450 LAT POLSKIEJ ADMINISTRACJI MORSKIEJ – KONFERENCJA

450 LAT POLSKIEJ ADMINISTRACJI MORSKIEJ - KONFERENCJA

Konferencja Naukowa 450 lat polskiej administracji morskiej, na którą patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Urząd Morski w Gdyni. Patronat nad konferencję objął również Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej pan Marek Gróbarczyk.

Komunikat konferencyjny nr 1:

Rada Programowa:

Przewodniczący: dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Członkowie:
dr Piotr Lewandowski – dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB
prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
dr hab. Eugeniusz Bojanowski
dr hab. Andrzej Gaca
dr hab. Dariusz Nawrot

Założenia konferencji

Utworzenie przez króla Zygmunta II Augusta 24 marca 1568 roku Komisji Morskiej, to nie tylko jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w dziejach I Rzeczypospolitej, ale także znaczące wydarzenie w dziejach administracji morskiej. Komisja Morska Zygmunta Augusta była jednym z pierwszych tego typu urzędów w świecie.
Należy również dodać, iż pomimo stosunkowo krótkiego, bo niespełna czteroletniego okresu swej działalności, Komisja Morska na trwałe wpisała się w historię Rzeczypospolitej. To w dużej mierze dzięki jej dokonaniom Polska, która za panowania ostatnich Jagiellonów stanęła u szczytu swej potęgi na lądzie, stała się także potęgą na morzu. Również dzięki Komisji Morskiej położone zostały solidne podwaliny współczesnej administracji morskiej.

Powyższe aspekty potrzebują współcześnie ponownego przedyskutowania z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, nie tylko w celu ukazania genezy i dorobku Komisji Morskiej. Potrzebne jest również szersze ukazanie wielowiekowych dziejów Polski morskiej w mało rozpoznanym kontekście prawno-administracyjnym. Pozyskana w ten sposób wiedza może również posłużyć za obszar odniesienia dla wszystkich, którzy podejmą się analizy i opracowania strategii rozwojowej administracji morskiej w uwarunkowaniach XXI wieku.

Konferencja skierowana jest do ludzi nauki i praktyków, nauczycieli akademickich, doradców zawodowych, środowisk samorządowych, pracodawców i pracowników morza.

Przewiduje się cztery bloki problemowe:

1. Administracja morska w I Rzeczypospolitej
2. II Rzeczpospolita
3. Administracja morska w PRL
4. Administracja morska – współczesne zadania, uwarunkowania działalności

Zaprezentowane przez uczestników konferencji referaty zostaną zamieszczone w pracy zbiorowej, poświęconej powyższej problematyce.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu w sprawach naukowych: dr Piotr W. Lorkowski, p.lorkowski@wsaib.pl

Zgłoszenia uczestników pod adresem e-mail: sekretariat@wsaib.pl

pdfPlan_konferencji_06.03.2018.pdf