II STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA: ROLA PRAWA W KSZTAŁTOWANIU WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

II STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA: ROLA PRAWA W KSZTAŁTOWANIU WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Zapraszamy do udziału w II Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata. Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w formule hybrydowej: w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz na platformie MS Teams. Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WSAiB. Udział jest bezpłatny.

Gwałtowne przemiany społeczno-gospodarcze stanowią impuls dla zmian legislacyjnych, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Nabierają one szczególnego znaczenia w dobie silnej internacjonalizacji i globalizacji. Współczesny świat mierzy się z wyzwaniami intensywnego postępu cywilizacyjnego. Dobrze zorganizowane życie społeczne przeciwdziała różnego rodzaju zagrożeniom wewnętrznym i globalnym. Przedstawienie propozycji zmian w ustawodawstwie oraz ustabilizowanie procesów legislacyjnych jest niezbędne dla osiągnięcia zracjonalizowanego i koherentnego systemu prawnego.
Przedstawione na Konferencji wystąpienia powinny odzwierciedlać obecny stan wiedzy, będący podstawą do stawiania hipotez dotyczących bliższej lub dalszej przyszłości w zakresie omawianej tematyki.
Zapraszamy do aktywnego udziału w II Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni pt. „Rola prawa w kształtowaniu współczesnego świata”.

Dla kogo

Zaproszenie kierowane jest do kół naukowych oraz studentów uczelni wyższych zainteresowanych naukami prawnymi, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami związanymi ze współczesnymi wyzwaniami i problemami prawodawstwa. Przedstawione na Konferencji wystąpienia powinny odzwierciedlać obecny stan wiedzy, będący podstawą do stawiania hipotez dotyczących bliższej lub dalszej przyszłości w zakresie omawianej tematyki.

Tematyka
Konferencja ma charakter społeczno-prawny i dotyczy poniższych obszarów tematycznych:
• wyzwania współczesnego prawodawstwa,
• regulacje prawne w mediach i prasie,
• społeczne aspekty prawa karnego,
• migracja ludności,
• prawa człowieka i obywatela,
• inicjatywy na rzecz osób młodych oraz inicjatywy ludzi młodych,
• innowacje społeczne,
• wyzwania w zakresie energetyki i środowiska,
• kryzys gospodarczy a współczesny świat,
• promowanie zrównoważonego rozwoju – ochrona środowiska,
i inne…

Zasady
Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – w siedzibie Uczelni Kwiatkowskiego przy ul. Kieleckiej 7 w Gdyni oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Organizatorzy Konferencji nie zapewniają miejsc noclegowych dla uczestników.
Udział czynny oraz bierny w Konferencji jest bezpłatny.

Terminy/prelegencji/publikacja
15 marca 2023 r. – przesyłanie zgłoszeń oraz streszczeń referatu (2000-2500 znaków, ).
31 marca 2023 r. – przesłanie przez organizatora Konferencji potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia.
13 kwietnia 2023 r. – ostateczny termin przesłania prezentacji multimedialnych
14 kwietnia 2023 r. – przesyłanie przez organizatora informacji o harmonogramie
konferencji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru Prelegentów, którzy wystąpią podczas
Konferencji, a także odrzucenia poprawnie przesłanego zgłoszenia, bez podawania
przyczyny.

Wymogi techniczne dotyczące abstraktu

Zgłoszenie należy przesłać w wiadomości email zatytułowanej według schematu: „Nazwisko, Imię, ABSTRAKT”
ABSTRAKT
NAZWA PLIKU ABSTRAKTU: plik powinien być zapisany według schematu
„NAZWISKO_PIERWSZALITERAIMIENIA_ABSTRAKT”
Abstrakt powinien zawierać 2000-2500 znaków oraz SŁOWA KLUCZE na samym dole (od 5 do 10).
Abstrakt powinien być podpisany w lewym, górnym rogu: imieniem, nazwiskiem, afiliacją
(Abstrakt może zawierać dane kontaktowe lub ORCIDid – dla osób chętnych).
Abstrakt powinien być zatytułowany. Pogrubiony tytuł referatu należy umieścić poniżej imienia/nazwiska/danych kontaktowych – na środku strony.
Organizatorzy nie przewidują publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: konferencjaknpa@student.wsaib.pl
Informacji na temat Konferencji udziela Katarzyna Butkiewicz pod adresem e-mailowym:
konferencjaknpa@student.wsaib.pl