracji państwowej w relacjach z podmiotami szybko rozwijającego się i innowacyjnego sektora kosmicznego, który może także istotnie wpływać na rozwój innych gałęzi gospodarki i nauki.
Całość podsumowana została wnioskami na przyszłość oraz potrzebą dalszej integracji i ściślejszej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami związanymi z działalnością kosmiczną, zwiększając tym samym efektywność rozwoju i aktywności w tej przestrzeni.

Wyjazd studencki do Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

W dniach 15.05 – 16.05.2018 r. członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Adam Labuhn i Krystian Zagrobelny) wraz z innymi studentami naszej uczelni z Wydziału Prawa i Administracji wzięli udział w wyjeździe do Warszawy zorganizowanym przez dr Pawła Chyca, aby zapoznać się z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W Sądzie Najwyższym studenci zostali oprowadzeni po długich i krętych korytarzach, gdzie można było odczytywać łacińskie paremie prawnicze, które w łącznej sumie występują na 76 kolumnach w ilości 86 paremii prawniczych. Opowiedziano historię kariatyd – elementy podtrzymujące tylną elewacje gmachu w postaci trzech kariatyd, które symbolizują cnoty w postaci wiary, nadziei oraz miłości. Następnie udano się do ogrodu, który znajduje się na dachu budynku. Na zakończenie w głównej sali rozpraw dyskutowaliśmy z pracownikiem Sądu Najwyższego na temat orzecznictwa Sądu Najwyższego i jego znaczenia oraz o roli Sądu Najwyższego i jego pozycji w ustroju państwa.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym zaprezentowano nam, jak wygląda i funkcjonuje biblioteka Naczelnego Sądu Administracyjnego, po czym udaliśmy się do sali, w której zostają udostępnianie do wglądu uprawnionym akta danej sprawy, gdzie również opisano nam funkcje oraz zakres udostępniania akt. Następnie studenci uczestniczyli w rozprawie sądowej, która odbywała się w izbie ogólnoadministracyjnej, a przedmiotem sprawy było stwierdzenie zgodności z prawem decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego. Sprawie przewodniczył sędzia NSA prof. Roman Hauser. Następnie w głównej sali rozpraw, podjęto ciekawą rozmowę na temat funkcjonowania i znaczenia sądownictwa administracyjnego w Polsce. To była udana wycieczka.

PROJEKT:

Studenci WSAiB na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu i samorządzie województwa”

Od momentu funkcjonowania odrodzonego po przemianach w 1989 r. samorządu terytorialnego w Polsce, podstawowym i jedynym ogniwem były gmina. Reforma administracyjna została zamknięta i dopiero kilka lat później, tj. 5 czerwca 1998 r. uchwalono ustawy o samorządzie powiatu, samorządzie województwa oraz administracji rządowej w województwie, a w lipcu tego samego roku ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. W rocznicę tych wydarzeń w dniu 16 marca 2018 roku studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, członkowie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego (Anna Kosno, Krystian Zagrobelny, Adam Labuhn) uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu i samorządzie województwa” organizowanej przez Koło Naukowe Administratywistów UJ. Gośćmi specjalnymi tej Konferencji byli: Premier prof. dr hab. Jerzy Buzek, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Przedstawiciel Senatu Republiki Czeskiej Eva Pečinková oraz dr Oleg Ilnytskyy z Narodowego Uniwersytetu im. Franki we Lwowie. Ponadto w Konferencji wzięli udział: prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, dr hab. Joanna Lemańska, dr hab. Kazimierz Bandarzewski, dr Stefan Płażek oraz studenci i doktoranci z całej Polski. Organizatorzy Konferencji otworzyli debatę od refleksji związanych z zaletami i wadami, mocnymi i słabszymi stronami polskiej samorządności po 20 latach funkcjonowania trójstopniowego podziału terytorialnego. Na Konferencji pojawiły się pytania dotyczące tego jak zmieniła się sytuacja gmin po przeprowadzeniu reformy samorządowej i czy z punktu widzenia zasady subsydiarności miała ona sens. Jednym z pierwszych prelegentów, który zapoczątkował obrady i dyskusje, był były premier, prof. dr hab. Jerzy Buzek. Jeden z najbliższych wówczas współpracowników premiera Buzka, a dzisiaj prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że reaktywowanie samorządu terytorialnego po przemianach ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r., należy zaliczyć do najdonioślejszych decyzji, podjętych w celu przeobrażenia ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Idea ta stanowiła, bowiem podstawowy element procesu przejścia od modelu państwa autorytarnego i centralnie zarządzanego do modelu państwa demokratycznego i zdecentralizowanego. Podczas Konferencji dyskutowano również o finansach samorządów. Ożywioną debatę wywołało m.in. zagadnienie różnic w strukturze dochodów między gminą a powiatem i województwem czy problematyka zwiększenia udziału obywateli społeczności lokalnych w procesie funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych na podstawie nowelizacji ustaw o samorządzie powiatowym i województwa z dnia 11 stycznia 2018 r. Dzięki uczestnictwie w Konferencji studenci z naszej uczelni mieli okazję porównać polskie doświadczenia samorządowe z doświadczeniami krajów europejskich, które prezentowali zaproszeni goście z Austrii, Czech i Ukrainy. Podczas Konferencji nie zabrakło debaty na temat aktualnych wyzwań i dylematów, stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego. Różne koncepcje ścierały się w dyskusjach nt. poprawy funkcjonowania samorządu powiatowego oraz tych o potrzebie zmiany zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Bez wątpienia było to wyjątkowe doświadczenie, po którym zgodzić należy się ze słowami Prezesa NIK, iż dobrze działający samorząd to sprawniejsze państwo i lepsza jakość życia każdego z nas.