CERTYFIKOWANY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

CERTYFIKOWANY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotowała dla obcokrajowców, planujących rozpoczęcie na Pomorzu studiów lub kariery zawodowej, intensywny kurs języka polskiego. Odbędzie się on-line.

W ciągu 6 tygodni, podczas 150 godzin lekcyjnych kursanci poznają słownictwo, zasady gramatyki, poprawnego pisania i wymowy, by móc sprawnie posługiwać się na co dzień językiem polskim. Naukę można rozpocząć od podstaw, bądź na średnim poziomie.

Zajęcia poprowadzą profesjonalni nauczyciele akademiccy, lektorzy władający językiem rosyjskim i angielskim. Pozwala to osiągnąć maksymalną efektywność. Podczas zajęć wykorzystane są nowoczesne technologie multimedialne i materiały wykładowe.
Zapisując się na kurs języka polskiego w WSAiB Gdynia, zyskasz nie tylko wiedzę, ale także mnóstwo pozytywnych emocji i znajomości. Kurs kończy się certyfikatem poświadczającym znajomość języka.

Czas trwania:
17.08.2020 r. – 25.09.2020 r.

Koszt:
– 140 euro – dla kandydatów na studia w WSAiB Gdynia;
– 200 euro – dla pozostałych zainteresowanych.

Zapisy na: international@wsaib.pl. Należy wypełnić i przesłać formularz z dołączonymi skanem paszportu i potwierdzeniem opłaty:

Więcej informacji: international@wsaib.pl

———————————————————–

Русская версия

Высшая Школа Администрации и Бизнеса им. Е.Квятковского в Гдыне подготовила интенсивный курс польского языка для иностранцев, планирующих начать учебу или карьеру в Польше. Курс пройдёт в форме онлайн.

В течение 6 недель пройдут 150 часов занятий, во время которых студенты будут пополнять словарный запас, изучать грамматику, тренировать письмо и произношение, чтобы иметь возможность ежедневно использовать польский язык. Каждый сможет начать обучение с основ или на среднем уровне.

Занятия будут проводить профессиональные преподаватели, владеющие русским и английским языками, что позволит курсантам достичь максимальной эффективности. На занятиях используются современные мультимедийные технологии и лекционные материалы.
Записавшись на курс польского языка в WSAiB Гдыня, вы не только получите знания, но и массу положительных эмоций и знакомств. Курс заканчивается сертификатом, подтверждающим ваши знания языка.

Даты проведения курса:
17.08.2020 – 25.09.2020

Стоимость:
– 140 евро – для кандидатов на обучение в WSAiB Гдыня;
– 200 евро – для других заинтересованных.

Чтобы получить дополнительную информацию или записаться на курс  – пишите на international@wsaib.pl. Пожалуйста, заполните и отправьте анкету участника, приложив скан-копию паспорта и подтверждения оплаты курса.

———————————————————–

ENGLISH VERSION

University of Business and Administration in Gdynia has prepared an intensive Polish language course for foreigners planning to start their studies or career in Pomerania. The course will take place online.

During 6 weeks (150 class hours), students will learn the vocabulary, grammar, writing and pronunciation to be able to use Polish on a daily basis. You can start learning from the basics or at a medium level.

Classes are run by professional academic teachers, native speaker who speak Russian and English. That allows to achieve maximum efficiency. Modern multimedia technologies and lecture materials are used during the classes.
By signing up for a Polish language course at WSAiB Gdynia, you will not only gain knowledge, but also a lot of positive emotions and acquaintances. The course ends with a certificate confirming knowledge of the Polish language.

Duration:
17.08.2020 – 25.09.2020.

Cost:
– 140 euros – for candidates for studies at WSAiB Gdynia;
– 200 euros – for other interested parties.

Sign up for: international@wsaib.pl. Complete and send the form with attached passport scan and payment confirmation:

More information: international@wsaib.pl