Projekty Realizowane

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” wspiera doskonalenie instytucjonalne oraz doskonalenie kompetencji kadr Uczelni mające na celu poprawę jakości kształcenia.
W ramach projektu zaplanowano różnorodne działania, m.in.:

 • Wsparcie utworzonego na WSAiB Centrum Doskonałości Dydaktycznej;
 • Opracowanie autorskich e-podręczników dedykowanych dla studentów naszej Uczelni;
 • Job shadowing pracowników Centrum, Dziekanów i wykładowców na wybranych uczelniach polskich i zagranicznych;
 • Szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz pracowników;
 • Audyt i aktualizacja uczelnianych dokumentów projakościowych;
 • Zakup nowych e-podręczników do Biblioteki;
 • Doposażenie Laboratorium Kryminalistyki.

Zadanie będzie finansowane w całości w ramach projektu pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie otrzymane przez Uczelnię: 817 820,00 zł w tym:

 • ze środków europejskich: 689 258,67 zł
 • ze środków budżetu państwa: 128 561,33 zł

Projekt będzie realizowany do dnia 30 września 2023 r.
Umowa nr MEiN/2022/DIR/2609

Kontakt:
Biuro Projektów
e-mail: biuroprojektow@wsaib.pl

W dniu 26.02.2021 r. Uczelnia podpisała umowę na realizację projektu: „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami” (POWR.03.05.00-00-A076/20-00).
Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez dostosowanie infrastruktury i procedur Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zmianę świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskazanego celu poprzez:

 1. podniesienie świadomości i kompetencji kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej uczelni poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami i nauki przystosowania do ich potrzeb istniejących norm postępowania, które zostaną pozyskane dzięki specjalistycznemu szkoleniu dającemu podstawy wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności, jej rodzajów, a także uczącemu savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami różnego typu;
 2. dostosowanie infrastruktury technicznej budynku poprzez montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego w toaletach;
 3. stworzenie pomieszczenia pracy dla Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i przystosowanie go w taki sposób, aby możliwe było w pełni samodzielnie korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami różnego typu;
 4. zakup sprzętu informatyczno-multimedialnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz sprzętu ułatwiającego studiowanie – m. in. specjalistycznych laptopów do notowania i aktywnego uczestniczenia w zajęciach przy ich pomocy, myszy powiększonych, klawiatur z powiększonymi klawiszami i znakami i specjalnie profilowanych, przeznaczonych dla osób korzystających z jednej ręki lub piszących nogami/ ustami, pozwalającym osobom z niepełnosprawnościami na pełną obsługę komputera, ekranów dotykowych, a także nowoczesnych czytaków z funkcją dyktafonu, z których część znajdowałaby się w uczelnianej bibliotece, pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących i niesłyszących oraz podwieszanych projektorów laserowych;
 5. modernizację strony internetowej w sposób wychodzący naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami (stworzenie wersji audio wszystkich podstron internetowych uczelni, która umożliwia zapoznawanie się z treściami na stronie i pomoże w nawigacji; personalizacja witryny pod względem kolorystycznym; właściwy opis wszelkich elementów graficznych; wprowadzenie możliwości zmiany wielkości czcionki i możliwości stałego korzystania z przyjaznego osobom niedowidzącym lub niewidomym narzędzia do komunikacji z administratorem strony, możliwość skorzystania z predefiniowanych schematów obrazu o dużym kontraście i wprowadzenie zaawansowanej możliwości odwrócenia kolorów (negatywu), dla polepszenia widoczności i czytelności strony przez osoby niedowidzące lub niewidome);
 6. wprowadzenie do nauczania elementów e-learningu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szczegółowy opis materiałów graficznych na zajęcia, wersja audio dokumentów tekstowych itp.);
 7. stworzenie i praca nad bezkolizyjnym funkcjonowaniem specjalistycznych platform umożliwiających studentom z niepełnosprawnościami łatwiejsze podchodzenie do egzaminów i szybsze załatwianie spraw studenckich przez Internet (modernizacja wirtualnego dziekanatu i stworzenie przyjaznej osobom niedowidzącym aplikacji mobilnej) oraz opracowanie programów dla 20 przedmiotów do nauczania w trybie zdalnym (po 30 godzin na każdy przedmiot – wykład/ ćwiczenia/ lektorat/ seminarium) uwzględniających potrzeby osób niedowidzących.

Termin realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 994 912,50 zł.

Wartość dofinansowania: 965 065,12 zł. (w tym 838 512,25 zł. ze środków europejskich oraz 126 552,87 zł. ze środków dotacji celowej).

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Pani Ewa Skwierawska-Gawlik

Do zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w WSAiB
w Gdyni należy podejmowanie działań zmierzających do:

 • inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 • likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej;
 • pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych stosownie do indywidualnych potrzeb studenta;
 • reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami;
 • zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
 • udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków.

Z pomocy Pełnomocnika może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem
w trybie standardowym.

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności,
 • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych pełni dyżury dla studentów:
we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00 w pok. 312

Informacje kontaktowe:
E-mail: biuroon@wsaib.pl
Tel. 58 660 74 37

W przypadku nieobecności Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych prosimy o kontakt z Biurem Projektów pod nr tel. 58 660 74 44 lub poprzez pocztę elektroniczną:
e-mail: biuroprojektow@wsaib.pl.

Działalność Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych została wznowiona w związku z realizacją projektu „WSAiB przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt „Inspiratorium Kariery” jest realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Absolwent”. Jest to wspólny projekt Fundacji Aktywności Zawodowej – lidera projektu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – partnera projektu.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w szczególności ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wsparcie w ramach projektu dla Uczestnika obejmuje:

 • opracowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery;
 • szkolenia i kursy;
 • poradnictwo zawodowe;
 • wsparcie psychologiczne;
 • wsparcie prawne;
 • pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r. – 30.09.2023 r.

Dofinansowanie: 1 209 758,37 zł

 

W ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymała dofinasowanie na projekt pn. „Bądź bezpieczny. Sekuritologia-kompleksowe bezpieczeństwo.”

Projekt obejmuje następujące działania:

 • pikniki naukowe prezentujące techniki kryminalistyczne w praktyce;
 • wykłady z zakresu bezpieczeństwa – m.in. Cyberzagrożenia w sieci; Wiktymologia, Problemy samobójstw wśród młodzieży;
 • webinary.

W II kwartale 2022 r. nasza Uczelnia popisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu. Dofinansowanie z MEiN wynosi 55 838,20 zł Całkowita koszt realizacji projektu to 66 264,44 zł.
Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2021 r. – 31 lipca 2023 r.

W ramach programu „Doskonała nauka” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymała dofinasowanie na projekt pn. „Konferencja Paramedyk 2022”.

Projekt obejmuje organizację cyklicznej konferencji TCCC Paramedyk, której współorganizatorem jest Uczelnia.

W I kwartale 2023 r. Uczelnia popisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu.
Dofinansowanie z MEiN wynosi 31 707,50 zł.
Całkowity koszt realizacji projektu to 37 792,50 zł.
Termin realizacji projektu: 1 lipca 2022 r. – 30 listopada 2023 r.

W ramach programu „Doskonała nauka” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymała dofinasowanie na projekt pn. „To throw caution to the wind”.

Projekt obejmuje organizację konferencji międzynarodowej z cyklu The art and practice zaplanowanej na 23 listopada 2023 r.

W IV kwartale 2022 r. nasza Uczelnia popisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę na realizację projektu.
Dofinansowanie z MEiN wynosi 31 810,24 zł.
Całkowity koszt realizacji projektu to 37 530,24 zł.
Termin realizacji projektu: 1 listopada 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.