Logopedia z Komunikacją Społeczną

studia licencjackie

Opis specjalności

Po ukończeniu specjalności Logopedia z komunikacją społeczną będzie specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z dziennikarzami radiowymi i telewizyjnymi, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie, jak np. rzecznicy prasowi, pracownicy Public Relations, menedżerowie w organizacjach.

Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy, terapii lub doskonalenia artykulacji, wypowiedzi i głosu osób występujących publicznie, w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą. Będziesz miał możliwość zatrudnienia w rozgłośniach radiowo-telewizyjnych, w szkolnictwie artystycznym, w poradniach specjalistycznych i w sektorze prywatnym.

Przykładowe przedmioty

  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Logopedia medialna
  • Logopedia artystyczna
  • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
  • Przygotowanie do wystąpień przed kamerą
  • Kształtowanie wizerunku medialnego

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.