Projekty zakończone w latach 2010-2020

Projekty Unijne zrealizowane przez WSAiB w Gdyni

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego – I-sza edycja w 2012

Celem głównym projektu jest rozwój wiedzy kluczowych interesariuszy wpływających (teraz i w przyszłości) na kształtowanie i użytkowanie przestrzeni miejskiej w dziedzinie ekologicznych rozwiązań dedykowanych przestrzeni metropolitalnej oraz ich adaptacji tych rozwiązań dla potrzeb aglomeracji trójmiejskiej.

Projekt nawiązuje do metodyki i wyników prac studyjnych: koncepcji „Sustainable Roundtable”, będącego „Okrągłym Stołem” dla rzecz upowszechniania zrównoważonych rozwiązań i dzielenia się dobrymi praktykami dotyczącymi rozwiązań ekologicznych w przestrzeni wielkomiejskiej, w tym standardu green building. Projekt nawiązuje również do koncepcji „Energia w dzielnicach”, wypracowanej na rzecz edukacji społeczności lokalnych w dziedzinie zastosowania energooszczędnych rozwiązań w modernizacji starej zabudowy.

W ramach projektu przewiduje się organizację dwóch konferencji i czterech seminariów roboczych oraz przeprowadzenie zajęć dla studentów. Zakres merytoryczny przedsięwzięć dotyczyć będzie trzech obszarów tematycznych:

 • energochłonność zabudowy (istniejącej i nowej),
 • kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej: urządzania terenów zielonych (aktywnych biologicznie) i miejsc gromadzenia odpadów bytowych,
 • ekologiczne rozwiązania transportowe, zorientowane na komunikację zbiorową, oszczędność zasobów i minimalizację negatywnych oddziaływań środowiskowych.

Adresatami projektu będą:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego, z ukierunkowaniem na obszar Trójmiasta (łącznie z jednostkami organizacyjnymi gmin odpowiedzialnymi za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, gospodarkę odpadami, utrzymanie terenów zielonych, zarzadzanie transportem zbiorowym),
 • jednostki samorządu terytorialnego – pomocnicze miast Gdańsk i Gdynia (rady dzielnic i osiedli),
 • jednostki planowania urbanistycznego przestrzennego i kształtowania architektury w przestrzeni miejskiej (zarówno jednostki gminne, jak i firmy projektowe działające na rzecz gmin),
 • zarządcy nieruchomości,
 • inwestorzy sektora prywatnego i publicznego; przedsiębiorcy,
 • przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych,
 • studenci studiów dziennych i zaocznych, głównie studenci kierunków i specjalizacji związanych z administracją publiczną i biznesem,
 • społeczności sektora NGO.

Projekt „Generation Balt” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Południowy Bałtyk 2007-2013.

Termin jego realizacji to wrzesień 2011 – czerwiec 2014.

Projekt realizowany jest we współpracy z 18 partnerami: uniwersytetami, morskimi stowarzyszeniami przedsiębiorców z Niemiec, Polski, Szwecji, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego.

Celem projektu jest ożywienie gospodarki morskiej poprzez zainteresowanie osób młodych i przedsiębiorców zawodami związanymi z tematyką morską. Uczelnie wyższe przygotują innowacyjne programy nauczania związane z tematyką morską przygotowujące absolwentów do wejścia na ten rozrastający się rynek pracy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania dotyczące morskiego rynku pracy i analiza aktualnych ofert edukacyjnych. Forsight określi sektory morskie z największym potencjałem wzrostu zapotrzebowania rnku na specjalistów sektora morskiego.

Projekt skierowany będzie do wykwalifikowanych i ambitnych studentów ostatnich lat i bezrobotnych absolwentów studiów związanych z morzem.

Poprzez intensywne działania w ramach projektu, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z potencjalnymi pracodawcami poprzez organizację staży, szkoleń, warsztatów.

Faza pilotażowa (lipiec 2011 – czerwiec 2014) jest współfinansowana przez UE Programu Południowego Bałtyku. W dalszej perspektywie, program będzie kontynuowany przez stowarzyszenie obecnych i przyszłych partnerów.

Więcej informacji o projekcie: www.generationbalt.eu

Projekt „Retired but not tired” realizowany jest w ramach programu GRUNDTVIG Lifelong Learning Programme.

Termin jego realizacji to: 01 sierpnia 2012 – 31 lipca 2014 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucjami, organizacjami i uczelniami wyższymi zajmującymi się problematyką aktywnego starzenia się:

 • Nadlidere Kaymakamligi – Turcja
 • Training 2000 – Włochy
 • K.H. Kempen University College – Belgia
 • Pacificstream Enterprose Solutions C.I.C. – Wielka Brytania

Projekt ma na celu zapoznanie się z sytuacją osób starszych w różnych krajach w aspekcie aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej, a także przekazanie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami. Zadaniem WSAiB w ramach projektu będzie przeprowadzenie badania dotyczącego sytuacji osób starszych w Polsce i krajach partnerskich.

W ramach projektu pracownicy uczelni jak i studenci Akademii Każdego Wieku będą mieli możliwość odwiedzenia instytucji partnerskich i wzięcia udziału w zaplanowanych warsztatach, spotkaniach promujących idee aktywnego starzenia się.

Realizacja projektu przyczyni się do efektywnego planowania aktywności osób starszych i szerzenia idei life long learning.

Osobami uczestniczącymi w pracach projektu z ramienia uczelni są:
dr Piotr Lewandowski – dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Joanna Unterschuetz – Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Anna Kaźmierska – koordynator Akademii Każdego Wieku

Projekt „Pomorski Klaster Rzeczny – Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu” realizowany jest w ramach Działania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 rok – październik 2013 rok.

Misją Pomorskiego Klastra Rzecznego będzie ożywienie rzek z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i przy wykorzystaniu multidyscyplinarnej wiedzy naukowej dotyczącej śródlądowych dróg wodnych.

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój transportu wodnego pomiędzy ośrodkami Pomorza i regionów związanych z Pomorzem śródlądowymi drogami wodnymi, w pierwszej kolejności z wykorzystaniem Wisły na odcinkach wchodzących w skład Międzynarodowych Dróg Wodnych E-40 i E-70.

Celem operacyjnym projektu jest zawiązanie współpracy w formule triple helix dla przyszłego, wspólnego wykorzystania potencjału Wisły, w pierwszej kolejności jako dróg wodnych służących ekologicznemu transportowi pasażerskiemu i towarowemu, w tym przewozowi ładunków skonteneryzowanych

REZULTATY:

 • Wdrożona zostanie jedna innowacja organizacyjna, polegająca na powstaniu klastra
 • Wzrośnie zaufanie pomiędzy firmami i instytucjami uczestniczącymi w projekcie
 • Upowszechniona zostanie informacja o powołaniu klastra; zwiększy się świadomość dot. gospodarowania rzekami i transportu drogami wodnymi
 • Realizacja projektu przyczyni się do realizacji Strategii Woj. Pomorskiego, innych dokumentów programowych Woj. Pomorskiego oraz zawartych przez władze województwa porozumień.

W ramach projektu zaplanowano pierwszy warsztat, który odbędzie się 29 października 2012 r., podczas którego wypracowany zostanie zakres badań dotyczących perspektyw transportu rzecznego na drogach wodnych z Gdańska, Elbląga i Królewca w górę Wisły – i odwrotnie.

Więcej informacji:

– www.klaster-rzeczny.pl

 www.facebook.com/Pomorski.Klaster.Rzeczny

Projekt „Patent na biznes” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII – „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 – „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 – „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Okres realizacji projektu: wrzesień 2011 roku – sierpień 2013 roku.

Projekt „Patent na biznes” jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego, zaś uczestnicy projektu to osoby zamieszkujące, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa mazowieckiego oraz studiujące/pracujące na uczelniach wyższych z obszaru tego województwa.

Celem projektu jest przygotowanie 500 osób (w tym ok. 300 kobiet) – studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz pracowników naukowych jednostek badawczych z obszaru województwa mazowieckiego – do prowadzenia firm typu spin-off i spin-out.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w partnerstwie z IGD Consulting Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu MPiPS „Maluch na uczelni 2015″. W ramach projektu przewidziane jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Opieka prowadzona będzie w dwóch Punktach Dziennej Opieki. Punkty opieki znajdować się będą w Gdyni (10 miejsc) i Rumi (5 miejsc). Z dofinansowania mogą skorzystać nasi studenci, pracownicy, wykładowcy i osoby współpracujące z naszą uczelnią.

GDYNIA

Wybrany został punkt opieki nad dzieckiem w Gdyni.
Misie Tulisie to placówka edukacyjna z wieloletnim doświadczeniem wpisana do ewidencji szkół niepublicznych miasta Gdyni. Podlega pod Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://kuratorium.gda.pl/page74.html i Wydział Edukacji Miasta Gdyni.
Placówka mieści się w Gdyni przy ul. Żniwnej 43.

Opłaty w placówce Misie Tulisie dla dzieci pracowników Uczelni/ studentów:
• wpisowe: 200 zł
• czesne: 600 zł (od stycznia 2016 do grudnia 2017 czesne będzie podniesione do kwoty 650 zł)
• stawka żywieniowa: 8,00 zł/dzień
Dzieci oraz opiekunowie będą ubezpieczeni od NNW oraz OC.

Dofinansowanie z programu Maluch na Uczelni w Placówce Misie Tulisie wynosi 400 zł na jedno dziecko. Dzieci przebywać będą w grupach maksymalnie pięcioosobowych, gdzie opiekę nad nimi sprawować będzie jeden Dzienny Opiekun.

RUMIA

Została uruchomiona  placówka w Rumi – jest to punkt „Maluszkowo” mieszczący się przy ul. Lipowej 55.

Studenci oraz pracownicy uczelni (wykładowcy, trenerzy współpracujący z uczelnią) mają możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości do 80% (nie więcej niż 400 zł na jedno dziecko) kosztów związanych z przebywaniem dziecka w punkcie opieki.

Osoby zainteresowane umieszczeniem malucha w punkcie opieki (studenci uczelni, wykładowcy, osoby współpracujące z Uczelnią) powinny wypełnić załączone na stronie dokumenty oraz dostarczyć je w formie elektronicznej na adres: maluchnauczelni@wsaib.pl oraz osobiście do pokoju 206 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

O przyjęciu dziecka do wybranej placówki decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt opiekunem projektu
p. Piotrem Lorkowskim tel. 58 660 74 44, p.lorkowski@wsaib.pl

Partnerem Programu Maluch na Uczelni w WSAiB jest IGD CONSULTING.

Projekty Unijne Zrealizowane – Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zrealizowała w zakresie studiów podyplomowych dwa projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” projekt ten był częścią ogólnopolskiego programu studiów podyplomowych oraz „Specjalistyczne studia podyplomowe dla kadr administracji samorządowej” projekt z działania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Szczegółowe opisy zrealizowanych projektów znajdują się poniżej.

Zielony Wyróżnia! Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.1 Rozój kadr nowoczesnej gospodarki; Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Wartość projektu 1 279 029,34 PLN

W grudniu 2010 r. został zakończony projekt „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”, dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od stycznia 2009 r. studia podyplomowe w ramach tego projektu realizowane były w naszej Uczelni na 10 kierunkach, łącznie w 23 edycjach. Ukończyły je w sumie 624 osoby.

Głównym celem projektu było podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów administracyjnych poprzez realizację odpowiednich studiów podyplomowych.

W ramach projektu zostały uruchomione następujące kierunki studiów podyplomowych:

– Regulacje prawne JST w procesie wdrażania funduszy strukturalnych UE

– Zamówienia publiczne w Polsce i UE

– Kontrola i audyt w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

W studiach brało udział 200 słuchaczy. Projekt został zakończony 30 kwietnia 2011 r.