Katedra Bezpieczeństwa

24 maja 2024 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się XVI Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. 75. Rocznica Konwencji Genewskich. 
Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni będzie reprezentował wykładowca Katedry Bezpieczeństwa ppłk rez. dr Wojciech Mendel, który wygłosi referat na temat: Konwencje chroniące ofiary wojny a prawo chroniące zdolności militarne państw.
Konferencja jest współorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W marcu odbyła się XII edycja Konkursu Policyjnego dla szkół ponadpodstawowych.
Patronem konkursu był Pomorski Kurator Oświaty oraz Komendant Miejski Policji w Gdyni, fundatorem nagród była Komenda Miejska Policji w Gdyni, Magdalena Sroka i WSAiB.
Uczestnicy konkursu wysłuchali wykładu dr Ewy Pachury o zaginięciach kryminalnych.

Wykładowca Katedry Bezpieczeństwa mgr Marcin Samsel z udziałem Koła
naukowego Bezpiecznik zorganizowali w marcu szkolenie: „Służby informacyjne i porządkowe na imprezy masowe”, które uprawnia do pracy na wszystkich imprezach masowych i niemasowych w Polsce.

Nasz wykładowca i ekspert prof. Rafał Ożarowski wziął udział w  audycji dla Radio Gdańsk S.A., w której omawia przebieg oraz implikacje konfliktu w Jemenie.
Ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego  Marcin Samsel wypowiedział się o warunkach potencjalnego ataku Rosji na Polskę w podcaście Radio TOK FM w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem.

W listopadzie wykładowcy Katedry wzięli udział w cyklu webinarów  „Bądź bezpieczny. Sekuritologia — kompleksowe bezpieczeństwo.”
Dr Ewelina Parysek omówiła zjawisko fałszywych przekazów, zarówno w formie tekstowej jak i obrazu. W trakcie wykładu zostały przedstawione metody krytycznej analizy otrzymywanych informacji.
dr Paweł Wawrzyniak omówił zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Webinar ukazał zagrożenia związane z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich z osobami poznanymi w sieci. Kolejny webinar dotyczył bezpieczeństwa międzynarodowego w dobie cyfrowej. Webinar definiował zagrożenia związane z funkcjonowaniem walut cyfrowych oraz wyzwaniami spowodowanymi procesami gospodarczymi wynikającymi ze zjawiska kurczących się zasobów naturalnych.

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Prakseologia w Naukach o Bezpieczeństwie

W dniach 14 – 15.11.2023 r. dr Jarosław Przyjemczak uczestniczył na Uniwersytecie Kaliskim w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Prakseologia w Naukach o Bezpieczeństwie, „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności – standardy i rekomendacje” podczas jej trwania wygłosił referat pt. „Nieprzewidywane, zdrowotne skutki zamachów terrorystycznych – WTC 2001”.


Konferencja naukowa Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe w bałtyckich portach morskich

20 marca 2023 w WSAiB odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe w bałtyckich portach morskich. Konferencja została zorganizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa Narodowego pod egidą EU PSA.

I Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny

W dniach 28.02. – 01.03.2023 r. w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny – „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”.
Wydarzenie to było współorganizowane przez: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie oraz Safety Project Sp.z.o.o.
Uczestnikami tego przedsięwzięcia byli przedstawiciele formacji mundurowych, służb specjalnych, środowisko naukowe oraz osoby, których zainteresowania i aktywność zawodowa skupiają się wokół tematyki związanej z bezpieczeństwem i walki z terroryzmem.
Podczas trwania kongresu dr Jarosław Przyjemczak Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB w swoim wystąpieniu przedstawił temat „Długofalowe skutki zamachów z 11 września 2001 r. na World Trade Center” natomiast prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki wystąpił z tematem „Dowodzenie pododdziałem kontrterrorystycznym Policji – teoria i praktyka”.

 

10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał-Problematyka-Perspektywy

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Jarosław Przyjemczak uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał-Problematyka-Perspektywy”, która odbyła się w dniach 08 – 10 czerwca 2022 roku w Poroninie.
Temat wystąpienia dotyczył: „Roli i zadań służb medycznych w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym”.


Piknik Militarny

W kwietniu studenci z koła naukowego „Bezpiecznik” wzięli udział w pikniku militarnym, podczas którego zaprezentowano w ramach stanowiska WSAiB militaria wojskowe z prywatnej kolekcji pracownika Katedry BW Cezariusza Stolarczyka.


Spotkanie dla studentów z psychologiem z Wydziału Psychologów KWP w Gdańsku

W marcu Katedra Bezpieczeństwa zorganizowała spotkanie dla studentów z psychologiem z Wydziału Psychologów KWP w Gdańsku, w ramach którego przedstawiono szczegółowe informacje o doborze do służby w Policji.


Wykład dla licealistów zakresu techniki daktyloskopii

17 marca Katedra Bezpieczeństwa zorganizowała wykład dla licealistów zakresu techniki daktyloskopii.
Wykład poprowadzili dr Wojciech Wosek oraz mgr Michał Maciejewski.


Expo 2020 Dubaj Łącząc umysły, tworząc przyszłość

W styczniu 2022 roku dr Ewelina Parysek odbyła wizytę studyjną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Expo 2020 Dubaj, to pierwsza światowa wystawa Expo, która odbyła się w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Południowej. Nadrzędnym hasłem wystawy jest Connecting Minds, Creating Future (Łącząc umysły, tworząc przyszłość), w związku z tym na wystawie zaprezentowano wiele innowacyjnych technologii od medycyny po astronautykę. Odbyła się również prezentacja Polskiego Sektora Kosmicznego. Tegoroczne Expo zostało poświęcone sztucznej inteligencji, globalnym wyzwaniom, podjęto tematykę związaną z humanitarnym wykorzystywaniem dronów.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/expo-2020-dubaj

Projekt badawczy
Martyrologia gdyńskich funkcjonariuszy Policji Państwowej w okresie II Wojny Światowej

Celem projektu jest ustalenie strat osobowych i losów funkcjonariuszy Komendy Policji Państwowej w Gdyni w latach II wojny światowej. Poczynione w ramach projektu działania mają przyczynić się również do upamiętnienia martyrologii gdyńskich policjantów.

Projekt jest prowadzony w Zakładzie Historii Bezpieczeństwa Państwa w Katedrze Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (przez dr. hab. Tomasza Chincińskiego i dr. Wojciecha Woska). Realizacja jego odbywa się we współpracy z innymi podmiotami, zarówno instytucjami (Muzeum II Wojny Światowej, Urząd Miasta Gdyni) jak i osobami fizycznymi (dr Jarosław Tuliszka).

W latach 2017 2021 w ramach projektu:

  • przeprowadzono kwerendy w archiwach (archiwum IPN, Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni) i muzeach (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu)
  • pozyskano pamiątki, dokumenty, zdjęcia i relacji od rodzin przedwojennych policjantów związanych z Gdynią;
  • zorganizowano seminarium naukowe („Martyrologia gdyńskich policjantów w okresie drugiej wojny światowej”, organizatorzy: WSAiB i MIIWŚ, 14 listopada 2017 r.) oraz wystawę („Losy policjantów w okresie II wojny światowej”, koncepcja i scenariusz wystawy T. Chinciński, organizator MIIWŚ, 24 lipca 2018 r.).

Do tej pory ukazały się publikacje naukowe będące efektem prac projektu:

  • Jarosław Tuliszka, Udział gdyńskich policjantów w obronie Wybrzeża w 1939 r., „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” 2019, nr 1, s. 146–160.
  • Tomasz Chinciński, Jarosław Tuliszka, Wojciech Wosek, Losy funkcjonariuszy Policji Państwowej w Gdyni w okresie II wojny światowej. Źródła i postulaty badawcze, „Zeszyty Gdyńskie” 2019 [druk 2020], nr 14, s. 79-86.
  • Tomasz Chinciński, Jarosław Tuliszka, Wojciech Wosek, Upamiętnienie wojennych losów gdyńskich policjantów, „Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2019 [druk 2020], nr 69, s.57 61.
  • Tomasz Chinciński, Gdyńscy policjanci w drugiej wojnie światowej – losy funkcjonariuszy po wrześniu 1939 roku, „Dzieje Najnowsze” 2021, nr 3, s. 27 41.

Autorzy projektu zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje o funkcjonariuszach gdyńskiej Policji Państwowej z okresu przedwojennego, okupacji oraz ich powojennych losów. Liczą, że uda się zbudować imienną listę, tych którzy służyli w gdyńskiej policji, którzy stracili życie w czasie drugiej wojny światowej lub nawet po jej zakończeniu w efekcie utraty zdrowia. Projekt obejmuje również zbieranie wszelkie dokumentacji oraz pamiątek po tych policjantach.

Kontakt do autorów projektu:
dr hab. Tomasz Chinciński – WSAiB w Gdyni, e-mail: t.chincinski@kadra.wsaib.pl
dr Jarosław Tuliszka, e-mail: jt2009@o2.pl
dr Wojciech Wosek – WSAiB w Gdyni, e-mail: w.wosek@kadra.wsaib.pl


Działalność Katedry 2021
Dokonania jej pracowników i współpracowników:

Publikacje:

1. J. Kosiński, G. Krasnodębski, P. Ciszek, P. Wawrzyniak, „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej”, raport opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Gdynia 2021.
2. W przygotowaniu: W. Wosek, E. Parysek, P. Wawrzyniak, „Innovative Security Strategies for the Port of Gdynia Infrastructure” – umowa licencyjna podpisana i przekazana do Dziekana Pawła Chyca. Publikacja planowana na koniec roku.


Udział w konferencjach naukowych: 2021

Nasz wykładowca pan magister Paweł Wawrzyniak wziął udział w następujących konferencjach naukowych:

1. Przestępczość Teleinformatyczna XXI wieku (PTXX1.3), konferencja naukowa na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w dniach 21 do 23 września 2021 roku. Prelekcja pt. „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej” – współautorstwo z dr. Pawłem Ciszkiem. Strona konferencji: https://ptxxi.amw.gdynia.pl/


Podcasty – promocja WSAiB 2021:

1. Wykładowca Katedry Bezpieczeństwa pan magister Paweł Wawrzyniak wziął udział w następujących podcastach:
2. Podcast „Bezpieczeństwo bankowości cyfrowej” – razem z dr. Wojciechem Woskiem, WSAiB on-line: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=770909666928273, 11 czerwca 2021.
Podcast „Cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, cyberbezpieczeństwo” – razem z dr. Wojciechem Woskiem, dr. Józefem Pruchniakiem, WSAiB on-line: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1227552354314052, 8 kwietnia 2021.

W dniach 7-8 grudnia 2021 roku dr hab. Rafał Ożarowski, profesor uczelni WSAiB wziął udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja pod tytułem „Beyond Europe: Globalisation in the Age o Competition” zgromadziła wielu uczestników z różnorodnych uniwersytetów na świecie. Moje wystąpienie było zatytułowane: What is the Future of Lebanon? Facing the Challenges and Threats of International Security.

W grudniu 2021 roku dr hab. Tomasz Chinciński, prof. uczelni WSAiB udzielił wywiadu jednemu z największych mediów na Ukrainie – Liga.net

Informacje zostały przekazane do artykułu o demokratycznych reformach służb wywiadowczych i specjalnych oraz ich komunikacji ze społeczeństwem w Polsce. Pan Profesor udzielił odpowiedzi na kilka pytań, głównie o tym, jak były reformowane polskie służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w okresie od transformacji ustrojowej w 1989 r. do pierwszej dekady XXI w.

W lipcu 2021 roku pracownicy Katedry Bezpieczeństwa WSAiB wraz z Komendą Wojewódzką Miejskiej Policji w Gdyni zorganizowali wystawę plenerową pt.: Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach.

Galeria zdjęć.


Gdyńscy policjanci w II wojnie światowej
artykuł opublikowany w „Dziejach Najnowszych”

Artykuł dr. hab. Tomasza Chincińskiego, prof. WSAiB, z Katedry Bezpieczeństwa, pt. Gdyńscy policjanci w II wojnie światowej – losy funkcjonariuszy po wrześniu 1939 roku został opublikowany w czasopiśmie „Dzieje Najnowsze” 3/2021 (data wydania: listopad 2021).

Publikacja jest realizacją projektu badawczego „Martyrologia gdyńskich policjantów w czasie drugiej wojny światowej”. Przedstawione w artykule wyniki badań naukowych dotyczą losów funkcjonariuszy Policji Państwowej z Gdyni w okresie II wojny światowej. We wrześniu 1939 r. policjanci z Gdyni nie ewakuowali się na wschód w pierwszych dniach kampanii wojennej, w większości pozostając w miejscu pełnienia służby. Ta sytuacja miała wpływ na ich okupacyjne losy. Gdyńscy policjanci stali się ofiarami represji ze strony niemieckiego i sowieckiego okupanta.

„Dzieje Najnowsze” są czasopismem wydawanym przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Ukazują się od 1969 r. Znajdują się na liście ERIH PLUS. Punkty MEiN 2021: 100 (Dyscypliny: nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, historia).


Gospodarka w mikroskali.
Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949

Dr hab. Tomasz Chinciński, prof. WSAiB, z Katedry Bezpieczeństwa, wystąpił podczas konferencji naukowej Gospodarka w mikroskali. Polacy i ziemie polskie w dekadzie dwóch totalitaryzmów 1939-1949, zorganizowanej przez Instytut Pileckiego z Warszawy, 16 listopada 2021 r., na platformie ZOOM

Celem konferencji było ukazanie na przykładzie case study, w jaki sposób polityka gospodarcza państw totalitarnych wpływała na codzienne życie Polaków w przełomowej dla nich dekadzie XX wieku.

Dr hab. Tomasz Chinciński wygłosił referat na temat: Wpływ polityki germanizacyjnej na przeobrażenia społecznogospodarcze w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie. W tym wystąpieniu podjęta została problematyka programu germanizacyjnego Alberta Forstera i jego oddziaływania na sprawy społeczno-gospodarcze na ziemiach przedwojennego województwa pomorskiego. Program zniemczania Polaków opracowany przez Forstera cechował się niezwykle pragmatycznym podejściem, zakładającym, że w pierwszej kolejności germanizacji mieli zostać poddani ludzie niezbędni dla gospodarki niemieckiej, tj.: robotnicy fabryczni i rolni, rzemieślnicy oraz drobni rolnicy. Forster kładł nacisk na gospodarczą wartość ziem włączonych do Rzeszy, uznając tzw. warstwę pośrednią, czyli większość mieszkańców Pomorza Gdańskiego, za grupę społeczną zdatną do zniemczenia. Te założenia przesądziły o masowości wpisów na niemiecką listę narodową na Pomorzu. Z kolei na miejsce wysiedlonej z Pomorza ludności polskiej osadzano niemieckich kolonistów ze wschodu, którzy często nie wykazywali się znajomością gospodarki rolnej. Na oblicze gospodarcze wcielonego do Rzeszy polskiego Pomorza wpływ miały także względy wojenno-gospodarcze.


Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce
dyskusja Laboratorium im. Richarda Pipesa

Dr hab. Tomasz Chinciński, prof. WSAiB, był moderatorem dyskusji panelowej wokół wznowionej książki Czesława Madajczyka Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Dyskusja odbyła się w ramach Laboratorium im. Richarda Pipesa, dnia 1 września 2021 r., o godz.13:00, na platformie ZOOM. Organizatorem dyskusji był Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W dyskusji udział wzięli: prof. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN); Spotkanie poprowadził prof. Tomasz Chinciński z Katedry Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Ideą tej dyskusji panelowej było spojrzenie na niemiecką politykę okupacyjną w Polsce z punktu widzenia różnych historyków, wywodzących się z różnych tradycji naukowych. Rozmawiano o aktualności perspektyw ujętych w książce Czesława Madajczyka. Próbowano odpowiedzieć na pytania: jak my jako historycy rozumiemy doświadczenie lat 1939-1945 roku, okupację niemiecką i jej pamięć? Jaki jest dzisiaj stan naszej wiedzy o niemieckiej okupacji? W jaki sposób fundamentalna synteza niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce pióra Czesława Madajczyka nam w tym pomaga?

Link do nagrania spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=JjMI3GLKs4M


Działalność Katedry.
Dokonania jej pracowników i współpracowników.

Artykuł I. Osmólskiej i R. Smolarczyka, Natural, technical and social threats and their impact on the safety of offshore urban agglomerations, „Security Dimensions”, 2021, t. 38, nr 38, s.

Poniżej link do numeru:
https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/articlesList?issueId=14447

i do artykułu:

https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=226644


ZAGROŻENIA NATURALNE, TECHNICZNE I SPOŁECZNE I ICH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PRZYPORTOWYCH AGLOMERACJI MIEJSKICH

NATURAL, TECHNICAL AND SOCIAL THREATS AND THEIR IMPACT ON THE SAFETY OF OFFSHORE URBAN AGGLOMERATIONS

słowa kluczowe: zagrożenia, porty morskie, bezpieczeństwo
keywords: threats, seaports, security

Streszczenie:
Wprowadzenie: Powiązania między portem a jego miastem, regionem i dalszym zapleczem gospodarczym powodują, że procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w porcie morskim oddziałują nie tylko na zjawiska gospodarcze i społeczne występujące w samym porcie, ale także na procesy rozwoju w skali regionu i kraju, które bezpośrednio dotykają setek tysięcy osób. Problem badawczy brzmi: Jak eliminować zagrożenia portu, które przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo miast i społeczności lokalnej?

Cele: Celem jest zdolność rozpoznawania i minimalizowania zagrożeń oraz wdrażanie rozwiązań, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo portów ale także sąsiadujących z nimi aglomeracji miejskich. Plany rozwojowe portów morskich muszą być skorelowane z rozwojem systemów i środków bezpieczeństwa portów. Transformacja portów na porty czwartej generacji niesie z sobą wzrost zagrożeń technicznych co obliguje tak rządową administrację morską jak i ich operatorów do szczególnej dbałości o sferę bezpieczeństwa.

Metody: W pracy wykorzystano teoretyczne metody badawcze tj. analizę literatury, analizę zjawisk zachodzących w gospodarce oraz wnioskowanie będące czynnikiem poznawczym przedmiotu poddanego analizie.

Wyniki: Wyniki badań wskazują, że zapewnienie bezpieczeństwa tj. eliminacja zagrożeń, przed powstaniem sytuacji kryzysowych, w miastach i regionach portowych stanowi rękojmię nie tylko płynnego rozwoju i funkcjonowania gospodarki ale także niezakłóconej współpracy i wymiany międzynarodowej.

Wnioski: Zastosowanie odpowiednich metod w celu minimalizacji zagrożeń związanych z działalnością portów morskich istotnie wpływa nie tylko na ich bezpieczeństwo ale jednocześnie na bezpieczeństwo przyportowych aglomeracji miejskich oraz morskiego łańcucha transportowego. Co w efekcie przekłada się na rozwój urbanistyczny oraz gospodarczy miast portowych jak i całych regionów.


International Conference on Security Studies

17 listopada 2021 roku w formie online odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa międzynarodowego (International Conference on Security Studies). Wydarzenie było organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i północno-cypryjski Eastern Mediterranean University, W konferencji wzięli udział badacze i eksperci z wielu ośrodków polskich i z uniwersytetu cypryjskiego. Prof. Rafał Ożarowski reprezentował Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni i zaprezentował wystąpienie na temat perspektyw postrzegania bezpieczeństwa międzynarodowego przez NATO i państwa Unii Europejskiej.


Polsko-Irańskie Seminarium Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Tytuł: Kryzys w Afganistanie. Implikacje dla bezpieczeństwa światowego.

Polish – Iranian Seminar on International Security
Title : Crisis in Afghanistan. Implications for the Global Security
Date: 27th October 2021 , 10:00 AM – 12:00 AM
Online : Skype Conversation Platform
Free Access
Seminarium w języku angielskim

Uczestnicy :
1. Prof. Rafał Ożarowski , E. Kwiatkowski University of Administration and Business in Gdynia, Poland
2. Prof. Przemysław Osiewicz, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
3. Dr Karol Bieniek, Pedagogical University in Cracow, Poland
4. Prof. Hadi Ajili, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
5. Prof. Majid Reza Momeni, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
6. Prof. Saeed Shokoohi, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
7. Prof. Seyedreza Mousavinia, Allameh Tabataba’I University, Iran

27 października 2021 roku odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone sytuacji w Afganistanie i przejęciu władzy przez Talibów. W seminarium udział wzięli profesorowie reprezentujący uniwersytet irański oraz polskie ośrodki naukowe. Uczestnicy odnieśli się do zagrożeń międzynarodowych i konsekwencji politycznych w tym zakresie. Podczas seminarium przedstawiono perspektywę irańską i polską, a także turecką w odniesieniu do kryzysu afgańskiego.


Paramedyk 2021

W dniach 20 – 22.09.2021 roku Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni współorganizowała wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Gdańsku, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów, 14 edycję wydarzenia edukacyjno-szkoleniowego „Paramedyk 2021”. W trakcie trwania tej imprezy odbyła się konferencja naukowa, której temat przewodni brzmiał „Medycyna i służby mundurowe – potrzeby, zależności i oczekiwania”. Podczas konferencji wystąpili pracownicy WSAiB dr Jarosław Przyjemczak z referatem pt. Najczęstsze obrażenia ciała doznane w trakcie służby przez funkcjonariuszy jednostek specjalnych Policji – wyniki badań oraz dr Wojciech Wosek z referatem pt. Identyfikacja ciał ofiar katastrof i ataków terrorystycznych – wybrane zagadnienia.

Udział w konferencjach naukowych: 2020
Nasz wykładowca pan magister Paweł Wawrzyniak wziął udział w następujących konferencjach naukowych:

1. Smart Port. The Merged Sea & Space Network, międzynarodowa konferencja naukowa (hybrydowa) na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, w dniu 24 września 2020 roku. Prelekcja pt. „Innovative Security Infrastructure of the Port of Gdynia” – współautorstwo z dr. Wojciechem Woskiem i dr Eweliną Parysek.
2. Banking Tech & Security. Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w bankowości, konferencja on-line, Warszawa 2020 – organizowana przez Pure Conferences. Prelekcja autorska pt. „Cybernetyczny wymiar bezpieczeństwa banku”.
3. Obsługa klienta bankowego – AI i bezpieczeństwo, konferencja on-line, Warszawa 2020 – organizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu (PIRB). Prelekcja autorska pt. „Wykorzystanie AI w działaniach cyberprzestępczych – jak uchronić naszych klientów?”.
4. Gartner Security & Risk Management Summit EMEA 2020, 14-17 września 2020, konferencja on-line, jako słuchacz.


16 października 2020 roku Katedra Bezpieczeństwa świętowała Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat prawidłowej resuscytacji.dz
WSAiB Gdynia, Parlament Studentów WSAiB, KrewAtywni oraz pan Lechosław Dzierżak – Radny Miasta Gdyni przygotowali specjalny spot promocyjny, w którym uczestniczyło wiele gdyńskich instytucji m.in.:
Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa, Straż Miejsca, Jednostka Wojskowa Formoza, Komenda Miejska Policji, V LO im. Płk. Stanisława Dąbka, Komenda Miejsca Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej Wydział Nadzoru i Regulacji Ruchu.

https://www.facebook.com/watch/?v=366842184463152


Dr Ewelina Parysek odbyła wizytę studyjną w Shanghai Propaganda Poster Art Center. Celem wizyty było nawiązanie współpracy z instytucją zagraniczną, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, prowadzenie badań związanych z przygotowanie publikacji książkowej oraz rozwojem jednostki naukowo-dydaktycznej.
Shanghai Propaganda Poster Art Center w swoich zbiorach ma 6000 chińskich plakatów propagandowych z lat 1940-1990. Jest to największa i najlepsza kolekcja na świecie. Część kolekcji m.in. została wystawiona w styczniu 2019 r. w Stanford University.
Odbycie wizyty studyjnej oraz kwerendy pozwoliło dr Ewelinie Parysek na zapoznanie się z kolekcją oraz odbycie konsultacji naukowych z dyrektorem Centrum Panem Yang Pei Ming.
Uzyskała zgodę powyższej Instytucji na wykorzystywanie w pracy naukowo-dydaktycznej materiałów będących w jej zbiorach oraz propozycję rozwinięcia kontaktów międzyinstytucjonalnych.

Działalność Katedry 2019
Dokonania jej pracowników i współpracowników:Publikacje:1. P. Wawrzyniak, „Ataki socjotechniczne jako skuteczna metoda oddziaływania na ofiary. Cybernetyczny i komunikacyjny charakter socjotechniki”, Pomorskie Forum Bezpieczeństwa II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.
2. P. Wawrzyniak, „Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej”, Pomorskie Forum Bezpieczeństwa II(7)/2019, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2019.
3. P. Wawrzyniak, „Współczesne oblicze przestępczości zorganizowanej w Polsce. Od transformacji ustrojowej i gospodarczej do transformacji cyfrowej” (w:) „Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, pod red. Mariusza Gizowskiego i Wojciecha Woska, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019.
4. P. Wawrzyniak, „Ewolucja problematyki przestępczości bankowej z uwzględnieniem ważniejszych zagrożeń” (w:) „Przegląd prac konkursowych. Edycja VII (2016/2017)”, pod red. E. Dąbrowskiej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Emów 2019.Udział w konferencjach naukowych: 2019
Nasz wykładowca pan magister Paweł Wawrzyniak wziął udział w następujących konferencjach naukowych:
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia 2019. Wykład otwarty pt. „Anatomia ataku socjotechnicznego w aspekcie cybernetyczno-komunikacyjnym”.

W wojnie z Hitlerem – austriacki film dokumentalny o początkach II wojny światowej
Dr hab. Tomasz Chinciński, prof. WSAiB, z Katedry Bezpieczeństwa, wystąpił w austriackim filmie dokumentalnym o początku II wojny światowej pt. Mit Hitler im Krieg. Der Überfall auf Polen… Und Österreich? (W wojnie z Hitlerem. Atak na Polskę… I Austrię?), reżyseria dr. Alfred Schwarz, realizacja Pammer-Film Prod. GmbH & Co. KG na zlecenie austriackiej telewizję ORF Wien. Film został wyemitowany w austriackiej telewizji 31 sierpnia 2019 r. o godzinie 22.00 w ORF III.
Produkcja ORF III reżysera Alfreda Schwarza poświęcona jest pamiętnym wrześniowym dniom 1939 r., które oznaczały upadek Polski, a także odwołuje się do porównań z Austrią. Podczas gdy Polacy jako pierwsi zostali podbici w wojnie przez Niemcy, Austria była pierwszym krajem, który został „pokojowo” podbity przez Niemców. Podczas gdy Polska była od wieków „arcy-wrogiem” Prus, a później Cesarstwa Niemieckiego, Austria przez lata dążyła do przyłączenia się do niemieckiego „narodu braterskiego” i nie żywiła urazy do Niemców.
II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 r. inwazją hitlerowskich Niemiec na Polskę. Chociaż polska armia była znacznie słabsza niż zmodernizowana niemiecka machina wojskowa, to w Polsce nie było wątpliwości, że opór przeciwko III Rzeszy jest nieunikniony. Stawiając opór niemieckiemu najeźdźcy, polskie władze liczyły na to, że Francja i Anglia natychmiast interweniują u ich boku. Jednak szybka interwencja militarna dwóch mocarstw zachodnich nie doszła do skutku. Zaledwie kilka dni później, jak uzgodniono w pakcie „Ribbentrop-Mołotow”, Związek Radziecki zajął wschodnią Polskę.
Dr hab. Tomasz Chinciński, prof. WSAiB udzielił do filmu dokumentalnego Mit Hitler im Krieg obszernego wywiadu o genezie i początkach wojny Hitlera z Polską w 1939 r. W sposób szczególny naświetlił on sytuację i postawy mniejszości niemieckiej żyjącej w Polsce oraz rolę niemieckiej dywersji. Przedstawił on również geopolityczne położenie Rzeczpospolitej i dokonał porównania przyłączenia (niem. Anschluss) Austrii do Niemiec w 1938 r. z niemieckim atakiem na Polskę w 1939 r.
Seminarium naukowe „Oblicza terroryzmu” 2019

W dniu 10 kwietnia 2019 roku, na zaproszenie Koła Naukowego „Bezpiecznik” WSAiB – organizatora wydarzenia, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WSAiB wzięło udział w seminarium kół naukowych „Oblicza terroryzmu”.

Uczestnicy omawiali różne aspekty terroryzmu m.in. ujęcie historyczne oraz wykorzystanie rożnych środków transportu w dokonywaniu zamachów. Odbyła się także dyskusja z zaproszonymi ekspertami nt. bezpieczeństwa imprez masowych m.in. płk. rez. Andrzejem Kuczyńskim b. oficerem JW. GROM oraz prof. Waldemarem Zubrzyckim b.oficerem BOA KGP.

Na zakończenie organizatorzy podsumowali dyskusje i wnioski wynikające z seminarium, a także podziękowali wszystkim uczestnikom, wręczając jednocześnie gadżety i upominki.

4 grudnia 2019 roku dr Wojciech Wosek oraz ekspert ds. bezpieczeństwa pan Marcin Samsel zorganizowali dla studentów WSAiB debatę dotyczącą przestępstw z nienawiści, w której udział wziął Piotr Niemczyk – Dyrektor Biura Analiz i Informacji UOP (w latach 1990-1992), Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP (w latach 1993-1994).