Neurologopedia Dzieci i Dorosłych

studia licencjackie

Opis specjalności

Po ukończeniu specjalności Neurologopedia dzieci i dorosłych będziesz specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji, zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, takich jak dyzartria, jąkanie oraz zaburzeń mowy towarzyszących mózgowemu porażeniu dziecięcemu, autyzmowi i rozszczepom. Specjalność umożliwi Ci zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom dorosłym i dzieciom dotkniętych różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu.

Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia: na szpitalnych oddziałach udarowych i neurologii, neurochirurgii, laryngologii, foniatrii, neonatologii i rehabilitacji, w poradniach logopedycznych, w przychodniach specjalistycznych, poradniach przyszpitalnych, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Przykładowe przedmioty

  • Afazja i dyzartria dzieci i dorosłych
  • Oligofrenologopedia
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • Diagnoza /terapia logopedyczna osób z rozszczepami

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.