Katedra Logistyki

NAUKOWE KOŁO LOGISTYKI „TIR” (NKL „TIR”) ROZWIJA DZIAŁALNOŚĆ. SZEROKIEJ DROGI BEZ HAMOWANIA!!!

W dniu 15 grudnia 2021 r. w formule hybrydowej odbyło się drugie spotkanie operacyjne Naukowego Koła Logistyki „TIR”, w którym uczestniczyli zaangażowani w jego działalność studenci kierunku logistyka, opiekun koła, dr Rafał Szyc i kierująca Katedrą Logistyki, prof. dr hab. Danuta Rucińska. Dyskutowano o najbliższych planach działalności i dalszej, jego perspektywie. Z satysfakcją można mówić o ogromnym entuzjazmie i chęcią działania młodzieży akademickiej w trudnych uwarunkowaniach pandemicznych.

Naukowe Koło Logistyki „TIR” – Transport, Infrastruktura, Rozwój, powołane przez studentów Logistyki i Zarządzania, skupia pasjonatów transportu, spedycji i logistyki, studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Integruje też potencjalne kadry branży TSL, zainteresowane rozszerzaniem kierunkowych i specjalnościowych horyzontów poprzez kontakty z praktyką gospodarczą (spotkania ze specjalistami, wizyty studyjne w firmach transportowo-logistycznych, których przybywa na pomorskim rynku TSL. Inspiruje do ukierunkowanych działań, stąd należy postrzegać je w kategorii platformy wymiany doświadczeń, nowych, „logistycznych” idei, kontaktów i aktywności.

Celem NKL „TIR” jest przybliżenie studentom zagadnień z dziedziny logistyki w tym transportu i spedycji tj. planowania, organizowania, kontrolowania, procesów związanych z logistyką w przedsiębiorstwach oraz funkcjonowania łańcuchów dostaw..

Do działalności Naukowego Koła Logistyki TIR” należy zaliczyć m.in. udział w konferencjach naukowych, webinariach, spotkania z ekspertami, wizyty studyjne, konferencjach naukowych, ukierunkowanej edukacji logistycznej młodzieży szkolnej, celowych akcjach i aukcjach zorientowanych na szczytne cele społeczne (np. szlachetna paczka, pomoc seniorom, dzieciom), pomoc zwierzętom itd. Istotnym celem działalności będzie współpraca z kołami naukowymi naszej uczelni i innych szkół wyższych (Uniwersytet Gdański, inne), Towarzystwami Naukowymi w tym Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsk z siedzibą w Sopocie) i warsztaty logistyczne.

Intencją członków NKL „TIR” jest zorganizowanie Studenckiej Konferencji Logistycznej WSAiB.

Na spotkaniu zaprezentowano też sprawy organizacyjne i operacyjne (struktura reprezentacji koła, statut, rejestracja, poszerzanie wiedzy logistycznej inne aktywności) m. in. powiązane z działalnością w ramach Infoshare Academy (inicjator M.S.).

Silnym wsparciem studentów, członków Koła Naukowego „TIR” będą nauczyciele akademiccy z Katedry Logistyki w szczególności, w zakresie partycypowania studentów w realizacji katedralnego projektu Zrównoważona mobilność studentów i innych programów w tym międzynarodowych.

Zapraszamy nowych członków, też na facebooku.

Gdynia, 20 grudnia 2021 r. Tekst przygotowała

Prof. dr hab. Danuta Rucińska

Kierownik Katedry Logistyki

Nowy projekt Katedry Logistyki
PROEKOLOGICZNA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW WSAiB W GDYNI

Założenia wstępne
W Katedrze Logistyki dostrzegamy pogłębiające się zagrożenie środowiska naturalnego człowieka i naszego otoczenia. Dlatego postanowiliśmy odważnie kształtować świadomość i postawy komunikacyjne studentów włączając się bezpośrednio do działań na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju.
1. Nawiązując do polityki zielonego ładu dla zrównoważonego UE i obowiązku ratowania środowiska naturalnego, w skali lokalnej postanowiliśmy budować nowy rodzaj mobilności miejskiej odczuwamy m. in. konieczność ograniczenia szkodliwych emisji na rzecz poprawy warunków zdrowia i życia mieszkańców regionu z uwzględnieniem współdzielenia racjonalnego wykorzystania przestrzeni miejskiej.
2. Potrzebę pilnych zmian widzimy na co dzień, choćby na przykładzie uczelnianego parkingu. który nie mieści nadmiernej ilości aut osobowych, w znakomitej większości studenckich. Doskonała dostępność komunikacyjna uczelni często może wykluczać dojazdy transportem indywidualnym. Rowerem, hulajnogą, e-skuterem czy transportem publicznym jest taniej i wygodniej. Stąd elementem projektu jest idea utworzenia specjalnych, bezpiecznych miejsc do ich parkowania i wynajmu w najbliższym otoczeniu uczelni.

Cel projektu: kształtowanie nowej mobilności miejskiej tj. wykorzystywanie proekologicznych sposobów podróżowania (e-mobilność, mikromobilność – rowery (e-rowery), hulajnogi (e-hulajnogi), rolki, e-deskorolki, e-skutery) i szersze korzystanie przewoźników publicznych(PKM, SKM, ZKM w Gdyni) z oferty transportu zbiorowego.

Podjęta akcja będzie miała charakter ciągły w skali rocznej – od wiosny 2022 r., z zaznaczeniem, iż w każdym kwartale, zgodnym z określoną porą roku, będą następujące motywy przewodnie:
– środki transportu wykorzystywane w podróżach miejskich,
– powietrze, jakim oddychamy w czasie podróży,
– nowe rozwiązania proekologiczne w transporcie,
– nasza rola w budowaniu proekologicznego wizerunku WSAiB.

Koordynator projektu: mgr Karol Kozak
Realizatorzy główni: mgr Karol Kozak, dr Rafał Szyc, mgr Dominik Makurat
Realizatorzy wspomagający: wszyscy pracownicy Katedr Logistyki, studenci na kierunku logistyka w tym Koło Naukowe TIR.
Współpraca w uczelni: zainteresowane katedry WSAiB, inne koła naukowe, Parlament Studentów, Akademickie Biuro Karier, zespół informatyków, Dział Marketingu.
Współpraca z otoczeniem: m. in. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miejski w Gdyni, Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Gdyni, innymi instytucjami w skali lokalnej, regionalnej, ponadregionalnej, międzynarodowej.

Jakie podejmiemy działania?
Szeroka promocja obowiązku troski o środowisko naturalne człowieka poprzez:
– prelekcje/wykłady na temat trwałego, zrównoważonego rozwoju świata,
– spotkania tematyczne/otwarte na temat zmian zachowań komunikacyjnych przy herbacie/filtrowanej wodzie z ekologicznym, owocowym skokiem ze studentami, przedstawicielami instytucji samorządowych, przedsiębiorcami, mieszkańcami miasta;
– cykl edukacyjny w ramach Akademii Licealisty (współpraca z Akademickim Biurem Karier);
– spotkania koła naukowego (kół naukowych) zorientowane na wspieranie celów projektu (tematyczne dyskusje i debaty, przygotowywanie prezentacji lub filmików na niektóre zajęcia dydaktyczne, emisje w extranecie WSAiB, akcje proekologiczne widoczne w otoczeniu miejskim – współpraca z Działem Marketingu;
– badania marketingowe pod hasłem „Studenci WSAiB a środowisko” i prezentacja ich wyników (seminarium wzbogacone wystawą zdjęć wykonanych przez studentów (w bluzach identyfikujących uczelnię),
– eventy plakatowe I fotograficzne „każda pora roku” – współpraca z Działem Marketingu,
– otwartą zbiórkę nieużywanych, niepotrzebnych rowerów do udostępniania pracownikom i studentom WSAiB (z logo lub w kolorystyce uczelni),
– podsumowująca konferencja naukowa, w efekcie której powstanie publikacja zbiorowa z częścią albumową z udziałem autorskim szczególnie zaangażowanych studentów wraz z zamieszczeniem wyłonionych w konkursie najciekawszych zdjęć.
– utworzenie seminarium (dyplomowe/magisterskie), ukierunkowanego na zagadnienia: Transport i logistyka a polityka zrównoważonego rozwoju.

Studenci w ramach nagród za nadesłane na każdy z 4 etapów akcji prace (eseje, autorskie plakaty) będą mogli wygrać:
– książkę o tematyce nawiązującej do problemów poszanowania środowiska
– hulajnogę elektryczną itp.

Co planujemy dodatkowo?
1. Wyodrębnienie przyjaznych środowiskowo miejsc odpoczynku w budynku uczelni i na wolnym powietrzu (ławki, leżaki, wygodne siedziska).
2. Stworzenie systemu roweru uczelnianego; Pracownicy Katedry Logistyki w ramach kontaktów biznesowych pozyskają do współpracy przedsiębiorców, którzy przekażą np. 10 sztuk rowerów miejskich do wyłącznej dyspozycji pracowników i studentów WSAIB.
Zadaniem uczelni w tym uczestników projektu będzie opracowanie systemu wypożyczania rowerów,
3. Instalacja 5 stojaków rowerowych na terenie uczelni i miasta w bliskim sąsiedztwie uczelni.

Władze Uczelni poparły projekt przedstawiony przez Katedrę Logistyki
pt. PROEKOLOGICZNA MOBILNOŚC STUDENTÓW WSAIB W GDYNI.

DZIĘKUJEMY!!
Opracowanie
Prof. dr hab. Danuta Rucińska
Kierownik Katedry Logistyki
Gdynia, 04.12.2021 r.

KONFERENCJA NAUKOWA POD HASŁEM
ŚWIAT, KTÓRY NADCHODZI.
LOKALNE I REGIONALNE KONSEKWENCJE WYZWAŃ GLOBALNYCH – EDYCJA 2
GDYNIA, 22. X. 2021 R.

INFORMACJA POKONFERENCYJNA

W dniu 22 października 2021 r. w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni odbyła się konferencja naukowa pod hasłem. „Świat, który nadchodzi. Lokalne i regionalne konsekwencje wyzwań globalnych” ed. 2, Zorganizował ją Zespół pracowników Katedry Logistyki WSAiB, którą kieruje prof. dr hab. Danuta Rucińska. W pracach przygotowawczych wyróżnili się adiunkci: dr Michał Graban i dr Michał Tuszyński.

Patronat honorowy wydarzenia objął Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdyni.

Tezą główną konferencji była idea:

współczesna globalizacja silnie oddziałuje na życie społeczno-gospodarcze ze skutkami w wymiarze regionalnym i lokalnym, w naszych małych ojczyznach.

Odpowiedzią na to zjawisko jest proces decentralizacji władzy i tworzenia oddolnych wspólnot, praktycznie na całym świecie. Ma ono charakter globalny jako współzależność i odzwierciedlenie lokalnego i regionalnego porządku instytucjonalnego.

Wieloaspektowe oddziaływani procesów globalnych można szeroko interpretować przez pryzmat logistyki. We współczesnych regionach i węzłach miejskich zbiegają się ciągi transportowe, stanowiąc dogodne miejsca lokalizacji ważnych ośrodków węzłowych.

Nadmorskie położenie warunkuje rozwój portów morskich i centrów logistyczno-dystrybucyjnych, umożliwiających zarządzanie łańcuchami dostaw o zasięgu globalnym.

W słowie wprowadzającym do konferencji Pani Profesor
D. Rucińska zwróciła uwagę, iż nie można rozważać skutków globalizacji, bez wiedzy o historycznych uwarunkowaniach przeobrażeń strukturalnych w transporcie i logistyce pod wpływem postępu technicznego oraz cykliczności długookresowych zmian gospodarczych, które stworzyły silne podstawy współczesnych przemian.

J.M. Rektor WSAiB Pan dr Tomasz Białas dodał, iż nie tylko historia może stanowić narzędzie do zrozumienia złożoności świata, ale również refleksje nad aktualnymi wyzwaniami, np. znaczeniem energetyki w rozwoju gospodarczym i społecznym.

W konferencji uczestniczyli akademicy i praktycy – przedstawiciele biznesu, pomorskiej administracji samorządowej, instytucji gospodarczych i gospodarujących w tym terminali logistycznych, portów morskich, urbanistów, a także specjalistów do spraw marketingu. Audytorium (w formule hybrydowej) stanowili przedsiębiorcy, reprezentanci stowarzyszeń naukowych i studenci.

Pogłębiona analiza i dyskusja podczas konferencji dotyczyła regionalnych i lokalnych konsekwencji przemian w światowej gospodarce, stanowiąc asumpt to wielu inspirujących myśli prelegentów, m.in.

 • Prof. Bohdan Jeliński (WSAiB): „Zauważalny jest kryzys idei i kryzys przywództwa, pogłębiany przez globalne zmiany, kryzys ten nie sprzyja zaspokajaniu potrzeb człowieka i jego oczekiwań”.
 • Prof. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska): „Należy uwzględniać znaczenie marketingu terytorialnego w procesie transformacji miast portowych w kontekście wyzwań światowych. Transformacja ta musi się odwoływać do tożsamości i zasobów kulturowych przestrzeni portowych”.
 • Dr Zbigniew Canowiecki (Pracodawcy Pomorza): „Zmiany o charakterze globalnym, wywierające skutki na rozwoju gospodarczym pomorskich firm zaczęły się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej”.
 • Dr Dorota Książkiewicz (Uniwersytet Gdański): „Największym wyzwaniem dla współczesnego transportu jest cyfryzacja. Optymalizacja procesów gospodarczych wymaga zapewnienia zasobów energii, infrastruktury i większej świadomości społecznej”.
 • Pan Janusz Piechociński (Izba Przemysłowo – Handlowa Polska–Azja): „Współczesne turbulencje i zmiany, które przekształcają porządek świata, jak nigdy, wymagają współpracy na każdym poziomie decyzyjnym”.
 • Ewa Kłos (DCT Gdańsk): „Deepwater Container Terminal Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym. Jest otwartą bramą morską i jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Jest ważnym węzłem tsl dla Polski”.
 • Dr Michał Graban (WSAiB): „Tożsamość i marka regionu pomorskiego może być silnym atutem Pomorza rozpatrywanym z perspektywy globalnych powiązań i łańcuchów interakcji. Aby szanse te urzeczywistnić należy wykorzystać nadmorskie położenie województwa i jego obszary o dużym nasyceniu wartościami kulturowymi”.
 • Dr Michał Tuszyński (Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., wykładowca w Katedrze Logistyki): „Porty morskie stają się przemysłowymi konglomeratami, nie tylko dokonującymi klasycznych czynności transportowych, ale przede wszystkim tworzącymi wartość dodaną na poziomie lokalnym, która ma znaczenie w relacjach globalnych. Dla przykładu, Port Gdynia jako hub logistyczny – skupia jak w soczewce aktualne światowe przemiany i wyzwania takie jak transformacja energetyczna, cyfryzacja i platformizacja, nowe technologie przewozowe, rozwój infrastruktury, zasobooszczędność, społeczną odpowiedzialność biznesu”.
 • Krzysztof Żarna (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński): „W procesy globalnych przeobrażeń i wyzwań wpisują się lokalne i regionalne polityki internacjonalizacji przedsiębiorstw branży twórczej w Obszarze Morza Bałtyckiego stanowiąc o ich wyjątkowości ”.
 • Aleksandra Krawucka (Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej): „Globalne wyzwania transportowo-logistyczne sprzyjają kształtowaniu unikatowych, lokalno-regionalnych powiązań gospodarczych regionu śląskiego w polsko-czesko-słowackiej strefie przygranicznej. Służą one wdrażaniu technik i technologii optymalizujących koordynację i planowanie przewozów towarowych (przykład regionu Trans-Tritia)”.
 • Dr Grzegorz Lewicki (Klub Jagielloński, Polski Instytut Ekonomiczny): „Przemiany cywilizacyjne, które można określić synonimem Nowego Średniowiecza wiodą do odradzania przywilejów i wspólnot lokalnych w Europie, a także relacji sieciowych, które osłabiają rolę relacji państw narodowych. Regiony, które pragną odnaleźć się w nowym świecie winny operować swoimi tożsamościami, traktowanymi jako miękkie zasoby gospodarcze”.

Wnioski pokonferencyjne

 1. Nowoczesne trendy globalne w tsl zwiastują narastającą złożoność przemian społeczno-gospodarczych, rynkowych i instytucjonalnych; odpowiedzią na potencjalne potrzeby są wyprzedzające zmiany podejmowane przed podmioty publiczne i gospodarcze.
 2. Niezbędne jest ciągłe dostosowywanie infrastruktury transportu, logistyki i łańcuchów dostaw do potrzeb globalizującej się gospodarki, rynków i społeczeństw.
 3. Globalizacja wyznacza nowe tendencje w zakresie marketingu terytorialnego i tematyzacji przestrzeni, zwłaszcza na trójmiejskich obszarach nadmorskich i portowych, wyposażonych w silne wartości kulturowe.
 4. Dla wzmocnienia rangi Pomorza w globalnych łańcuchach wartości potrzeba intensyfikacji współpracy jednostek administracyjnych, ulokowanych wzdłuż Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce i sferą biznesu;
 5. Potrzeba budowy „Drogi Czerwonej” w Gdyni i współdziałania lokalnego w tym zakresie; to warunek rozwoju gospodarczego Pomorza, sprawności Portu Morskiego w Gdyni i organizacji życia w mieście.
 6. Podjętą problematykę należy kontynuować na konferencjach, spotkaniach tematycznych, seminariach naukowych i upowszechniać wśród studentów.

Z sygnałów, jakie docierają do WSAiB, możemy uznać konferencję za ciekawą, udaną, satysfakcjonującą i inspirującą do dalszych spotkań. Wyrażamy nadzieję, że podjęta dyskusja o sprawach istotnych dla polskiej gospodarki i społeczeństwa w świetle wyzwań globalnych, była dla uczestników wartościowym doświadczeniem.

Jesteśmy przekonani, że podejmiemy refleksje nad „Światem, który nadchodzi…”, podczas następnej edycji konferencji. Tymczasem gromadzimy treści wystąpień i głosów w dyskusji w celu ich opublikowania w monografii nakładem naszej uczelni.

Informację przygotowała
Prof. dr hab. Danuta Rucińska
Kierownik Katedry Logistyki