Katedra Zarządzania

Koło Naukowe „Princeps” tworzy grupa pasjonatów, studentów Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Celem koła jest szerzenie wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania, rozwoju kompetencji menedżerskich oraz propagowanie dobrych praktyk wynikających z połączenia rozwoju, nauki działania. Aktywnie uczymy się zarządzania poprzez organizowanie wydarzeń na uczelni, współpracę z Parlamentem Studenckim oraz współdziałanie z pozostałymi kołami i organizacjami. Wiedzę teoretyczną poszerzamy przygotowując i biorąc udział w konferencjach naukowych. Opracowaliśmy i prowadzimy autorski program „Spotkanie przy kawie”, na które zapraszamy pracowników Uczelni oraz przedstawicieli świata biznesu, którzy w swobodnej atmosferze dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mając świadomość, jak ważna jest rola promocji w działaniach sprzedażowych chętnie włączamy się w działania marketingowe uczelni. O rozwój dbamy też uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych i akcjach społecznych na rzecz potrzebujących.

Aktualnie pracujemy nad:

 • Projektem, który zaprezentujemy na Festiwalu Kół Naukowych ScienceCom w Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
 • Przygotowaniem Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej
 • Realizacją kolejnych Spotkań przy kawie
 • Warsztatami z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego dla członków koła
 • Aktywnym budowaniem społeczności WSAiB

W roku akademickim 2020/2021 przedstawiciele koła: Dominika Brzostek, Aleksander Grzela, Jadwiga Kobielska, Kamila Labuda, Klaudia Olszewska i Michał Studniarz otrzymali, z rąk Pani Dziekan Marioli Łuczak wyróżnienie za aktywną pracę na rzecz społeczności Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Opiekunem koła jest: mgr Anna Kunicka
Działania koła prezentujemy na FB: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Princeps-100580508910238
Kontakt: knprinceps@wsaib.p

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Dziekan Wydziału Zarządzania

ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ:

Praktyka i teoria biznesu. Aktualne wyzwania, trendy, zjawiska.
Gdynia, 19.11.2021

Konferencja odbędzie w trybie hybrydowym; stacjonarnie w siedzibie Uczelni (Gdynia, ul. Kielecka 7) oraz zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft TEAMS (link zostanie udostępniony przed konferencją).
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy praktyków i teoretyków biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości, ekonomii i finansów oraz logistyki. Ukierunkowanie konferencji na problemy oraz rozwiązania stosowane w biznesie w rzeczywistości covidowej i postcovidowej.
Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu, w tym tzw. młodego biznesu, przedstawicieli uczelni wyższych, studentów, reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Wyzwania dla biznesu w dobie pandemii. Problemy obszaru MSP
 • Biznes, ekonomia, finanse – aktualne zagadnienia
 • Logistyka – aktualne wyzwania i problemy
 • Obszary współpracy nauki z biznesem oraz biznes a lokalność
 • Badania, innowacje, nowoczesne technologie w biznesie
 • Bezpieczeństwo w biznesie
 • Przedsiębiorczość studencka

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ?

Należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem:

https://forms.office.com/r/wP0g2kr6Fu

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Komitet naukowy :

dr hab. prof. WSAiB Dorota Simpson
prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński
prof. dr hab. Krzysztof Szałucki
dr Gabriela Golawska-Witkowska
dr Jerzy Sekuła

Komitet organizacyjny:

mgr Beata Kowal-Rudnicka
mgr Dawid Stefaniak
dr Paweł Bykowski

Kontakt:

Adres e-mail do korespondencji: p.bykowski@kadra.wsaib.pl

INFORMACJA DLA OSÓB, CHCĄCYCH WYSTĄPIĆ NA KONFERENCJI Z PRELEKCJĄ

Osoby, które chcą wystąpić z prelekcją, uprzejmie prosimy o przesłanie tematu wystąpienia do akceptacji do komitetu naukowego na adres d.simpson@kadra.wsaib.pl (zakres: biznes, przedsiębiorczość, zarządzanie), z zakresu gospodarki i ekonomii b.jelinski@kadra.wsaib.pl

Do tematu wystąpienia należy dołączyć krótki konspekt opisujący treść wystąpienia.

Inkubator przedsiębiorczości WSAiB

1. Wizja:

 • Bycie pierwszą instytucją wyboru biznesowych usług doradczych dla studentów i absolwentów WSAiB chcących być przedsiębiorcami.

2. Cel główny:

 • Wsparcie merytoryczne studentów i absolwentów Uczelni w wejściu na rynek jako przedsiębiorcy i działacze społeczni w ramach NGO.

3. Cele cząstkowe:

 • Rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród grupy docelowej;
 • Kierowanie działań przedsiębiorczych studentów w odpowiednim kierunku myślenia przedsiębiorczego;
 • Pomoc w uzyskaniu finansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
 • Wsparcie formalno-prawne studentów przy zakładaniu działalności gospodarczej.

4. Działania i projekty:

 • Indywidualne doradztwo biznesowe dla studentów w obszarach:
  – finansowania,
  – zarządzania,
  – formułowania przedsiębiorstwa,
  – prawnych aspektów działalności gospodarczej
  – marketingu,
  – HR,
  – PR,
  – Księgowych aspektów działalności gospodarczej.
  (Na początku należy zebrać grupę doradców, którzy zostali by ogłoszeni na podstronie internetowej Inkubatora wraz z konkretnym opisem doświadczenia i zakresem obsługiwanych obszarów doradztwa i godzinami „przyjęć”. Następnie przez kalendarz zapisów zainteresowani mogliby się zapisywać na takie konsultacje.) Tak stworzoną podstawę można promować wśród studentów i absolwentów uczelni.
 • Szkolenia zamknięte grupowe dla studentów i absolwentów, z zakresu:
  – Zarządzania projektami
  – Business model canvas
  – Design thinkingZarządzanie zespołem
  – Tworzenie ofert
  – Pozyskiwanie finansowania
  – Komunikacja i kompetencje miękkie np. negocjacje
 • Otwarte wykłady motywacyjne z praktykami
  – Zapraszanie znanych i doświadczonych praktyków biznesowych/przedsiębiorców na wywiady, prelekcje, debaty, podczas których będą oni prezentować swoje punkty widzenia na bycie przedsiębiorcą oraz dzielący się swoją wiedzą
 • Wydarzenia networkingowe sieciujące studentów, przedsiębiorców, władze publiczne, NGO i inwestorzy
  – Moderowane spotkania pozwalające pokazać uczelnię jako prestiżowe miejsce biznesowe oraz pozwalające zainteresowanym studentom na zdobywanie i pozyskiwanie kontaktów biznesowych, budowanie relacji opartych na uczciwych zasadach rynkowych, zdobywanie w praktyce kompetencji miękkich
 • Program akceleracji dla przedsiębiorstw założonych przez studentów i absolwentów Uczelni
  – W przyszłości stworzenie kompleksowego zamkniętego programu szkoleń i konsultacji biznesowych dla określonej grupy młodych przedsiębiorców (faza pre-seed lub seed) wywodzących się z uczelni. Program będzie zakończony prezentacją swoich przedsiębiorstw na wydarzeniu przed potencjalnymi inwestorami i kontrahentami.

Kontakt dr Paweł Bykowski
p.bykowski@kadra.wsaib.pl

Zainteresowanych proszę o wypełnienie poniższej deklaracji

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OmIBe6LerEu4iy4HFAb5t7l2RDnNwcNIowb1LeKVyXBUQVFUSkJUSkUxWlFZNERMSFhISjI4QThZNi4u

 

Wybrane publikcje pracowników Katedry Zarządzania

Katarzyna Osiecka-Brzeska, Anna N. Osiecka, Susanna Quer, Aleksandra Wróbel, Unpaid Work in Marine Science: A Snapshot of the Early-Career Job Market, Frotiers 2021,
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.690163/full

Konferencje

M. Selwent
1. Informatyka w Zarządzaniu – V Konferencja Naukowa UE Katowice, 12.2020.
2. Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu – I Ogólnopolska Konferencja
Naukowa im. prof. Jana Winieckiego, UG – 09.2020

A. Białk-Wolf
Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Strategie procesy i projekty ZZL – XV Konferencja Naukowa – zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Organizacji i Zarządzania, UG – 09.2020.
The nexus between medical tourism and health policy: a comparative case analysis of Australia, Germany, Italy and Poland” (współautorzy: C. Pforr, C. Locher, M. Volgger), Int. J. Tourism Policy, Vol. 10, No. 3, 2020
Destination Pommern. Svenska medicinturister i Polen. w: Frank-Michael Kirsch, Kjell Ljungbo, Erik Borg (red.): Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik. Möklinta: Gidlunds. S. 128-153, 2019
8.04.2021 „Wyzwania organizacyjne turystyki medycznej” – Zakład Prawa AWF w Krakowie
10.03.2021 – wystąpienie online na ITB Now Berlin na temat: „A New Approach to Medical Tourism”
31.03.2021 – wystąpienie w ramach: “Warmia and Masuria virtual study visit” na temat: “Development of Medical Tourism in Poland”
16.11.2020 – Konferencja „Zdrowe życie” w Olsztynie, wystąpienie na temat „Formy organizacji turystyki zdrowotnej w Polsce i na świecie”
2.12.2020 – wystąpienie w ramach V Krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej „Turystyka medyczna w Krakowie wobec covid-19 – stan i inspiracje”
10.12.2020 – Konferencja: BIZNES WIR #6, Perspektywy rozwoju turystyki zdrowotnej w oparciu o koncepcję regionu zdrowia na Warmii i Mazurach, https://fb.watch/2j5zL4TB35/

Paweł Bykowski
Samorządność gm. Puck, Zeszyty gminy Puck, 2021.
Strategia rozwoju społ.-ekonomicznego Gminy Kobylnica, Gdańsk 2020.
Audyt szkolnictwa na terenie gminy Sierakowice, Gdańsk 2020.

Projekty

M. Selwent: Projekt „MULTIDYSCYPLINARNY OTWARTY SYSTEM TRANSFERU WIEDZY – MOST WIEDZY” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.