KONFERENCJA NAUKOWA: PRAKTYKA I TEORIA BIZNESU. AKTUALNE WYZWANIA, TRENDY, ZJAWISKA

KONFERENCJA NAUKOWA: PRAKTYKA I TEORIA BIZNESU. AKTUALNE WYZWANIA, TRENDY, ZJAWISKA

Dziekan Wydziału Zarządzania WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza do udziału w konferencji naukowej: Praktyka i teoria biznesu. Aktualne wyzwania, trendy, zjawiska.

Konferencja odbędzie 19 listopada 2021 r. w trybie hybrydowym; stacjonarnie w siedzibie Uczelni (Gdynia, ul. Kielecka 7) oraz zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft TEAMS.

link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZWRkOGNjYjEtN2Q3ZS00ZjQ4LTljNmItMjgxZTdjNjQ1YjBk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522394476b9-c1cd-48c3-a306-f52de295c970%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c9379bf-e031-4c0e-a909-d6ff2d67e98b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy praktyków i teoretyków biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości, ekonomii i finansów oraz logistyki. Ukierunkowanie konferencji na problemy oraz rozwiązania stosowane w biznesie w rzeczywistości covidowej i postcovidowej.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu, w tym tzw. młodego biznesu, przedstawicieli uczelni wyższych, studentów, reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia poświadczające udział w konferencji.

jpgpobierz program

TEMATYKA KONFERENCJI:

Wyzwania dla biznesu w dobie pandemii. Problemy obszaru MSP

Biznes, ekonomia, finanse – aktualne zagadnienia

Logistyka – aktualne wyzwania i problemy

Obszary współpracy nauki z biznesem oraz biznes a lokalność

Badania, innowacje, nowoczesne technologie w biznesie

Bezpieczeństwo w biznesie

Przedsiębiorczość studencka

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ?

Należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem:

https://forms.office.com/r/wP0g2kr6Fu

lub zeskanować QR kod

konferencja Praktyka i teoria biznesu QR 02

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Komitet naukowy :  

dr hab. prof. WSAiB Dorota Simpson

prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński

prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

dr Gabriela Golawska-Witkowska

dr Jerzy Sekuła

Komitet organizacyjny:

mgr Beata Kowal-Rudnicka

mgr Dawid Stefaniak

dr Paweł Bykowski

Kontakt:

Adres e-mail do korespondencji: p.bykowski@kadra.wsaib.pl

INFORMACJA DLA OSÓB, CHCĄCYCH WYSTĄPIĆ NA KONFERENCJI Z PRELEKCJĄ

Osoby, które chcą wystąpić z prelekcją, uprzejmie prosimy o przesłanie tematu wystąpienia do akceptacji do komitetu naukowego na adres d.simpson@kadra.wsaib.pl (zakres: biznes, przedsiębiorczość, zarządzanie), z zakresu gospodarki i ekonomii b.jelinski@kadra.wsaib.pl

Do tematu wystąpienia należy dołączyć krótki konspekt opisujący treść wystąpienia.